Wyszukaj:
Urząd Gminy Nowosolna
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane adresowe
•  Dane adresowe USC
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy Nowosolna Kadencja 2018-2023
•  Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy Nowosolna
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Nowosolna
•  Interpelacje
•  Rada Gminy Nowosolna Kadencja 2014-2018
•  Najbliższa sesja Rady Gminy
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  Oświadczenia majątkowe
  Gmina Nowosolna
•  Statut Gminy Nowosolna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze - sołectwa
•  Budżet
•  Przetargi
•  Nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Inicjatywa lokalna
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Nowosolna na
•  Gminny Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Szkoły
•  Animator Sportu
  Urząd Gminy Nowosolna
•  Statut Urzędu Gminy
•  Regulamin organizacyjny urzędu
•  Schemat struktury organizacyjnej
•  Kontakty do pracowników Urzędu
•  Załatwienie sprawy
•  Sprawdź status sprawy
•  Sprawozdania
•  Ogłoszenia
•  Petycje
  GPCKiE konkurs na stanowisko dyrektora
•  Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia
•  Strategia Rozwoju Gminy Nowosolna do 2020 roku
•  Plany zagospodarowania przestrzennego
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Nowosolna
•  Informacja o podmiotach wpisanych do rejejstru działalności regulowanej
•  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowosolna
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Informacje o środowisku i jego ochronie
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Informacja Publiczna
•  Prawo dostępu do informacji publicznej
•  Ustawa o dostępie do informacji publicznej
•  Biuletyn informacji publicznej
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  Protokoły kontroli
•  Protokół kontroli archiwum państwowego
•  Protokół kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
•  Protokół Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Protokół kontoli sprawdzającej wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej i zamówień publiczn
•  Protokół kontroli podatkowej
•  Protokół kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej
  Sprawozdania z kontroli
•  Sprawozdania z kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
  Nabór na wolne stanowiska pracy
•  Urząd Gminy Nowosolna
•  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Szkoły
•  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
  Informacje
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Wybory
•  WYBORY SAMORZĄDOWE 21 PAŹDZIERNIKA 2018
•  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 25 października 2015
•  REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
•  WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 10 MAJA 2015 R.
•  PONOWNE WYBORY W OKRĘGU NR 2
•  Wybory ławników na kadencję 2016-2019 nowe
•  Wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Przetargi
•  Statut
  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Ogłoszenia
  Wykaz rejestrów publicznych
•  Rejestr żłobków
  POMOC PRAWNA formularz wniosku
•  Formularz
  Monitor Polski/Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Ustaw
  Archiwum
•  Rada Gminy
•  Przetargi
•  Organizacje pozarządowe
•  Oświadczenia majątkowe
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Wybory
•  Podatki
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  LINKI
  Pobierz Adobe PDF Reader
•  Adobe PDF Reader
Pomoc
Statystyki


2957758
od 12 października 2006
Urząd Gminy Nowosolna » Ogłoszenia » Ogłoszenia

Artykuły
  Obwieszczenie w sprawie polowania zbiorowego (2)
  Obwieszczenie w sprawie polowania zbiorowego
  Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego - powyżej 50 000 km rocznie
  Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego - do 50 000 km rocznie
  Obwieszczenie w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obszaru obrębu Byszewy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obszaru obrębu Lipiny
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z otworu hydrogeologicznego zlokalizowanego w miejscowości Natolin, działka nr 28/4 w obrębie Natolin, gm. Nowosolna"
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne.
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na; "Budowie zakładowej stacji paliw płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 64/4 w obrębie g. Natolin, gm. Nowosolna"
  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zogospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obszaru obrębu Byszewy oraz części obszaru obrębu Lipiny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wójt Gminy Nowosolna ogłasza wysokość obowiązujących od 01.06.2018 r przez okres trzech lat taryf dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowosolna na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna z dn. 9 marca 2018 roku. Wysokości taryf zatwierdzone zostały przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Warszawie
  Obwieszczenie Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 25 kwietnia 2018 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 2/18 z dnia 19.04.2018 r. dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej od km 0+000 do km 0+163 wraz z przebudową linii elektroenergetycznej 0,4 kV oraz budową miejsc postojowych w miejscowości Stare Skoszewy, gmina Nowosolna.
  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia nr 21/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie łódzkim.
