Stosownie do treści art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022, poz. 559 z późn.zm) Wójt Gminy Nowosolna do dnia 31 maja 2022 r. ma obowiązek przedstawienia Radzie Gminy Nowosolna raportu o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Nowosolna w roku 2021 w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy Nowosolna.
Sesja, na której Rada Gminy Nowosolna będzie rozpatrywała ww. raport planowana jest na dzień  29 czerwca 2022 roku (środa). Na sesji nad przedstawionym raportem odbędzie się debata z udziałem mieszkańców. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Mieszkańcy, którzy chcą zabrać głos w debacie powinni złożyć do Przewodniczącej Rady Gminy Nowosolna pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 20 osób, najpóźniej do dnia 28 czerwca 2022 roku (wtorek) do godz.17.00 w Urzędzie Gminy Nowosolna.

W debacie nad „Raportem o stanie Gminy Nowosolna za 2021 rok” mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodnicząca Rady Gminy Nowosolna.