Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nowosolna

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Informacje ogólne
    Dane adresowe (1)
    Dane adresowe USC (1)

Organy
    Wójt Gminy (1)
    Rada Gminy Nowosolna Kadencja 2018-2023 (2)
        Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy Nowosolna (77)
        Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Nowosolna (141)
        Nagrania z sesji (77)
        Protokoły z sesji Rady Gminy Nowosolna (75)
        Protokoły i sprawozdania z posiedzeń Komisji Rewizyjnych (22)
    Interpelacje (52)
    Oświadczenia majątkowe (22)

Gmina Nowosolna
    Statut Gminy Nowosolna (3)
    Jednostki organizacyjne (2)
    Jednostki pomocnicze - sołectwa (6)
        Wykaz Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Nowosolna w kadencji 2019-2024 (17)
    Budżet (0)
        Budżet (0)
            Budżet Kadencja 2014 - 2018 (73)
            Budżet Kadencja 2010 - 2014 (45)
            Budżet Kadencja 2006 - 2010 (68)
            Budżet Kadencja 2002 - 2006 (30)
            Budżet Kadencja 2018-2023 (1)
        Wieloletnia Prognoza Finansowa (47)
        Podatki (0)
            Umorzone (0)
            Odroczone (0)
            Pomoc publiczna (0)
        Informacje o stanie mienia komunalnego (1)
    Przetargi (1)
        PLATFORMA ZAKUPOWA - aktualne przetargi (1)
        Zapytania ofertowe poniżej 130.000 PLN (9)
        Zapytania cenowe poniżej 30.000 Euro (27)
        Plany zamówień (6)
        Profil nabywcy (9)
        Ogłoszone 2015-2020 (71)
        Unieważnione 2016-2020 (25)
        Rozstrzygnięte 2015-2020 (59)
        Przetargi - archiwalne (0)
    Nieruchomości (0)
        Przetargi na zbycie nieruchomości (6)
        Rozstrzygnięcia przetargów na zbycie nieruchomości (7)
        Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (6)
        Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (12)
        Zarządzenia dotyczące nieruchomości (26)
    Organizacje pozarządowe (17)
        Otwarty konkurs ofert na realizację zadania "Sportowa Gwiazdka dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nowosolna" (4)
        Program współpracy Gminy Nowosolna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok (4)
        Program współpracy Gminy Nowosolna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok (3)
        Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok (4)
        Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok (1)
        Konsultacje programu współpracy Gminy Nowosolna z organizacjami pozarzadowymi (10)
        Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenie świetlicy w Byszewach w 2015 roku (1)
        Sprawozdania (7)
        Finansowanie klubów sportowych (9)
        Uproszczone oferty realizacji zadania publicznego (9)
        Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r. (2)
        Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Nowosolna (1)
    Inicjatywa lokalna (2)
    Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Nowosolna na (1)
    Przeciwdziałanie przemocy (1)
    Gminny Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (1)
    Szkoły (0)
        Rekrutacja 2019/2020 (3)
        Rekrutacja 2018 - 2019 (3)
    Animator Sportu (3)
    Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (1)

