Prawo dostępu do informacji publicznej skonkretyzowano w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U. z 2022 r. poz. 902). Zgodnie z brzmieniem art. 1 wymienionego aktu prawnego, każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie w niej określonych. 

 W myśl ustawy, prawo do informacji publicznej przysługuje każdemu ( z zastrzeżeniem iż podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, również ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy), przy czym od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego. Obejmuje ono uprawnienia do: 1) uzyskania informacji publicznej ( w tym uzyskania informacji przetworzonej ) w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego, 2) wglądu do dokumentów urzędowych, 3) dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów. Ustawa stanowi ponadto, że wspomniane prawo obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych. 


Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dn. 06.09.2001 (Dz.U. z 2002 r.  poz. 902)