  Podaje sie do publicznej wiadomosci wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku.
  Obwieszczenie Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wydania decyzji nr 1/18 z dnia 27 marca 2018 r. w spr. wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej od km 0+000 do km 0+597,30 wraz z budową pętli autobusowej, placu manewrowego, zjazdów, odwodnienia w postaci zbiornika retencyjnego chłonnego i rowu, przepustu pod drogą i zjazdem, oświetlenia drogowego w miejscowości Natolin, gmina Nowosolna.
  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł, wraz ze wskazaniem wysokości kwot i przyczyn udzielenia ulgi w 2017 roku.
  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku.
  Obwieszczenie Starosty Łódzkiego Wschodniego o wszczęciu postępowania z wniosku Wójta Gminy Nowosolna z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej do szkoły w Starych Skoszewach, gmina Nowosolna, wraz z przebudową linii elektroonergetycznej 0,4 kV oraz budową miejsc postojowych.
  Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku na terenie Gminy Nowosolna.
  Obwieszczenie Wójta Gminy Nowosolna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obszaru obrębu Lipiny oraz części obszaru obrębu Byszewy oraz przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru obrębu Lipiny oraz części obszaru obrębu Byszewy
  Obwieszczenie Wójta Gminy Nowosolna o przystąpieniu do sporządzania częściowej zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania piurzestrzennego gminy Nowosolna" w miejscowości Natolin, Byszewy, Stare Skoszewy i Teolin oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania naśrodowisko, w tym sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko do wyżej wymienionej częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania pirtzestrzennego gminy Nowosolna w miejscowościach Natolin, Byszewy, Stare Skoszewy i Teolin
  Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej dot. otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku na terenie Gminy Nowosolna
  Obwieszczenie Wójta Gminy Nowosolna z dnia 22 grudnia 2017 r. o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia polegającego na "Budowie parku magazynowo - logistycznego w miejscowości Natolin, gmina Nowosolna na działkach ewidencyjnych nr: 15/10, 16/16, 17/3, 18/1, 19/4, 20/4, 21/4, 23/6, 23/7".
  Obwieszczenie Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 7 grudnia 2017 r. dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej (fragment drogi 11KDL oraz fragment drogi KDW) wraz z pasami postojowymi, pętlą autobusową, placem manewrowym, przepustami, zjazdami, zbiornikiem retencyjnym chłonnym, rowem i oświetleniem w Natolinie, gmin Nowosolna.
  Obwieszczenie Wójta Gminy Nowosolna z dnia 23 listopada 2017 r. zawiadamiające, iż w dniu 23 listopada 2017 r. zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Nowosolna znak: ZP.6220.2.2017 stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie parku magazynowo - logistycznego w miejscowości Natolin, gmina Nowosolna, na działkach ewidencyjnych nr: 15/10, 16/16, 17/3, 18/1, 19/4, 20/4, 21/4, 23/6, 23/7"
  Obwieszczenie Wójta Gminy Nowosolna o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawe zmainy decyzji z dnia 9 marca 2017 r. przeniesionej na inny podmiot decyzją z dnia 19 kwietnia 2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie parku magazynowo-logistycznego w miejscowości Natolin, Gmina Nowosolna, na działkach ewidencyjnych nr. 15/10, 16/16, 17/3, 18/1, 19/4, 20/4, 21/4, 21/4, 23/6, 23/7 '
  Obwieszczenie Wójta Gminy Nowosolna o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Nowosolna"
  Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowosolna wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowosolna
  Zarządzenie Nr 0050.1.49.2017 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 5 października 2017 r. w sprawie konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Nowosolna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
  Ogłoszenie o konsultacjach rocznego programu współpracy Gminy Nowosolna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
  Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z dnia 15 września 2017 r. zawiadamiające o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu w dniu 15 września 2017 r. decyzji SKO.4170.87-88.2017 orzekającej o umorzeniu postępowania odwoławczego wszczętego odwołaniem od decyzji Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 stycznia 2014 r. nr 1/U/2014 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: “Budowa ulicy Strykowskiej w Łodzi na odcinku od ulicy Wycieczkowej do granic Miasta Łodzi”, w wariancie 1B
  Rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu pływania statkiem o napędzie mechanicznym w odległości mniejszej niż 100 metrów od granic kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli, przystani, portów, wypożyczalni sprzętu pływającego, plaż oraz Ośrodków Rekreacyjno -Wypoczynkowych.
