Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902.),

 

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Nowosolna, Łódź, Rynek Nowosolna 1, pracownik merytoryczny właściwy ze względu na kategorię informacji publicznej,

 

Sposób załatwienia sprawy:
odpowiedź na wniosek w formie ustnej lub pisemnej, realizacja : pracownik merytoryczny właściwy ze względu na kategorię informacji publicznej,

 

Wymagane dokumenty:
pisemny wniosek o udostępnienie informacji publicznej w szczególności, jeżeli niemożliwe jest jej niezwłoczne udostępnienie lub nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej,

 

Opłaty:
tylko w przypadku gdy Urząd poniesie dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku,

 

Czas załatwienia sprawy:
udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, a w przypadku niemożliwości dotrzymania ww. terminów w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku,

 

Tryb odwoławczy:
od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej bądź umorzeniu postępowania służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu wydającego decyzję,

 

Załączone dokumenty:
wniosek o udostępnienie informacji publicznej