Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nowosolna

Kolorowy pasek

Darmowa Pomoc Prawna w 2020 roku

Darmowa Pomoc Prawna


W 2020 r. w powiecie łódzkim wschodnim funkcjonować będą dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Punkty zostały zlokalizowane w taki sposób, aby umożliwić wygodny dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej wszystkim mieszkańcom powiatu łódzkiego wschodniego. Osoby korzystające z pomocy mogą udać się do dowolnego punktu i nie są zobowiązane do zachowania zasad rejonizacji.

Lokalizacja i harmonogram działania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

 1. Nieodpłatna Pomoc Prawna

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gminy Koluszki,
zlokalizowany w budynku Urzędu Miejskiego w Koluszkach,95-040 Koluszki, ul. 11-go Listopada 65, działający przez 5 dni w tygodniu w sposób następujący:

 dzień tygodnia

 od godz.

 do godz.

 Poniedziałek

 9.00

 13.00

 Wtorek

 12.00

 16.00

 Środa

 9.00

 13.00

 Czwartek

 9.00

 13.00

 Piątek

 9.00

 13.00

W dni ustawowo wolne od pracy punkt nie będzie czynny.

Prowadzenie punktu zostało powierzone „Fundacji Młodzi Ludziom” z siedzibą Borysław 49, 96-130 Głuchów.

 1. Nieodpłatna Pomoc Prawna

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gminy Rzgów,
w budynku Urzędu Miejskiego w Rzgowie,95-030 Rzgów, Plac 500-lecia 22, działający przez 3 dni w tygodniu w sposób następujący:

 dzień tygodnia

 od godz.

 do godz.

 Poniedziałek

 10.00

 14.00

 Czwartek

 11.00

 15.00

 Piątek

 10.00

 14.00

W pozostałe dni tygodnia oraz  w dni ustawowo wolne od pracy punkt nie będzie czynny.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gminy Tuszyn,
zlokalizowany w budynku Szkoły Podstawowej nr 1  w Tuszynie, 95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 13, działający przez 2 dni w tygodniu w sposób następujący:

 dzień tygodnia

 od godz.

 do godz.

 Wtorek

 8.00

 12.00

 Środa

 11.00

 15.00

W pozostałe dni tygodnia oraz  w dni ustawowo wolne od pracy punkt nie będzie czynny.

Porad prawnych udzielać będą adwokaci lub radcy prawni wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Łodzi i Radę Okręgowa Izby Radców Prawnych w Łodzi.

 • Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie gminy Tuszyn,
zlokalizowany w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Tuszynie, ul. Piotrkowska 13, 95-080 Tuszyn, działający przez 1 dzień w tygodniu:

 dzień tygodnia

 od godz.

 do godz.

 Poniedziałek

 8.00

 12.00

W pozostałe dni tygodnia oraz  w dni ustawowo wolne od pracy punkt nie będzie czynny.

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie gminy Andrespol,
zlokalizowany w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze, 95-020 Wiśniowa Góra, ul. Tuszyńska 64, działający przez 3 dni w tygodniu w sposób następujący:

 dzień tygodnia

 od godz.

 do godz.

 Wtorek

 10.00

 14.00

 Środa

 12.00

 16.00

 Czwartek

 10.00

 14.00

W pozostałe dni tygodnia oraz w dni ustawowo wolne od pracy punkt nie będzie czynny.

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi,
90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3, działający przez 1 dzień w tygodniu:

 dzień tygodnia

 od godz.

 do godz.

 Piątek

 10.00

 14.00

W pozostałe dni tygodnia oraz w dni ustawowo wolne od pracy punkt nie będzie czynny.

Prowadzenie punktu zostało powierzone „Fundacji Młodzi Ludziom” z siedzibą Borysław 49, 96-130 Głuchów.

 

Komu może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w tym nieodpłatna mediacja, zgodnie z ustawą, przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Osoba uprawniona ubiegająca się o nieodpłatną pomoc prawną lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w tym nieodpłatną mediację  zobowiązana jest udokumentować swoje uprawnienia zgodnie z art. 4 ust. 2   ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o  nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej składając pisemne oświadczenie
o którym mowa w ww. artykule.

 

Na czym będzie polegać nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna, zgodnie z ustawą, obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach ,w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
 2. wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego lub,
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym lub,
 4. nieodpłatną mediację lub,
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Na czym będzie polegać nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie zgodnie z ustawą, obejmuje:
działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzającej do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

 

Na czym będzie polegać nieodpłatna mediacja
Nieodpłatna mediacja zgodnie z ustawą obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
 4. przeprowadzenie mediacji,
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przez mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji
  lub postępowania mediacyjnego,
 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Uprawnieni, zgodnie z ustawą,  będą mogli uzyskać informacje w zakresie m.in.:

 1. prawa rodzinnego,
 2. prawa pracy,
 3. sprawy z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 4. prawa cywilnego,
 5. prawa ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej,
 6. prawa administracyjnego,
 7. prawa podatkowego,
 8. prawa karnego.

 

Pomoc nie będzie obejmowała:
Spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Kto będzie udzielał nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
W 2020 r. w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej porad prawnych będą udzielać adwokaci lub radcy prawni. W punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego poradnictwa udzielać będą doradcy o których mowa w art.11 ust. 3a ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ).

Nieodpłatną mediację we wszystkich punktach na terenie powiatu łódzkiego wschodniego prowadzić będzie mediator o którym mowa w art. 4a ust. 6 ww. ustawy.

Więcej informacji nt. zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na stronie Ministerstwa  Sprawiedliwości https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/.

Numer telefonu do umawiania wizyt w poszczególnych punktach na terenie powiatu łódzkiego wschodniego (czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00)
42 205 03 25

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej bądź świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą się stawić w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość: przez telefon lub Internet.

Załączniki

Or.5330 1 2020-1 (1.4MB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Tatiana Jaworska-Wszelaka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Tatiana Jaworska-Wszelaka
Data wprowadzenia:2020-01-27 14:11:02
Opublikował:Tatiana Jaworska-Wszelaka
Data publikacji:2020-01-27 14:13:07
Ostatnia zmiana:2020-01-27 14:13:09
Ilość wyświetleń:131

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij