UWAGA: Przy uchwaleniu nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w granicach określonych daną uchwałą, tracą moc ustalenia poprzednich planów zagospodarowania przestrzennego. Przy ustalaniu przeznaczenia dla danego terenu, obowiązują zapisy ostatniej uchwały obejmującej żądany obszar.