Zasady oraz tryb ponownego wykorzystania informacji publicznej określone zostały w ustawie z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm).

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Dla informacji publicznych udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Nowosolna, jeśli dla danej informacji publicznej nie zostały określone inne warunki wykorzystujący informację publiczną  jest obowiązany do:

  1. poinformowania o źródle pozyskania informacji publicznej w postaci dopisku o treści: "Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowosolna",
  2. wskazania daty pozyskania informacji publicznej

Warunkiem ponownego wykorzystania informacji publicznej Gminy Nowosolna - Urzędu Gminy Nowosolna (zgodnie z art. 23b ust. 2 ustawy) jest przestrzeganie nw. warunków:

1)      obowiązku poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,

2)      obowiązku dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,

3)      obowiązku informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,

Zasady udostępniania informacji publicznej do ponownego wykorzystywania:

1)        w przypadku informacji opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowosolna (BIP UGN)

a)      Jeżeli dla danej informacji publicznej udostępnionej w BIP UGN nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do poinformowania o źródle oraz czasie pozyskania informacji z BIP UGN.

b)      Urząd Gminy Nowosolna ponosi odpowiedzialność jedynie za taką treść informacji jaka została zamieszczona w BIP UGN.

2)      dla informacji udostępnianych w trybie wnioskowym

Informacje publiczne są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania na wniosek, w przypadku gdy:

a)      informacja publiczna nie została udostępniona w BIP UGN, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania, albo

b)      wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone

W celu uzyskania informacji publicznej do ponownego wykorzystywania, która nie została opublikowana na stronach BIP urzędu, wnioskodawca wypełnia wniosek zgodny z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Urząd Gminy Nowosolna określa ewentualne warunki udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

OPŁATY

Informacja publiczna wytworzona w Gminie Nowosolna - Urząd Gminy Nowosolna udostępniana jest co do zasady bezpłatnie. Zgodnie z art. 23c ustawy o dostępie do informacji publicznej Urząd może pobrać opłatę, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania w określony sposób i w określonej formie.

Osobie składającej wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej przysługują następujące środki prawne:

W przypadku decyzji o odmowie ponownego wykorzystania informacji publicznej oraz o decyzji o warunkach udostępnienia informacji publicznej do ponownego wykorzystania do decyzji stosuje się co do zasady przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.

Wnioskodawcy służy odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy. W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 z późń. zm.) z tym, że:

1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Prawo do dostępu do informacji publicznej podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej i odrębnych ustaw (art. 23g ust. 8. ustawy).

WAŻNE

Gmina Nowosolna - Urząd Gminy Nowosolna nie ponosi odpowiedzialności za (zgodnie z art. 23a ust. 2 pkt 2. ustawy):

1)       ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny,

2)      za rezultaty przetworzenia informacji publicznej ponownie wykorzystanej.