  Zawiadomienie Wójta Gminy Nowosolna z dnia 16 czerwca 2017 r. o zwołaniu Zebrania Wiejskiego w Sołectwie Borchówka na dzień 4 lipca 2017 r. na godz. 18.00 dla dokonania wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej kadencji 2015-2019
  Obwieszczenie Wójta Gminy Nowosolna o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Projektowanego ośrodka nadawczegom Łódź Dąbrowa zalokalizowanego we wsi Dąbrowa, w gminie Nowosolna", na działce o nr ew. 149.
  Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku na terenie Gminy Nowosolna
  Podaje się do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku
  Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Obwieszczenie Wójta Gminy Nowosolna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na " Budowie parku magazynowo-logistycznego w miejscowości Natolin gmina Nowosolna, na działkach ewidencyjnych nr: 15/10, 16/16/, 17/3, 18/1, 19/4, 20/4, 21/4, 23/6, 23/7 " - do publicznej wiadomości.
  Obwieszczenie Wójta Gminy Nowosolna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na " Budowie parku magazynowo-logistycznego w miejscowości Natolin gmina Nowosolna, na działkach ewidencyjnych nr: 15/10, 16/16/, 17/3, 18/1, 19/4, 20/4, 21/4, 23/6, 23/7 " - strony postępowania
  Podaje się do publicznej wiadomości - wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości kwot i przyczyn udzielenia ulgi w 2016 roku
  Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej dot. otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku na terenie Gminy Nowosolna
  Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku na terenie Gminy Nowosolna
  Informacja o wyniku naboru kandydatów do wykonywania czynności Animatora Sportu - boiska wybudowane w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"
  Wójt Gminy Nowosolna ogłasza nabór kandydatów do wykonywania czynności animatora sportu - boiska wybudowane w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012"
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 3.02.2014 r., Nr 18/2014, znak: BGiGN.R.6740.314.707.2014 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego pozwolenia na budowę chodnika i zjazdów indywidualnych w drodze powiatowej nr 1151E oraz 2913E w miejscowości Wiączyń Dolny, gmina Nowosolna na działkach o nr ewid. gruntu 39/1; 39/3;39/4
  Obwieszczenie Wójta Gminy Nowosolna o mozliwości zapoznania się z całością zgromadzonego materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planownego przedsięwzięcia polegającego na " Budowie parku magazynowo-logistycznego w miejscowości Natolin, gmina Nowosolna , na działkach ewidencyjnych nr: 15/10, 16/16, 17/3, 18/1, 19/4, 20/4, 21/4, 23/6, 23/7, "
  Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu w dniu 16 stycznia 2017 r. decyzji orzekającej o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Nowosolna z dnia 20 października 2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego - tuczarni na działce nr ewid. 170/4 w miejscowości Lipiny
  Obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu w dniu 16 stycznia 2017 r. decyzji orzekającej o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Nowosolna z dnia 20 października 2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego - tuczarni na działce nr ewid. 170/4 w miejscowości Lipiny
  Obwieszczenie Wójta Gminy Nowosolna o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na " Budowie parku magazynowo-logistycznego w miejscowości Natolin, gmina Nowosolna , na działkach ewidencyjnych nr: 15/10, 16/16, 17/3, 18/1, 19/4, 20/4, 21/4, 23/6, 23/7, "
  Obwieszczenie Wójta Gminy Nowosolna , iż w ramach prowadzącego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na " Budowie parku magazynowo-logistycznego w miejscowości Natolin, gmina Nowosolna , na działkach ewidencyjnych nr: 15/10, 16/16, 17/3, 18/1, 19/4, 20/4, 21/4, 23/6, 23/7, " inwestorem niniejszego przedsięwzięcia jest Panattoni Developement Sp. z o.o.
  Obwieszczenie Wójta Gminy Nowosolna o wydanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi postanowienia uzgadniającego i określającego warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na " Budowie parku magazynowo-logistycznego w miejscowości Natolin, gmina Nowosolna , na działkach ewidencyjnych nr: 15/10, 16/16, 17/3, 18/1, 19/4, 20/4, 21/4, 23/6, 23/7, " oraz o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym.