Urząd Gminy Nowosolna
    Tablica Ogłoszeń (19)
        Obwieszczenia, Zawiadomienia (349)
            Dotacja dla oddziałów przedszkolnych (9)
        Informacje, komunikaty (11)
        Archiwum ogłoszenia (357)
    Statut Urzędu Gminy (2)
    Regulamin organizacyjny urzędu (11)
    Schemat struktury organizacyjnej (6)
    Sprawozdania (0)
        Sprawozdania rok 2023 (21)
        Sprawozdania rok 2022 (24)
        Sprawozdania rok 2021 (6)
        Sprawozdania rok 2020 (5)
        Sprawozdania rok 2019 (5)
        Sprawozdania rok 2018 (5)
        Sprawozdania rok 2017 (7)
        Sprawozdania rok 2016 (4)
        Sprawozdania rok 2015 (4)
        Sprawozdania rok 2014 (2)
        Sprawozdania rok 2013 (1)
        Sprawozdania rok 2012 (1)
    Petycje (21)
    Kontakty do pracowników Urzędu (1)
    Załatwienie sprawy (0)
        Zagospodarowanie przestrzenne (7)
        Drogownictwo (11)
        Wpisy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (2)
        Ewidencja Obiektów Świadczących Usługi Hotelarskie (1)
        Podatki (19)
        Ochrona Środowiska (9)
        Ewidencja gruntów (2)
        Gospodarka gruntami (3)
        Obrona cywilna (3)
        Dowód osobisty - prosimy o wcześniejsze telefoniczne umawianie się na wizytę w urzędzie. Umawiać się można pod numerami telefonów: 42 616 45 26 oraz 42 616 45 55 (5)
        Nadanie numeru PESEL (1)
        Urząd Stany Cywilnego (7)
        Udostępnienie danych (2)
        Zameldowanie/Wymeldowanie (6)
            Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (1)
        Oświata (4)
        Rolnictwo (2)
        Gospodarka odpadami (11)
        Wodociągi (4)
        Rejestr danych kontaktowych (1)
        Koncesje na sprzedaż alkoholu (6)
        Sprawy Sołeckie (1)
        Licencja na taksówki (1)
        Zastrzeżenie numeru PESEL (5)
    Sprawdź status sprawy (1)
    Darmowa Pomoc Prawna (1)
    Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępna dla mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego (1)

Prawo lokalne
    Uchwały (0)
        Uchwały Rady Gminy Nowosolna Kadencja 2018-2023 (522)
        Uchwały Rady Gminy Nowosolna Kadencja 2014 - 2018 (335)
        Uchwały Rady Gminy Nowosolna Kadencja 2010 - 2014 (339)
        Uchwały Rady Gminy Nowosolna Kadencja 2006 - 2010 (276)
        Uchwały Rady Gminy Nowosolna Kadencja 2002 - 2006 (166)
        Uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego (1)
        Adobe PDF Reader (1)
    Zarządzenia (0)
        Zarządzenia rok 2023 (83)
        Zarządzenia rok 2022 (76)
        Zarządzenia rok 2021 (76)
        Zarządzenia rok 2020 (70)
        Zarządzenia rok 2019 (109)
        Zarządzenia rok 2018 (71)
        Zarządzenia rok 2017 (51)
        Zarządzenia rok 2016 (17)
        Zarządzenia rok 2015 (37)
        Zarządzenia rok 2014 (20)
        Zarządzenia rok 2013 (6)
        Zarządzenia rok 2012 (16)
        Zarządzenia rok 2011 (10)
        Zarządzenia rok 2010 (36)
        Zarządzenia rok 2009 (53)
        Zarządzenia rok 2008 (51)
        Zarządzenia rok 2007 (48)
        Zarządzenia rok 2006 (16)
        Zarządzenia rok 2005 (75)
        Zarządzenia rok 2004 (10)
        Zarządzenia rok 2003 (37)
        Zarządzenia rok 2002 (2)
    Strategia Rozwoju Gminy Nowosolna do 2020 roku (1)
    Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna (45)
        System Informacji Przestrzennej Gminy Nowosolna (1)
        Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna (1)
        Przystąpienia do opracowań planistycznych (1)
        Rejestr urbanistyczny (1)
    Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna (3)
    Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Nowosolna (2)
    Ewidencja o podmiotach wpisanych do rejejstru działalności regulowanej (9)
    Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowosolna (8)
    Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej (0)
        Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej rok 2023 (3)
        Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej rok 2022 (4)
        Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej rok 2021 (5)
        Uchwały Reginalnej Izby Obrachunkowej rok 2021 (1)
        Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej rok 2020 (6)
        Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej rok 2019 (6)
        Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej rok 2018 (6)
        Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej rok 2017 (4)
        Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej rok 2016 (5)
        Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej rok 2015 (5)
        Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej rok 2014 (5)
        Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej rok 2013 (4)
        Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej rok 2012 (8)

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
    Raport o stanie zapewnienia dostępności (3)

Raport o stanie Gminy Nowosolna
    Raport o stanie Gminy Nowosolna za rok 2022 (1)
    Raport o stanie Gminy Nowosolna za rok 2021 (1)
    Raport o stanie Gminy Nowosolna za rok 2020 (1)
    Raport o stanie Gminy Nowosolna za rok 2019 (1)
    Raport o stanie Gminy Nowosolna za rok 2018 (1)

