Wyszukaj:
Urząd Gminy Nowosolna
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane adresowe
•  Dane adresowe USC
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy Nowosolna Kadencja 2018-2023
•  Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy Nowosolna
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Nowosolna
•  Interpelacje
•  Rada Gminy Nowosolna Kadencja 2014-2018
•  Najbliższa sesja Rady Gminy
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  Oświadczenia majątkowe
  Gmina Nowosolna
•  Statut Gminy Nowosolna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze - sołectwa
•  Budżet
•  Przetargi
•  Nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Inicjatywa lokalna
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Nowosolna na
•  Gminny Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Szkoły
•  Animator Sportu
  Urząd Gminy Nowosolna
•  Statut Urzędu Gminy
•  Regulamin organizacyjny urzędu
•  Schemat struktury organizacyjnej
•  Kontakty do pracowników Urzędu
•  Załatwienie sprawy
•  Sprawdź status sprawy
•  Sprawozdania
•  Ogłoszenia
•  Petycje
  GPCKiE konkurs na stanowisko dyrektora
•  Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia
•  Strategia Rozwoju Gminy Nowosolna do 2020 roku
•  Plany zagospodarowania przestrzennego
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Nowosolna
•  Informacja o podmiotach wpisanych do rejejstru działalności regulowanej
•  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowosolna
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Informacje o środowisku i jego ochronie
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Informacja Publiczna
•  Prawo dostępu do informacji publicznej
•  Ustawa o dostępie do informacji publicznej
•  Biuletyn informacji publicznej
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  Protokoły kontroli
•  Protokół kontroli archiwum państwowego
•  Protokół kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
•  Protokół Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Protokół kontoli sprawdzającej wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej i zamówień publiczn
•  Protokół kontroli podatkowej
•  Protokół kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej
  Sprawozdania z kontroli
•  Sprawozdania z kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
  Nabór na wolne stanowiska pracy
•  Urząd Gminy Nowosolna
•  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Szkoły
•  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
  Informacje
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Wybory
•  WYBORY SAMORZĄDOWE 21 PAŹDZIERNIKA 2018
•  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 25 października 2015
•  REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
•  WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 10 MAJA 2015 R.
•  PONOWNE WYBORY W OKRĘGU NR 2
•  Wybory ławników na kadencję 2016-2019 nowe
•  Wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Przetargi
•  Statut
  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Ogłoszenia
  Wykaz rejestrów publicznych
•  Rejestr żłobków
  POMOC PRAWNA formularz wniosku
•  Formularz
  Monitor Polski/Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Ustaw
  Archiwum
•  Rada Gminy
•  Przetargi
•  Organizacje pozarządowe
•  Oświadczenia majątkowe
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Wybory
•  Podatki
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  LINKI
  Pobierz Adobe PDF Reader
•  Adobe PDF Reader
Pomoc
Statystyki


2958318
od 12 października 2006
Prawo lokalne » Zarządzenia » Zarządzenia rok 2005

Artykuły
  Zarządzenie Nr 15/152/2005 w sprawie ustalenia procedury naboru pracowników do Urzędu Gminy Nowosolna
  Zarządzenie Nr 15/0152/2005 w sprawie ustalenia procedury naboru pracowników do Urzedu Gminy Nowosolna
  Zarządzenie Nr 2/0152/2005Wójta Gminy Nowosolna
  Zarządzenie Nr 21/0152/ 2005 w sprawie wprowadzenia zmian w Załączniku nr 1 do REGULAMINU PRACY URZĘDU GMINY NOWOSOLNA stanowiącego załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Nowosolna nr 4/2005 z dnia 21 stycznia 2005 r
  Zarządzenie Nr 19/0152/2005 w sprawie powołania komisji ds.likwidacji zniszczonych i bezużytecznych składników majątku gminy
  Zarządzenie Nr 44/0151/2005 w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne.
  Zarządzenie Nr 18/0152/2005 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątku gminy orza środków pieniężnych.
