Wójt Gminy Nowosolna - Piotr Szcześniak

Urząd Gminy Nowosolna

ul. Rynek Nowosolna 1

tel. 42 616 45 00

e-mail: ______________

Do kompetencji i zadań Wójta w szczególności należy:


1. Reprezentowanie gminy i jej urzędu na zewnątrz,
2. Kierowanie bieżącymi sprawami gminy i kierowanie urzędem,
3. Przedkładanie Radzie Gminy projektów aktów prawnych/uchwał oraz wykonywanie podjętych przez Radę Gminy aktów prawnych,
4. Przygotowywanie wniosków pod obrady Rady Gminy,
5. Przygotowywanie sprawozdań z działalności Wójta oraz Urzędu Gminy,
6. Podejmowanie decyzji w zakresie: zwykłego zarządzania majątkiem gminy, zaciągania zobowiązań finansowych, udziału jednostek gminy w spółkach,
7. Podejmowanie innych decyzji należących do kompetencji urzędu, i podpisywanie pism oraz dokumentów wychodzących na zewnątrz,
8. Nadzorowanie realizacji zadań administracji rządowej i samorządowej powierzonych w drodze porozumień i pozostawanie w kontakcie z tymi urzędami,
9. Nadzorowanie realizacji zadań zleconych ustawowo z zakresu administracji rządowej
i pozostawania w kontakcie z terenowymi organami tej administracji,
10. Nadzorowanie aktualizacji strategii gminy i Planu Rozwoju Lokalnego,
11. Wydanie decyzji z zakresu administracji publicznej,
12. Upoważnienie pracowników Urzędu do podejmowania w imieniu Wójta decyzji w sprawach indywidualnych
13. Realizowanie polityki kadrowej w gminie,
14. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych,
15. Dokonywanie mianowania pracowników urzędu o ile Rada Gminy określi takie stanowiska,
16. Powoływanie rzecznika dyscyplinarnego w sprawach dyscyplinarnych,
17. Dokonywanie rocznych ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych,
18. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami urzędu,
19. Polityka finansowa – planowanie i wykonywanie budżetu gminy,
20. Organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych,
21. Informowanie Sejmiku Samorządowego i Wojewody o zamiarze przystąpienia gminy do związku komunalnego,
22. Kierowanie Urzędem Stanu Cywilnego w sytuacji niemożności wypełnienia obowiązków przez kierownika USC lub jego zastępcy,
23. Zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników urzędu,
24. wydawanie zarządzeń wprowadzających w życie regulaminy wewnętrzne dotyczące działlności urzędu jak np.: regulaminy zakładowego funduszu nagród, funduszu socjalnego, pracy, premiowania, przeprowadzania inwentaryzacji majątku gminy itp.,
25. Powoływanie doraźnych komisji do spraw związanych z kontrolowaniem jednostek organizacyjnych gminy,
26. Współpraca z ochotniczymi strażami pożarnymi,
27. Nadzorowanie spraw wojskowych, stowarzyszeń i organizacji społecznych, ewidencji ludności
i dowodów osobistych, spraw wynikających z przepisów o aktach stanu cywilnego,
28. Nadzorowanie spraw upowszechniania kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki,
29. Nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, związanych z obowiązkową służbą wojskową, świadczeniami na rzecz obronności i natychmiastowym uzupełnieniem sił zbrojnych,
30. Kierowanie oraz koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej oraz zapewnienie gotowości do działania formacji obrony cywilnej, zgodnie z ich przeznaczeniem
31. Przygotowywanie uruchamiania procedur zarządzania kryzysowego na rzecz ochrony mieszkańców przed zagrożeniami oraz przeciwdziałania ich skutkom,
32. Zapewnienie wykonywania zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o informacjach niejawnych.

 

Przyjęcia interesantów przez Wójta w sprawach skarg i wniosków odbywają się we wtorki w godzinach: od 14:00 do 17:00 po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu pod numerem tel.42 616 45 45