Stosownie do treści art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy Nowosolna do dnia 31 maja 2019 r. ma obowiązek przedstawienia Radzie Gminy Nowosolna raportu o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Nowosolna w roku 2019, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy Nowosolna.


Sesja, na której Rada Gminy Nowosolna będzie rozpatrywała ww. raport planowana jest na dzień  5 sierpnia 2020 roku (środa). Na sesji nad przedstawionym raportem odbędzie się debata z udziałem mieszkańców. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Mieszkańcy, którzy chcą zabrać głos w debacie powinni złożyć do Przewodniczącej Rady Gminy Nowosolna  pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 20 osób, najpóźniej do dnia 4 sierpnia 2020 roku (wtorek) do godz.17.00  w Urzędzie Gminy Nowosolna.


W debacie nad „Raportem o stanie Gminy Nowosolna za 2019 rok” mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącą Rady Gminy Nowosolna.