  Zarządzenie Nr 43/0151/05 w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr36/0151/2005 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 12 grudnia 2005 r.
  Zarządzenie Nr 42A/0151/2005 w sprawie powołania komisji przetargowej
  Zarządzenie Nr 17/0152/2005 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Nowosolna do poświadczania zgodności z orginałem kopii dokumentów
  Zarzadzenie Nr 16/0152/2005 w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do podpisywania decyzji administracyjnych
  Zarządzenie Nr 42/0151/2005 w sprawie powołania komisji przetargowej
  Zarządzenie Nr 41A/0151/05 w sprawie powołania komisji przetargowej
  Zarządzenie Nr 41/0151/05 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrzenia wniosków dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowosolna
  Zarządzenie Nr 37/0151/2005 w sprawie przeznaczenia do wynajmu na okres 3 lat lokalu w budynku po byłej szkole w Kalonce.
  Zarządzenie Nr 36/0151/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowosolna na 2005 r.
  Zarządzenie Nr 35/0151/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowosolna na 2005 r.
  Zarządzenie Nr 33/0151/2005 Wójta Gminy Nowosolna w sprawie aktualizacji sołeckich tablic informacyjnych na terenie gminy Nowosolna
  Zarządzenie Nr 34/0151/2005 Wójta Gminy Nowosolna w sprawie korekty regulaminu Gminnego Centrum Informacji
  Zarządzenie Nr 32/0151/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowosolna na 2005 r.
  Zarządzenie Nr 12/0152/2005 Wójta Gminy Nowosolna w sprawie ustalenia procedury przekazywania informacji publicznej do mediów
  Zarządzenie Nr 13/0152/2005 Wójta Gminy Nowosolna w sprawie zatwierdzenia Systemu informacji wizualnej wewnątrz budynku w Urzędzie Gminy Nowosolna
  Zarządzenie Nr 14/0152/2005 Wójta Gminy Nowosolna w sprawie wprowadzenia obowiązku aktualizacji informacji umieszczanych na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowosolna
  Zarządzenie Nr 31/0151/2005 Wójta Gminy Nowosolna w sprawie ustalenia procedury Monitoringu i aktualizacji strategii rozwoju gminy Nowosolna”
  Zarządzenie Nr 30/0151/2005 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Zarządzenie nr 29/0151/2005 w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Nowosolna na rok 2006
  Zarządzenie Nr 28/0151/2005 w sprawie zasad polityki prowadzenia rachunkowości
  Zarządzenie Nr 27/0151/2005 w sprawie zmian osobowych w składzie komisji przetargowej.
  Zarządzenie Nr 26/0151/2005 w sprawie powołania zespołu wyborczego
  Zarządzenie Nr 24/0151/2005 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Zarządzenie Nr 25/0151/2005 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i określenia zakresu zadań dla koordynatora i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP
  Zarządzenie Nr 23/0151/2005 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych
  Zarządzenie Nr 22/0151/2005 w sprawie powołania komisji przetargowej
  Zarządzenie Nr 21/0151/2005 w sprawie powołania komisji przetargowej
  Zarządzenie Nr 20 /0151/2005 w sprawie powołania komisji przetargowej
  Zarządzenie Nr 10/152/2005 Wójta Gminy Nowosolna
  Zarządzenie Nr 11/152/2005 Wójta Gminy Nowosolna w sprawie ustalenia procedury naboru pracowników do Urzędu Gminy Nowosolna
  Zarządzenie Nr 9/0152/2005 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Nowosolna
  Zarządzenie Nr 8/0152/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w REGULAMINIE PRACY URZĘDU GMINY NOWOSOLNA stanowiącego załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Nowosolna Nr 4/2005 z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Nowosolna
  Zarządzenie Nr 19/0151/2005 w sprawie ustalenia składu Gminnej Komisji d.s szacowania szkód na terenie gminy Nowosolna spowodowanych klęską suszy
  Zarządzenie Nr 18/0151/2005 w sprawie przekazania w użyczenie Zakładowi Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna dwóch nieruchomośći gminnych
  Zarządzenie Nr 17/0151/2005 w sprawie przekazania w użyczenie Kołu Gospodyń Wiejskich w Kalonce, lokalu użytkowego, położonego na działce nr 111
  Zarządzenie Nr 16/0151/2005 Wójta Gminy Nowosolna w sprawie powołania komisji przetargowej
  Zarzadzenie Nr 15/0151/2005 w sprawie powołania komisji przetargowej
  Zarządzenie Nr 7/0152/2005 Wójta Gminy Nowosolna w sprawie REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO URZEDU GMINY NOWOSOLNA
  Zarządzenie Nr 14A/0151/2005 w sprawie powołania komisji przetargowej
  Zarządzenie Nr 14/0151/2005 w sprawie powołania komisji przetargowej
  Zarządzenie Nr 13/0151/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowosolna na 2005 r.