  Obwieszczenie Wójta Gminy Nowosolna o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na " Budowie parku magazynowo-logistycznego w miejscowości Natolin, gmina Nowosolna , na działkach ewidencyjnych nr: 15/10, 16/16, 17/3, 18/1, 19/4, 20/4, 21/4, 23/6, 23/7, "
  Obwieszczenie Wójta Gminy Nowosolna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Punkt zbierania odpadów na terenie Zakładu Recyklingu Kamienia i Betonu Odpadowego REKABET Sp. z o. o. w Teolinie ", planowanego do realizacji na działkach o nr ew. : 288/1, 288/3, 288/4 w miejscowości Teolin obręb g. Lipiny - do publicznej wiadomości.
  Obwieszczenie Wójta Gminy Nowosolna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Punkt zbierania odpadów na terenie Zakładu Recyklingu Kamienia i Betonu Odpadowego REKABET Sp. z o. o. w Teolinie ", planowanego do realizacji na działkach o nr ew. : 288/1, 288/3, 288/4 w miejscowości Teolin obręb g. Lipiny - strony postępowania.
  Obwieszczenie Wójta Gminy Nowosolna o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie parku maganyzowo - logistycznego w miejscowości Natolin, gmina Nowosolna, na działkach ewidencyjnych nr: 15/10, 16/16, 17/3, 18/1, 19/4, 20/4, 21/4, 23/6, 23/7"
  Obwieszczenie Wójta Gminy Nowosolna o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą " Punkt zbierania odpadów na terenie Zakładu Recyklingu Kamienia i Betonu Odpadowego REKABET Sp. z o.o. w Teolinie ", planowanego do realizacji na działkach o nr ew. 288/1, 288/3, 288/4 położonych w miejscowości Teolin, obręb g. Lipiny, gmina Nowosolna.
  Obwieszczenie Wójta Gminy Nowosolna o wniesionym odwołaniu od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na " Budowie budynku inwentarskiego - tuczarni < 210 DJP wraz z zapleczem socjalnym, silosami na paszę oraz niezbędną infrastrukturą " na działce o nr ew. 170/4, w miejscowości Lipiny, gmina Nowosolna
  Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie projektu rocznego programu współpracy Gminy Nowosolna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku poublicznego na 2017 rok
  Obwieszczenie Wójta Gminy Nowosolna z dnia 03.11.2016 r. o przedłużeniu terminu do wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: " Punkt zbierania odpadów na terenie Zakładu Recyklingu Kamienia i Betonu Odpadowego REKABET Sp.z.o.o. w Teolinie ", planowanego do realizacji na działkach o nr ew.: 288/1, 288/3, 288/4 położonych w miejscowości Teolin, obręb g. Lipiny, gmina Nowosolna.
  Obwieszczenie Wójta Gminy Nowosolna z dnia 21.10.2016 r. o wydaniu w dniu 20.10.2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego - tuczarni <210 DJP wraz z zapleczem socjalnym, silosami na paszę oraz niezbędną infrastrukturą" na działce o numerze ewidencyjnym 170/4 w miejscowości Lipiny, gmina Nowosolna.
  Obwieszczenie Wójta Gminy Nowosolna z dnia 21.10.2016 r. zawiadamiające strony postępowania o wydaniu w dniu 20.10.2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego - tuczarni <210 DJP wrraz z zapleczem socjalnym, silosami na paszę oraz niezbędną ifrastrukturą" na działce o numerze ewidencyjnym 170/4 w miejscowości Lipiny, gmina Nowosolna.
  Ogłoszenie o projekcie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017-2020 z p prognozą na lata 2021-2024
  Obwieszczenie Wójta Gminy Nowosolna z dnia 11.10.2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą : " Punkt zbierania odpadów na terenie Zakładu Recyklingu Kamienia i Betonu Odpadowego REKABET Sp.z.o.o. w Teolinie " , na działkach o nr ew.: 288/1, 288/3, 288/4.
  Obwieszczenie Wójta Gminy Nowosolna z dnia 29.09.2016 r. o możliwości zapoznania się z całością zgromadzonego materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. "Budowie budynku inwentarskiego-tuczarni <210 DJP wraz z zapleczem socjalnym, silosami na paszę oraz niezbędną infrastrukturą" w m. Lipiny, gmina Nowosolna, na działce o nr ew. 170/4.
