Wyszukaj:
Urząd Gminy Nowosolna
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane adresowe
•  Dane adresowe USC
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy Nowosolna Kadencja 2018-2023
•  Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy Nowosolna
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Nowosolna
•  Rada Gminy Nowosolna Kadencja 2014-2018
•  Najbliższa sesja Rady Gminy
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  Oświadczenia majątkowe
  Gmina Nowosolna
•  Statut Gminy Nowosolna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze - sołectwa
•  Budżet
•  Przetargi
•  Nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Inicjatywa lokalna
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Nowosolna na
•  Gminny Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Szkoły
  Urząd Gminy Nowosolna
•  Statut Urzędu Gminy
•  Regulamin organizacyjny urzędu
•  Schemat struktury organizacyjnej
•  Kontakty do pracowników Urzędu
•  Załatwienie sprawy
•  Sprawdź status sprawy
•  Sprawozdania
•  Ogłoszenia
•  Petycje
  GPCKiE konkurs na stanowisko dyrektora
•  Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia
•  Strategia Rozwoju Gminy Nowosolna do 2020 roku
•  Plany zagospodarowania przestrzennego
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Nowosolna
•  Informacja o podmiotach wpisanych do rejejstru działalności regulowanej
•  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowosolna
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Informacje o środowisku i jego ochronie
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Informacja Publiczna
•  Prawo dostępu do informacji publicznej
•  Ustawa o dostępie do informacji publicznej
•  Biuletyn informacji publicznej
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  Protokoły kontroli
•  Protokół kontroli archiwum państwowego
•  Protokół kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
•  Protokół Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Protokół kontoli sprawdzającej wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej i zamówień publiczn
•  Protokół kontroli podatkowej
•  Protokół kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej
  Sprawozdania z kontroli
•  Sprawozdania z kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
  Nabór na wolne stanowiska pracy
•  Urząd Gminy Nowosolna
•  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Szkoły
•  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
  Informacje
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Wybory
•  WYBORY SAMORZĄDOWE 21 PAŹDZIERNIKA 2018
•  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 25 października 2015
•  REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
•  WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 10 MAJA 2015 R.
•  PONOWNE WYBORY W OKRĘGU NR 2
•  Wybory ławników na kadencję 2016-2019 nowe
•  Wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Przetargi
•  Statut
  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Ogłoszenia
  Wykaz rejestrów publicznych
•  Rejestr żłobków
  POMOC PRAWNA formularz wniosku
•  Formularz
  Monitor Polski/Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Ustaw
  Archiwum
•  Rada Gminy
•  Przetargi
•  Organizacje pozarządowe
•  Oświadczenia majątkowe
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Wybory
•  Podatki
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  LINKI
  Pobierz Adobe PDF Reader
•  Adobe PDF Reader
Pomoc
Statystyki


2870368
od 12 października 2006
Organy » Wójt Gminy Wersja do druku

Wójt Gminy Nowosolna
Wójt Gminy Nowosolna - Piotr Szcześniak

Urząd Gminy Nowosolna

ul. Rynek Nowosolna 1

tel. 42-616-45-00

e-mail: ______________

Do kompetencji i zadań Wójta w szczególności należy:


1. Reprezentowanie gminy i jej urzędu na zewnątrz,
2. Kierowanie bieżącymi sprawami gminy i kierowanie urzędem,
3. Przedkładanie Radzie Gminy projektów aktów prawnych/uchwał oraz wykonywanie podjętych przez Radę Gminy aktów prawnych,
4. Przygotowywanie wniosków pod obrady Rady Gminy,
5. Przygotowywanie sprawozdań z działalności Wójta oraz Urzędu Gminy,
6. Podejmowanie decyzji w zakresie: zwykłego zarządzania majątkiem gminy, zaciągania zobowiązań finansowych, udziału jednostek gminy w spółkach,
7. Podejmowanie innych decyzji należących do kompetencji urzędu, i podpisywanie pism oraz dokumentów wychodzących na zewnątrz,
8. Nadzorowanie realizacji zadań administracji rządowej i samorządowej powierzonych w drodze porozumień i pozostawanie w kontakcie z tymi urzędami,
9. Nadzorowanie realizacji zadań zleconych ustawowo z zakresu administracji rządowej
i pozostawania w kontakcie z terenowymi organami tej administracji,
10. Nadzorowanie aktualizacji strategii gminy i Planu Rozwoju Lokalnego,
11. Wydanie decyzji z zakresu administracji publicznej,
12. Upoważnienie pracowników Urzędu do podejmowania w imieniu Wójta decyzji w sprawach indywidualnych
13. Realizowanie polityki kadrowej w gminie,
14. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych,
15. Dokonywanie mianowania pracowników urzędu o ile Rada Gminy określi takie stanowiska,
16. Powoływanie rzecznika dyscyplinarnego w sprawach dyscyplinarnych,
17. Dokonywanie rocznych ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych,
18. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami urzędu,
19. Polityka finansowa – planowanie i wykonywanie budżetu gminy,
20. Organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych,
21. Informowanie Sejmiku Samorządowego i Wojewody o zamiarze przystąpienia gminy do związku komunalnego,
22. Kierowanie Urzędem Stanu Cywilnego w sytuacji niemożności wypełnienia obowiązków przez kierownika USC lub jego zastępcy,
23. Zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników urzędu,
24. wydawanie zarządzeń wprowadzających w życie regulaminy wewnętrzne dotyczące działlności urzędu jak np.: regulaminy zakładowego funduszu nagród, funduszu socjalnego, pracy, premiowania, przeprowadzania inwentaryzacji majątku gminy itp.,
25. Powoływanie doraźnych komisji do spraw związanych z kontrolowaniem jednostek organizacyjnych gminy,
26. Współpraca z ochotniczymi strażami pożarnymi,
27. Nadzorowanie spraw wojskowych, stowarzyszeń i organizacji społecznych, ewidencji ludności
i dowodów osobistych, spraw wynikających z przepisów o aktach stanu cywilnego,
28. Nadzorowanie spraw upowszechniania kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki,
29. Nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, związanych z obowiązkową służbą wojskową, świadczeniami na rzecz obronności i natychmiastowym uzupełnieniem sił zbrojnych,
30. Kierowanie oraz koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej oraz zapewnienie gotowości do działania formacji obrony cywilnej, zgodnie z ich przeznaczeniem
31. Przygotowywanie uruchamiania procedur zarządzania kryzysowego na rzecz ochrony mieszkańców przed zagrożeniami oraz przeciwdziałania ich skutkom,
32. Zapewnienie wykonywania zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o informacjach niejawnych.

 

Przyjęcia interesantów przez Wójta w sprawach skarg i wniosków odbywają się we wtorki w godzinach: od 14:00 do 17:00 po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu pod numerem tel.42 616-45-00


Informację wytworzył: Dariusz Berent, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Dariusz Berent, Data wprowadzenia: 2006-11-06 13:24:21, Zatwierdził do publikacji: Dariusz Berent, Data publikacji 2006-11-06 13:44:24, Ostatnia zmiana: 2016-01-14 08:34:03, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 13119