  Zarządzenie Nr 11/0151/2005 Wójta Gminy Nowosolna w sprawie powołania komisji przetargowej
  Zarządzenie Nr 12/0151/2005 w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne
  Zarządzenie Nr 10/0151/2005 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie Nr 09/0151/2005 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie Nr 08/0151/2005 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrzenia wniosków dotyczacych pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowosolna
  Zarządzenie Nr 6/0152/2005 Wójta Gminy Nowosolna w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Gminy Nowosolna
  Zarządzenie Nr 5/0152/2005 Wójta Gminy Nowosolna w sprawie procedury aktualizacji
  Zarządzenie Nr 04/152/05 Wójta Gminy Nowosolna w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Katalogu Usług świadczonych w Urzędzie Gminy Nowosolna i procedury jego aktualizacji
  Zarządzenie Nr 7/0151/2005 w sprawie określenia stawek dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół podstawowych i dyrektora gimnazjum na rok 2005
  Zarzadzenie Nr 6/0151/2005 w sprawie ustalenia stawek dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół podstawowych i dyrektora gimnazjum na rok 2005
  Zarządzenie Nr 5/0151/2005 w sprawie organizacji uruchomienia i funkcjonowania na terenie Gminy Nowosolna STAŁEGO DYŻURU na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny
  Zarządzenie Nr 4/0151/2005 w sprawie norm eksploatacyjnych rozliczania zużycia paliwa przez samochody pożarnicze i urządzenia w jednostkach OSP gminy NOWOSOLNA
  Zarządzenie Nr 3/0151/2005 w sprawie powołania zespołu w zakresie przygotowań i realizacji funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych
  Zarządzenie Nr 2/0151/2005 w sprawie zmain w budżecie gminy Nowoslna na 2005 r.
  Zarządzenie Nr 1/0152/2005Wójta Gminy Nowosolna
  Zarządzenie Nr 2/0152/2005 Wójta Gminy Nowosolna
  Zarządzenie Nr 3/0152/2005 w sprawie zmian w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  Zarządzenie Nr2/0152/2005 w sprawie dnia wolnego od pracy w jednostkach organizacyjnych Gminy Nowosolna
  Zarządzenie Nr 9/2005 Wójta Gminy Nowosolna w sprawie nadania regulaminu Gminnego Centrum Informacji
  Zarządzenie Nr 8/2005 w sprawie powoania komisji przetargowej
  Zarządzenie Nr 7/2005 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 6/2005 w sprawie inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w gminie Nowosolna
  Zarządzenie Nr 5/2005 Wójta Gminy Nowosolna w sprawie powołania komisji przetargowej
  Zarządzenie Nr 3/2005 Wójta Gminy Nowosolna
  Zarządzenie Nr 4/2005 Wójta Gminy Nowosolna REGULAMIN PRACU URZEDU GMINY NOWOSOLNA
  Zarządzenie Nr 2/2005r w sprawie autopoprawki do przedłożonego projektu budżetu Gminy Nowosolna na 2005r.
  Zarządzenie Nr 1/2005