  Obwieszczenie z dnia 20 września 2016 r. Wójta Gminy Nowosolna zawiadamiające strony postępowania oraz podmioty występujące na prawach strony o wydanym postanowieniu ZP.6220.3.2016 z dnia 20 września 2016 r. odmawiającym uwzględnienia żądania Pana Tomasza Czarneckiego przedstawiciela Stowarzyszenia Ekologicznego Zielona Nowosolna z dnia 15 września 2016 r. o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego
  Obwieszczenie z dnia 20 września 2016 r. Wójta Gminy Nowosolna zawiadamiające storny postępowania oraz podmoty występujące na prawach strony o wydanym postanowieniu ZP.6220.3.2013 z dnia 19.09.2016 roku odmawiającym przeprowadzenia rozprawy administracyjnej w związku z wnioskiem adwokata Witolda Owczarka, pełnomocnika Stowarzyszenia Ekologicznego Zielona Nowosolna
  Obwieszczenie z dnia 20 września 2016 r. Wójta Gminy Nowosolna zawiadamiające strony postępowania oraz podmioty występujące na prawach strony o wydanym postanowieniu ZP.6220.3.2013 z dnia 19 września 2016 r. odmawiającym uwzględnienia żądania adwokata Witolda Owczarka z Kancelarii Adwokackiej Porczyński Owczarek i Spółka Sp.j. pełnomocnika Stowarzyszenia Ekologicznego Zielona Nowosolna z dnia 12 września 2016 r. o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego
  Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzania Lasów
  Obwieszczenie z dnia 9 września 2016 r. o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie parku maganyzowo - logistycznego w miejscowości Natolin, gmina Nowosolna, na działkach ewidencyjnych nr: 15/10, 16/16, 17/3, 18/1, 19/4, 20/4, 21/4, 23/6, 23/7"
  Obwieszczenie Wójta Gminy Nowosolna z dnia 18 sierpnia 2016 r. o możliwości zapoznania się z całością zgromadzonego materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Informacja Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, Inspektoratu w Łodzi dotycząca prac utrzymaniowych koryt rzek Moszczenica oraz Mrożyca
  Informacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych w 2016 r.
  Obwieszczenie o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna" dla części obszaru obrębu Lipiny
  Informacja dotycząca funduszu sołeckiego na 2017 rok
  Obwieszczenie Wójta Gminy Nowosolna z dnia 14.07.2016 r. o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego - tuczarni < 210 DJP wraz z zapleczem socjalnym, silosami na paszę oraz niezbędną infrastrukturą" w miejscowości Lipiny, gmina Nowosolna, na działce o nr ew. 170/4
  Obwieszczenie Wójta Gminy Nowosolna z dnia 14.07.2016 r. o przytąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego - tuczarni < 210 DJP wraz z zapleczem socjalnym, silosami na paszę oraz niezbędną infrastrukturą" w miejscowości Lipiny, gmina Nowosolna, na działce o nr ew. 170/4
  Zawiadomienie Wójta Gminy Nowosolna dotyczące spraw z zakresu ewidencji gruntów i budynków
  Zawiadomienie Wójta Gminy Nowosolna z dnia 17 czerwca 2016 r. o spotkaniu informacyjnym dotyczącym prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa bydynku inwentarskiego - tuczarni < 210 DJP (...) w miejscowości Lipiny na działce o nr ew. 170/4"
  Obwieszczenie Wójta Gminy Nowosolna z dnia 16 czerwca 2016 r. zawiadamiające strony postępowania oraz podmioty występujące na prawach strony, że w dniu 9 czerwca 2016 r. do Urzędu Gminy Nowosolna wpłynęła " Opinia do Raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa budynku inwentarskiego - tuczarni dla mniej niż 210 DJP wraz z zapleczem socjalnym, silosami na paszę oraz niezbędną infrastrukturą w miejscowości Lipiny, gm. Nowosolna, dz. nr ew. 170/4" sporządzona przez dr hab. inż. Grzegorza Wielgosińskiego, profesora ndzw. Politechniki Łódzkiej, w związku z prowadzonym w tutejszym Urzędzie postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia
  Informacja Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 7 czerwca 2016 r. dotycząca przystąpienia do opracowania uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów dla gminy Andrespol i Nowosolna
  Wójt Gminy Nowosolna ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Wiączyniu Dolnym, 92-701 Wiączyń Dolny 18
  Obwieszczenie o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obszaru obrębu Natolin
  Obwieszczenie o wydaniu postanowienia ZP.6220.3.2013 z dnia 28.04.2016 r. o dopuszczeniu z urzędu dowodu z opini biegłego w zakresie sporządzenia opinii dotyczącej ujednoliconego Raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego - tuczarni < 210 DJP wraz z zapleczem socjalnym, silosami na paszę oraz niezbędną infrastrukturą, na działce o nr ew. 170/4, w miejscowości Lipiny
  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 19 kwietnia 2016 r. zawiadamiające strony postępowania o zawieszeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72" do czasu uzupełnienia przez Inwestora raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku
  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł, wraz ze wskazaniem wysokości kwot i przyczyn udzielenia ulgi w 2015 roku
  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 marca 2016 r. zawiadamiające strony postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72" o przedłużeniu terminu zakończenia sprawy do dnia 31 października 2016 r.
