WYBORY  ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH
 NA KADENCJĘ 2016-2019

 

W związku z kończącą się kadencją 2012 - 2015 ławników sądów powszechnych, podejmuje się przygotowania do przeprowadzenia wyborów ławników na nową kadencję 2016 – 2019. Rada Gminy Nowosolna, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 133 ze zm.) wybierze ławników do Sądu Okręgowego w Łodzi i Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi na kadencję 2016-2019.

 

W związku z tym nabór kandydatów na ławników rozpocznie się w czerwcu 2015 roku po otrzymaniu pisma Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi informującego Radę Gminy Nowosolna o liczbie ławników do wyboru.

 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca 2015 roku.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone, jako pierwsze na liście poparcia.

 

Na podstawie  art.158  ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)  posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2)  jest nieskazitelnego charakteru;

3)  ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5)  nie przekroczył 70 lat;

6)  jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7)  posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych

 

W myśl  art.159 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych ławnikami  nie mogą być:

1)      osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2)  osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3)  funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4)  adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5)  radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6)  duchowni;

7)  żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8)  funkcjonariusze Służby Więziennej;

9)  radni gminy, powiatu i województwa

 

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie

 

Art..162 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych określa, że do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1)  informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2)  oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3)  oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4)  zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, ze zm. ), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5)  dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Dokumenty wymienione powyżej powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

 

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie

 

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia. (Dz. U. z 2011 r., Nr 121, poz. 693).

 

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika jest dostępna:

  1. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.nowosolna.bip.net.pl/?c=537  w zakładce Menu przedmiotowe> Wybory ławników na kadencję 2016-2019;
  2. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Nowosolna, Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1; w godzinach pracy Urzędu Gminy Nowosolna

 

Do karty należy dołączyć dokumenty wymienione w art. 162 § 2-5 ustawy:

  1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 30 (trzydzieści)  dni przed dniem zgłoszenia (informację  należy uzyskać w punkcie informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego);
  2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
  3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
  4. aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
  5. 2 aktualne zdjęcia, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego (podpisane i zabezpieczone w kopercie) – wzór zdjęcia od 1 marca 2015 roku uległ zmianie;
  6. do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 (trzy) miesiące przed dniem zgłoszenia;
  7. do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli należy dołączyć listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

 

Wypełnione karty zgłoszenia kandydatów wraz ze wszystkimi załącznikami można składać w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź w godzinach pracy Urzędu Gminy Nowosolna lub wysłać poprzez pocztę na adres: Rada Gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź  (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Nowosolna).

 

Dodatkowe informacje w sprawie naboru oraz wyborów ławników można uzyskać w Urzędzie Gminy Nowosolna u Pani Małgorzaty Lesiak w pokoju nr 17, II piętro lub pod numerem telefonu: 42-648-41-08 wew. 27 oraz po przesłaniu zapytania na adres e-mail: rada@nowosolna.bip.net.pl

  

Załączniki :

1.    Wyciąg z Prawa o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r.,  poz. 133 ze zm.) – Rozdział 7. Ławnicy.

2.    Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 121, poz. 693).

3.    Wzór listy osób zgłaszających kandydatów na ławnika.

4.    Wzór oświadczenia kandydata na ławnika dotyczącego prowadzonych przeciwko kandydatowi na ławnika postępowań z oskarżenia publicznego i przestępstw skarbowych.

5.    Wzór oświadczenia kandydata na ławnika dotyczącego posiadanej władzy rodzicielskiej.

6.  Wzór oświadczenia kandydata na ławnika dotyczącego praw cywilnych
i obywatelskich oraz zakazów ustawowych uniemożliwiających wybór na ławnika.