Wyszukaj:
Urząd Gminy Nowosolna
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane adresowe
•  Dane adresowe USC
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy Nowosolna Kadencja 2014-2018
•  Najbliższa sesja Rady Gminy
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  Oświadczenia majątkowe
  Gmina Nowosolna
•  Statut Gminy Nowosolna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze - sołectwa
•  Budżet
•  Przetargi
•  Nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Inicjatywa lokalna
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Nowosolna na
•  Gminny Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Szkoły
  Urząd Gminy Nowosolna
•  Statut Urzędu Gminy
•  Regulamin organizacyjny urzędu
•  Schemat struktury organizacyjnej
•  Kontakty do pracowników Urzędu
•  Załatwienie sprawy
•  Sprawozdania
•  Ogłoszenia
•  Petycje
  GPCKiE konkurs na stanowisko dyrektora
•  Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia
•  Strategia Rozwoju Gminy Nowosolna do 2020 roku
•  Plany zagospodarowania przestrzennego
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Nowosolna
•  Informacja o podmiotach wpisanych do rejejstru działalności regulowanej
•  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowosolna
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Informacje o środowisku i jego ochronie
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Informacja Publiczna
•  Prawo dostępu do informacji publicznej
•  Ustawa o dostępie do informacji publicznej
•  Biuletyn informacji publicznej
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  Protokoły kontroli
•  Protokół kontroli archiwum państwowego
•  Protokół kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
•  Protokół Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Protokół kontoli sprawdzającej wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej i zamówień publiczn
•  Protokół kontroli podatkowej
•  Protokół kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej
  Sprawozdania z kontroli
•  Sprawozdania z kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
  Nabór na wolne stanowiska pracy
•  Urząd Gminy Nowosolna
•  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Szkoły
  Informacje
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Wybory
•  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 25 października 2015
•  REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
•  WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 10 MAJA 2015 R.
•  PONOWNE WYBORY W OKRĘGU NR 2
•  Wybory ławników na kadencję 2016-2019 nowe
•  Wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Przetargi
•  Statut
  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Ogłoszenia
  POMOC PRAWNA formularz wniosku
•  Formularz
  Monitor Polski/Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Ustaw
  Archiwum
•  Rada Gminy
•  Przetargi
•  Organizacje pozarządowe
•  Oświadczenia majątkowe
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Wybory
•  Podatki
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  LINKI
  Pobierz Adobe PDF Reader
•  Adobe PDF Reader
Pomoc
Statystyki


2689226
od 12 października 2006
Wersja RSS

Najnowsze artykuły
  2018-08-17 13:32:32 Zarządzenie Nr 0050.1.62.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawiewydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowosolna
  2018-08-16 08:32:02 Zarządzenie Nr 0050.1.61.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2018 r.
  2018-08-16 08:31:00 Zarządzenie Nr 0050.1.61.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2018 r.
  2018-08-13 12:30:13 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Handlu, Usług i Rolnictwa i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Nowosolna w dniu 21 sierpnia 2018 r.
  2018-08-13 07:57:30 Wyjaśnienia do oświadczenia majątkowego Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
  2018-08-08 11:34:52 Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipinach (znak sprawy: RI.271.1.10.2018).
  2018-08-07 09:22:13 Zarządzenie Nr. 0050.1.60.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do oddania w użyczenie
  2018-08-07 09:21:32 Zarządzenie Nr. 0050.1.60.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do oddania w użyczenie
  2018-08-06 07:33:28 Uchwała Nr I/114/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie możliwości spłaty kredytu zaciąganego przez Gminę Nowosolna z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku.
  2018-08-02 14:42:17 Zarządzenie Nr 0050.2.17.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Gminy Nowosolna