Art. 8 ustawy o dostępie do informacji publicznej stanowi, że w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej tworzy się urzędowy publikator teleinformatyczny – Biuletyn Informacji Publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej. Zgodnie z art. 9 tej ustawy podmioty, o których mowa w art. 4, tworzą własne strony Biuletynu Informacji Publicznej, na których udostępniają informacje podlegające udostępnieniu w tej drodze.

Szczegółowe standardy ujednoliconego systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej (w tym standardy struktury stron tego Biuletynu, na których udostępniają informacje publiczne organy władzy publicznej i inne podmioty wykonujące zadania publiczne ), zakres i tryb przekazywania przez ww. podmioty ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej informacji niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej, jak również standardy zabezpieczania treści udostępnianych informacji publicznych – określone zostały w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17.05.2002 r. ( Dz.U. Nr 67, poz. 619 ), wydanym na mocy delegacji zawartej w art. 9 ust. 4 ww. ustawy.

Należy nadmienić, że minister właściwy do spraw administracji publicznej utworzył stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej zawierającą wykaz podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji publicznej (http://www.bip.gov.pl), wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenie z ich stronami www.


 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dn. 17.05.2002 (Dz. U. Nr 67, poz. 619)