  Informacja o wyniku naboru kandydatów do wykonywania czynności animatora sportu -boiska wybudowane w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"
  Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej dot. otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku na terenie Gminy Nowosolna
  WÓJT GMINY NOWOSOLNA OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI ANIMATORA SPORTU - BOISKA WYBUDOWANE W RAMACH PROGRAMU "MOJE BOISKO-ORLIK 2012"
  Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie parku magazynowo - logistycznego w miejscowości Natolin, gmina Nowosolna, na działkach ewidencyjnych nr: 15/10, 16/16, 17/3, 18/1, 19/4, 20/4, 21/4, 23/6, 23/7"
  Obwieszczenie Wójt Gminy Nowosolna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Prowadzeniu punktu skupu złomu i zbierania pojazdów na działce nr ew. 172 w miejscowości Natolin"
  Obwieszczenie Wójta Gminy Nowosolna o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie parku magazynowo-logistycznego w miejscowości Natolin, gm. Nowosolna, na działkach ewidwncyjnych nr: 15/10, 16/16, 17/3, 18/1, 19/4, 20/4, 21/4, 23/6, 23/7"
  Informacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych w 2016 r.
  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 stycznia 2016 r. zawiadamiające strony postępowania, że w dniu 22 stycznia 2016 r. dokonano sprostowania zapisu w protokole z rozprawy administracyjnej przeprowadzonej w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Budowa obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72".
  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 stycznia 2016 r. zawiadamiające strony postępowania,że w dniu 21 stycznia 2016 r. na stronie internetowej www.bip.brzeziny.pl, zamieszczono protokół z rozprawy administracyjnej przeprowadzonej w związaku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Budowa obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72"
  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 stycznia 2016 r. zawiadamiające strony postępowania,że w dniu 21 stycznia 2016 r. wpłynęła do Urzędu Miasta Brzeziny opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi dotycząca oceny realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72" pod względem higienicznym i zdrowotnym.
  Zawiadomienie stron postępowania o złożonym "Ujednoliconym raporcie o oddziaływaniu na środowisko" w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie budynku inwentarskiego - tuczarni < 210 DJP wraz z zapleczem socjalnym, silosami na paszę oraz niezbędną infrastrukturą" w m. Lipiny na działce o nr ew. 170/4 (po podziale działki 170/1)
  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające, że 4.01.2016 r. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzje utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję Wojewody Łódzkiego Nr 341/15 z 4.09.2015 r., zmieniającą decyzję Wojewody Łódzkiego Nr 448/12 z 30.11.2012r., udzielającą Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad pozwolenia na budowę autostrady A-1 Stryków-Tuszyn na odcinku od km 295+850 do km 335+937,65 w zakresie odcinka I-od km 295+850 (od węzła Stryków I bez węzła) do km 310+000.
  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 stycznia 2016 r. zawiadamiające strony postępowania, iż w dniu 18 grudnia 2015 r. wpłynęła do Urzędu Miasta Brzeziny opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzezinach dotycząca oceny realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72" pod względem higienicznym i zdrowotnym.