Informacje o środowisku i jego ochronie
    Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (1)
   
Raport z realizacji programu ochrony środowiska (1)

Informacja Publiczna
    Prawo dostępu do informacji publicznej (1)
    Ustawa o dostępie do informacji publicznej (1)
    Biuletyn informacji publicznej (1)
    Elektroniczna skrzynka podawcza (1)
    Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych (1)

Protokoły kontroli
    Protokół kontroli archiwum państwowego (2)
    Protokół kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi (2)
        Protokół Kontroli (2)
        Wystąpienie Pokontrolne (2)
        Informacja o sposobie wykorzystania uwag oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań (1)
    Protokół Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej (0)
        Protokół Kontroli (7)
    Protokół kontoli sprawdzającej wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej i zamówień publiczn (1)
    Protokół kontroli podatkowej (2)
    Protokół kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej (2)
    Protokół kontroli ZUS (1)

Sprawozdania z kontroli
    Sprawozdania z kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego (1)

Nabór na wolne stanowiska pracy
    Urząd Gminy Nowosolna (0)
        Nabór na wolne stanowiska urzędnicze (0)
            Oferty pracy (55)
            Wyniki konkursów (0)
                Lista kandydatów spełniających wymaganie formalne (0)
                Informacje o wynikach naboru (45)
            Unieważnione (1)
            Zakończone (0)
    Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna (0)
        Nabór na wolne stanowiska pracy (0)
            Aktualne oferty pracy (2)
            Wyniki konkursów (0)
                Lista kandydatów spełniających wymagania formalne (0)
                Informacje o wynikach naboru (5)
    Szkoły (0)
        Nabór na wolne stanowiska pracy (0)
            Aktualne oferty pracy (3)
            Wyniki konkursów (0)
                Lista kandydatów spełniających wymagania formalne (0)
                Informacje o wynikach naboru (0)
    Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna (6)
    Gminna Biblioteka Publiczna Nowosolna (5)
    Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej rok 2022 (0)

Informacje
    Redakcja (1)
    Informacje nieudostępnione na BIP (1)

Wybory
    Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 15 października 2023 roku (13)
    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na 28.06.2020 r. (0)
        Dokumenty do pobrania (5)
        Podstawowe informacje (25)
        OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE - informacje dla kandydatów oraz członków OKW (8)
    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. - nieodbyte (20)
    WYBORY PARLAMENTARNE 2019 r. (13)
        Zaświadczenie o prawie do głosowania (1)
        Dopisanie do Rejestru Wyborców (1)
        Dopisanie do SPISU (1)
    WYBORY POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019 R. (15)
        OBWIESZCZENIE PKW z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych (1)
    WYBORY SAMORZĄDOWE 21 PAŹDZIERNIKA 2018 (14)
        URZĘDNIK WYBORCZY - Joanna Katarzyna Szcześniak-Dziadosz (0)
        URZĘDNIK WYBORCZY - Mariusz Sebastian Bratos (0)
        GMINNA KOMISJA WYBORCZA NOWOSOLNA (0)
            Skład osobowy (1)
            Terminy dyżurów (4)
            Siedziba (1)
            Obieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej (1)
        Rozpoczęcie pracy Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie (1)
    Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 25 października 2015 (20)
    REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE (8)
    WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 10 MAJA 2015 R. (15)
    PONOWNE WYBORY W OKRĘGU NR 2 (9)
    Wybory ławników na kadencję 2016-2019 nowe (1)
    Wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego (3)

GPCKIE
    Powołanie Dyrektora GPCKIE (1)
    Program pracy GPCKIE na lata 2021-2023 (1)

Biblioteka
    Program działania GBP Nowosolna w latach 2022-2027 (1)

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
    Przetargi (0)
        Ogłoszone (19)
        Rozstrzygnięte (17)
        Unieważnione (2)
        Zapytania cenowe poniżej 30.000 Euro (2)
        Plany zamówień (1)
        PLATFORMA ZAKUPOWA (1)
    Wnioski (12)
    Statut (1)
    Taryfa (1)

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
    Ogłoszenia (29)

Szkoły

Wykaz rejestrów publicznych
    Rejestr Instytucji Kultury (1)
    Rejestr żłobków (1)

