Wyszukaj:
Urząd Gminy Nowosolna
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane adresowe
•  Dane adresowe USC
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy Nowosolna Kadencja 2014-2018
•  Najbliższa sesja Rady Gminy
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  Oświadczenia majątkowe
  Gmina Nowosolna
•  Statut Gminy Nowosolna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze - sołectwa
•  Budżet
•  Przetargi
•  Nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Inicjatywa lokalna
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Nowosolna na
•  Gminny Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Szkoły
  Urząd Gminy Nowosolna
•  Statut Urzędu Gminy
•  Regulamin organizacyjny urzędu
•  Schemat struktury organizacyjnej
•  Kontakty do pracowników Urzędu
•  Załatwienie sprawy
•  Sprawozdania
•  Ogłoszenia
•  Petycje
  GPCKiE konkurs na stanowisko dyrektora
•  Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia
•  Strategia Rozwoju Gminy Nowosolna do 2020 roku
•  Plany zagospodarowania przestrzennego
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Nowosolna
•  Informacja o podmiotach wpisanych do rejejstru działalności regulowanej
•  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowosolna
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Informacje o środowisku i jego ochronie
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Informacja Publiczna
•  Prawo dostępu do informacji publicznej
•  Ustawa o dostępie do informacji publicznej
•  Biuletyn informacji publicznej
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  Protokoły kontroli
•  Protokół kontroli archiwum państwowego
•  Protokół kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
•  Protokół Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Protokół kontoli sprawdzającej wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej i zamówień publiczn
•  Protokół kontroli podatkowej
•  Protokół kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej
  Nabór na wolne stanowiska pracy
•  Urząd Gminy Nowosolna
•  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Szkoły
  Informacje
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Wybory
•  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 25 października 2015
•  REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
•  WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 10 MAJA 2015 R.
•  PONOWNE WYBORY W OKRĘGU NR 2
•  Wybory ławników na kadencję 2016-2019 nowe
•  Wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Przetargi
•  Statut
  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Ogłoszenia
  POMOC PRAWNA formularz wniosku
•  Formularz
  Monitor Polski/Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Ustaw
  Archiwum
•  Rada Gminy
•  Przetargi
•  Organizacje pozarządowe
•  Oświadczenia majątkowe
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Wybory
•  Podatki
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  LINKI
  Pobierz Adobe PDF Reader
•  Adobe PDF Reader
Pomoc
Statystyki


2580460
od 12 października 2006
Wersja RSS

Najnowsze artykuły
  2018-04-24 15:47:32 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Handlu, Usług i Rolnictwa i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Nowosolnaw dniu 30 kwietnia 2018 r.
  2018-04-23 13:00:37 Strona główna
  2018-04-20 14:34:59 Podaje sie do publicznej wiadomosci wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku.
  2018-04-20 14:17:34 Strerylizacja psów i kotów informacja i wnioski
  2018-04-20 14:07:19 Zarządzenie Nr 0050.1.22.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do realizacji przez Gminę Nowosolna - ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna projektu pn. Centrum Usług Społecznych "WISIENKA"w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - IX Priorytetowa - Włączenie spoleczne, Działanie dla Osi IX.2. Usługi na rzezc osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne realizowanego z Funduszu Społecznego oraz udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
  2018-04-20 14:07:19 Zarzadzenie Nr 0050.1.15.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji, która dokona podziału zdeponowanej dokumentacji z przeprowadzonych w dniu 10 maja 2015 r. wyborów ponownych do Rady Gminy Nowoslona
  2018-04-17 11:47:56 Zarządzenie Nr 0050.1.26.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do oddania w użyczenie
  2018-04-17 11:46:55 Zarządzenie Nr 0050.1.26.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do oddania w użyczenie
  2018-04-13 10:48:44 Sukcesywny remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Nowosolna - ZPUB.271.1.2.2018.
  2018-04-13 10:02:10 Sukcesywny remont cząstkowy dróg o nawierzchni nieutwardzonej na terenie Gminy Nowosolna - ZPUB.271.1.1.2018.