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie parku magazynowo - logistycznego w miejscowości Natolin, gmina Nowosolna, na działkach ewidencyjnych nr: 15/10, 16/16, 17/3, 18/1, 19/4, 20/4, 21/4, 23/6, 23/7"
  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Brzeziny zawiadamiające strony postępowania o dokonaniu w dniu 25 listopada 2015 roku czynności w związku z prowadzoną oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72"
  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 listopada 2015 r. dot. zawiadomienia stron postępowania o dokonaniu w dniu 16 listopada 2015r. czynności w związku z prowadzoną oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72"
  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Brzeziny w sprawie rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72"
  Informacja o miejscu i terminie zgromadzeń na terenie gminy nowosolna
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2913E w Wiączyniu Dolnym" o długości 1316 m na działkach o nr ewid.: 114, 39/3 i 39/4 w obrębie Wiączyń Dolny gmina Nowosolna - Strony postępowania.
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2913E w Wiączyniu Dolnym" o długości 1316 m na działkach o nr ewid.: 114, 39/3 i 39/4 w obrębie Wiączyń Dolny gmina Nowosolna - do publicznej wiadomości.
  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego dot. zawiadomienia stron postępowania o wniesionym odwołaniu od decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 341/15 z 4.09.2015 r., zmieniającej decyzję Wojewody Łódzkiego Nr 448/12 z 30.11.2012 r., udzielającej Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad pozwolenia na budowę autostrady A1 Stryków - Tuszyn na odcinku od km 295+850 do km 335+937,65 w zakresie odcinka I - od km -295+850 (od węzła Stryków I bez węzła) do km 310+000.
  Obwieszczenie oraz Zawiadomienie Burmistrza Miasta Brzeziny o wyznaczeniu postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi Burmistrza Miasta Brzeziny jako organu administracji właściwego do przeprowadzenia postępowania administracyjnego wszczętego przez Wójta Gminy Brzeziny w sprawie wydania na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział w Łodzi decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72"
  Obwieszczenie o przystąpieniu do ponownego rozpoznania sprawy
  Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsiewzięcia p.n. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2913 w Wiączyniu Dolnym" o długości 1316 m na działkach o numerach ewidencyjnych:114, 39/3, 39/4 w obrębie Wiączyń Dolny
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na : "Rozbudowie magazynu, budowie hali magazynowej, budowie placów składowych, likwidacji istniejącego zbiornika wód opadowych oraz budowie nowego zbiornika retencyjno-infiltracyjnego na wody opadowe" na działkach nr ew. 299/2, 302/4, 303/11,303/13, 303/15, 305/4, obręb Lipiny, gmina Nowosolna
  Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji orzekającej o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Nowosolna odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku inwentarskiego – tuczarnia < 210 DJP wraz z zapleczem socjalnym, silosami na paszę oraz niezbędną infrastrukturą na działce nr ewidencyjny 170/1 (po podziale działki nr ew. 170/3 i 170/4) w miejscowości Lipny, gmina Nowosolna” i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji – strony postępowania.
  Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji orzekającej o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Nowosolna odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku inwentarskiego – tuczarnia < 210 DJP wraz z zapleczem socjalnym, silosami na paszę oraz niezbędną infrastrukturą na działce nr ewidencyjny 170/1 (po podziale działki nr ew. 170/3 i 170/4) w miejscowości Lipny, gmina Nowosolna” i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji – społeczeństwo.
  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego dot. wydania dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad decyzji Wojewody Łódzkiego nr 341/15 z 4.09.2015r.,zmieniającej decyzję Wojewody Łódzkiego nr 448/12 z 30.11.2012 r., udzielającej pozwolenia na bodowę autostrady A1 Stryków - Tuszyn na odcinku od km 295+850 do km 335+937,65 w zakresie odcinka I - od km 295+850 (od węzła Stryków I bez węzła) do km 310+000
  Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2913E w Wiączyniu Dolnym" o długości 1316 m na działkach o nr ewidencyjnych: 114, 39/3 i 39/4 w obrębie Wiączyń Dolny
  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego dot. podjęcia postępowania administracyjnego w spr. zmiany decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 448/12 z 30.11.2012 r., udzielającej pozwolenia na budowę autostrady A1 Stryków - Tuszyn
  Informacja w sprawie suszy
  Informacja w sprawie suszy
  Obwieszczenie o wniesionym odwołaniu od decyzji odmawiającej zgody na realizację przedsięwzięcia
  Informacja w sprawie suszy
  Obwieszczenie z dnia 10 sierpnia 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obszaru obrębu Natolin
  Informacja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego
  Informacja dla rolników i producentów rolnych dot. szkód spowodowanych wystąpieniem suszy
  Obwieszczenie Wójta Gminy Brzeziny z dnia 23 czerwca 2015 r. dot. przedłużenia terminu załatwienia sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72”
  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego dot. przeprowadzenia ponownej procedury oceny oddziaływania na środowisko w sprawie zmiany decyzji Wojewody Łódzkiego udzielającej pozwolenia na budowę autostrady A1 Stryków - Tuszyn
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmawiającej zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. "Budowa budynku inwentarskiego – tuczarni <210 DJP wraz z zapleczem socjalnym, silosami na paszę oraz niezbędną infrastrukturą” na działce o numerze ewidencyjnym 170/1 (po podziale działki o nr ew. 170/3 i 170/4), w miejscowości Lipiny, gmina Nowosolna - strony postępowania
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmawiającej zgody na realizację przedsięwzięcia – do publicznej wiadomości
  Informacja o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
  Obwieszczenie Wójta Gminy Nowosolna z dnia 21 maja 2015 r. dot. możliwości zapoznania się z całością zgromadzonego materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna" dla części obszaru obrębu Lipiny
  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy.
  Wybory do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
  Obwieszczenie Wójta Gminy Brzeziny z dnia 23 kwietnia 2015 r. dot. przedłużenia terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72"
  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego dot. zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 448/12 z 30.11.2012r. udzielającej pozwolenia na budowę autostrady A1 Stryków - Tuszyn
  Obwieszczenie Wójta Gminy Brzeziny z dnia 15.04.2015r. o wydanym postanowieniu w sprawie podjęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72"
  Obwieszczenie Wójta Gminy Nowosolna dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn. "Budowa budynku inwentarskiego - tuczarni...." z dnia 9.04.2015 roku.
  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego, Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. pozwolenia na budowę autostrady A1 Stryków - Tuszyn
  Uwaga, ważna informacja dotycząca występowania na terytorium Polski afrykańskiego pomoru świń (ASF).
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 19.03.2015 roku.(Podanie do publicznej wiadomości)
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 19.03.2015 roku.(Zawiadomienie stron postępowania)
  Informacja dla rolników dot. stosowania środków ochrony roślin
  Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego dotyczące przystąpienia do sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa łódzkiego
  Krótszy dyżur Przewodniczącej Rady Gminy Nowosolna w dniu 17 marca 2015 roku
  Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej dot. otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku na terenie Gminy Nowosolna.
  Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z całością zgromadzonego materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Obieszczenie o wydaniu postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  WÓJT GMINY NOWOSOLNA OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI ANIMATORA SPORTU - BOISKA WYBUDOWANE W RAMACH PROGRAMU "MOJE BOISKO-ORLIK 2012"
  ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 16 lutego 2015 roku o zwołaniu Zebrania Wiejskiego w Sołectwie Plichtów na dzień 6 marca 2015 roku (piątek) na godzinę 1800 (I termin Zebrania Wiejskiego) dla dokonania wyborów Sołtysa i członków Rady Sołecki
  ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 16 lutego 2015 roku o zwołaniu Zebrania Wiejskiego w Sołectwie Boginia na dzień 13 marca 2015 roku (piątek) na godzinę 1800 (I termin Zebrania Wiejskiego) dla dokonania wyborów Sołtysa i członków Rady Sołecki
  Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z dnia 16.02.2015 r.
  UWAGA! WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDAWANIA DOWODÓW OSOBISTYCH
  Komunikat dla płatników składek w KRUS
  Informacja o konkursie np. Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
  Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia z dnia 23.01.2015 roku.
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 22.01.2015 roku.
  INFORMACJA DOTYCZĄCA ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH W 2015 ROKU
  PRZERWA W DOSTAWIE WODY W 19 STYCZNIA 2015 ROKU
  Informacja dot. Targów FERMA w dniu 20-22 lutego 2015 roku
  Informacja z Nadleśnictwa Brzeziny z dnia 12.01.2015 roku
  Obwieszczenie o zmianie liczby stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa budynku inwentarskiego-tuczarni<210 DJP (...) w miejscowości Lipiny dz. nr 170/1
  Punkt Konsultacyjno - Informacyjny - pomoc psychologiczna Gmina Nowosolna
  Projekt "Integracja społeczna zielonym światłem dla bezrobotnych w Gminie Nowosolna."