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipinach

Gimnazjum im. Władysława St. Reymonta w Wiączyniu Dolnym

POMOC PRAWNA formularz wniosku
    Formularz (1)

Monitor Polski/Dziennik Ustaw
    Monitor Polski (1)
    Dziennik Ustaw (1)

Archiwum
    Rada Gminy (0)
        Rada Gminy Kadencja 2002-2006 (0)
            Przewodniczący rady (1)
            Wiceprzedowniczący rady (2)
            Skład rady (12)
        Rada Gminy Kadencja 2006-2010 (0)
            Przewodniczący rady (1)
            Wiceprzewodniczący rady (2)
            Skład rady (12)
            Wykaz komisji gminnych (2)
            Protokoły z posiedzeń komisji rewizyjnych (40)
            Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Nowosolna (50)
            Nagrania z sesji (8)
            Najbliższa sesja Rady Gminy (50)
        Rada Gminy Kadencja 2010-2014 (1)
            Przewodniczący Rady (1)
            Wiceprzewodniczący Rady (2)
            Skład Rady (15)
            Wykaz Komisji Gminnych (4)
            Protokoły i sprawozdania z posiedzeń Komisji Rewizyjnych (26)
            Protokoły z obrad Sesjii Rady Gminy Nowosolna (49)
            Nagrania z sesjii (50)
            Oświadczenia majątkowe radnych (4)
            Najbliższa sesja Rady Gminy (50)
    Przetargi (0)
        Ogłoszone (117)
            ZPUB.271.6.2012 - Roboty budowlane polegające na wykonaniu oświetlenia dróg na terenie Gminie Nowosolna (2)
                Dokumentacja część nr 1 (4)
                Dokumentacja część nr 2 (0)
                    Dokumentacja projektowa zał. nr 7b do SIWZ (2)
                        Dokumentacja projektowa skrzyżowania-zał. nr 7c do SIWZ (4)
        Rozstrzygnięte (97)
        Unieważnione (26)
        Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej (3)
        Zapytania cenowe poniżej 30.000 Euro (2)
        Przetargi na nieruchomości (0)
            Przetargi na zbycie nieruchomości (12)
            Rozstrzygnięcia przetargów na zbycie nieruchomości (3)
            Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (4)
            Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (1)
            Zarządzenia dotyczące nieruchomości (7)
    Organizacje pozarządowe (2)
        Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku. (3)
        Otwarty konkurs ofert na świadczenie usług opiekuńczych (3)
        Konsultacje programu współpracy Gminy Nowosolna z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok (4)
        Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku. (4)
        Drugi otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku. (3)
        Konsultacje programu wspólpracy Gminy Nowosolna z organizacjami pozarzadowymi na 2013 rok (3)
        Otwarty konkurs ofert na świadczenie usług opiekuńczych w 2013 roku (3)
        Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku. (4)
        Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku na terenie Gminy Nowosolna. (3)
    Oświadczenia majątkowe (14)
    Nabór na wolne stanowiska urzędnicze (0)
        Aktualne oferty pracy (0)
        Wyniki konkursów (0)
            Lista kandydatów spełniających wymaganie formalne (0)
            Informacje o wynikach naboru (15)
    Rada Gminy Nowosolna Kadencja 2014-2018 (0)
        Przewodniczący Rady (1)
        Wiceprzewodniczący Rady (1)
        Skład Rady (1)
        Wykaz Komisji Gminnych (1)
        Protokoły i sprawozdania z posiedzeń Komisji Rewizyjnych (27)
        Najbliższa sesja Rady Gminy (52)
        Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Nowosolna (50)
        Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy (126)
        Nagrania z sesjii (48)
        Petycje (2)
    Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna (0)
        Przetargi (0)
            Ogłoszone (3)
            Rozstrzygnięte (5)
            Unieważnione (0)
            Zapytania cenowe poniżej 30.000 Euro (1)
    Wybory (0)
        Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2011 (13)
        Wybory do Parlamentu Europejskiego (18)
        Wybory Samorządowe 2014 (49)
    Podatki (4)
    Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy (130)
    LINKI (2)

GPCKiE konkurs na stanowisko dyrektora
    Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie (1)

Pobierz Adobe PDF Reader
    Adobe PDF Reader (1)

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej rok 2023

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij