Wyszukaj:
Urząd Gminy Nowosolna
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane adresowe
•  Dane adresowe USC
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy Nowosolna Kadencja 2018-2023
•  Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy Nowosolna
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Nowosolna
•  Interpelacje
•  Rada Gminy Nowosolna Kadencja 2014-2018
•  Najbliższa sesja Rady Gminy
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  Oświadczenia majątkowe
  Gmina Nowosolna
•  Statut Gminy Nowosolna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze - sołectwa
•  Budżet
•  Przetargi
•  Nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Inicjatywa lokalna
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Nowosolna na
•  Gminny Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Szkoły
•  Animator Sportu
  Urząd Gminy Nowosolna
•  Statut Urzędu Gminy
•  Regulamin organizacyjny urzędu
•  Schemat struktury organizacyjnej
•  Kontakty do pracowników Urzędu
•  Załatwienie sprawy
•  Sprawdź status sprawy
•  Sprawozdania
•  Ogłoszenia
•  Petycje
  GPCKiE konkurs na stanowisko dyrektora
•  Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia
•  Strategia Rozwoju Gminy Nowosolna do 2020 roku
•  Plany zagospodarowania przestrzennego
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Nowosolna
•  Informacja o podmiotach wpisanych do rejejstru działalności regulowanej
•  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowosolna
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Informacje o środowisku i jego ochronie
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Informacja Publiczna
•  Prawo dostępu do informacji publicznej
•  Ustawa o dostępie do informacji publicznej
•  Biuletyn informacji publicznej
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  Protokoły kontroli
•  Protokół kontroli archiwum państwowego
•  Protokół kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
•  Protokół Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Protokół kontoli sprawdzającej wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej i zamówień publiczn
•  Protokół kontroli podatkowej
•  Protokół kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej
  Sprawozdania z kontroli
•  Sprawozdania z kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
  Nabór na wolne stanowiska pracy
•  Urząd Gminy Nowosolna
•  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Szkoły
•  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
  Informacje
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Wybory
•  WYBORY SAMORZĄDOWE 21 PAŹDZIERNIKA 2018
•  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 25 października 2015
•  REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
•  WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 10 MAJA 2015 R.
•  PONOWNE WYBORY W OKRĘGU NR 2
•  Wybory ławników na kadencję 2016-2019 nowe
•  Wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Przetargi
•  Statut
  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Ogłoszenia
  Wykaz rejestrów publicznych
•  Rejestr żłobków
  POMOC PRAWNA formularz wniosku
•  Formularz
  Monitor Polski/Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Ustaw
  Archiwum
•  Rada Gminy
•  Przetargi
•  Organizacje pozarządowe
•  Oświadczenia majątkowe
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Wybory
•  Podatki
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  LINKI
  Pobierz Adobe PDF Reader
•  Adobe PDF Reader
Pomoc
Statystyki


2957799
od 12 października 2006
Prawo lokalne » Uchwały » Uchwały Rady Gminy Nowosolna Kadencja 2002 - 2006

Artykuły
  Uchwała Nr XLVI/310/06 Rady Gminy Nowosolna z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy Nowosolna
  Uchwała Nr XLII/290/06 w sprawie wyłączenia części gruntu użytkowanego przez Szkołę Podstawową w Starych Skoszewach spod administracji szkoły i przeznaczenia go dla realizacji projektu pod nazwą: "Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe
  Uchwała uchylająca uchwałę nr XL/247/05 Rady Gminy Nowosolna oraz wyłączenia części gruntu użytkowanego przez Gimnazjum w Wiączyniu Dolnym spod administracji gimnazjum i przeznaczenia go dla realizacji projektu
  Uchwała Nr XLII/288/06 w sprawie wyłączenia części gruntu użytkowego przez Szkołę Podstawową w Lipinach spod administracji szkoły i przeznaczenia go dla realizacji projektu
  Uchwała Nr XLII/287/06 w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Wiączyń Dolny
  Uchwała Nr XLII/286/06 w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Stare Skoszewy
  Uchwała Nr XLII/285/06 w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Moskwa
  Uchwała Nr XLII/284/06 w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Lipiny
  Uchwała Nr XLII/283/06 w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Ksawerów
  Uchwała Nr XLII/282/06 w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Byszewy
  Uchwała nr XLI/280/05 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  Uchwała zmieniająca uchwałę nr XL/268/05 w sprawie określenia wzorów formularzy podatków i opłat lokalnych
  Uchwała zmieniająca uchwałę nr XL/266/05 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych
  Uchwała RG Nowosolna w sprawie stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych
  Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2006r
  Uchwała nr XL/275/05 w sprawie zatwierdzenia Porozumienia-Umowy Partnerstwa między Gminą Andrespol i Gminą Nowosolna, w sprawie realizacji Pilotażowego Programu Leader+
  Uchwała nr XL/274/05 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Wiączyniu Dolnym na okres powyżej 3 lat
  Uchwała uchylająca uchwałę nr XXXVIII/260/05
  Uchwała nr XL/272/05 w sprawie "Rocznego programu współpracy Gminy Nowosolna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok"
  Uchwała nr XL/271/05 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania: dodatku motywacyjnego, funkcjonalnego, mieszkaniowego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych, za wysługę lat i za warunki pracy, a także nagród nauczycielom
  Uchwała nr XL/270/05 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od umowy sprzedaży działki gruntu oznaczonej numerem 132/4 położonej we wsi Kalonka
  Uchwała zmieniająca uchwałę nr XXVIII/196/04 w sprawie określenia wzorów formularzy podatków i opłat lokalnych
  Uchwała nr XL/267/05 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok
  Uchwała nr XL/266/05 w sprawie ustalenia stawek pdatku od nieruchomości i opłat lokalnych
  Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowosolna
  Uchwała Nr XXXIX/263/05 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Wódka
  Uchwała Nr XXXVIII/261/05 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych na rzecz Łódzkiego Zakładu Energetycznego S.A.
  Uchwała Nr XXXVIII/260/05 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości oznaczonej nr działki 33 położonej w Wiączyniu Dolnym będącej własnością Gminy Nowowsolna na realizację projektu "Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum w Wiączyniu Dolnym"
  Uchwała Nr XXXVIII/259/05 w sprawie "Wieloletniego programu współpracy gminy Nowowsolna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego"
  Uchwała Nr XXXVIII/258/05 w sprawie skargi na uchwałę Nr XXXIII/225/05 Rady Gminy Nowosolna w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowosolna
  Uchwała Nr XXXVIII/257/05 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto sprzedaży budynku mieszklanego położonego na działce oznaczonej numerem 136/2 w Natolinie
  Uchwała Nr XXXVIII/256/05 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości bedących własnością Gminy Nowosolna
  Uchwała Nr XXXVIII/255/05 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów
  Uchwała Nr XXXVIII/254/05 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na inwestycję pt.:"Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej przy Szkole Podstawowej w Starych Skoszewach"
  Uchwała Nr XXXVIII/253/05 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na inwestycję pt.:"Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej przy Szkole Podstawowej w Starych Skoszewach"
  Uchwała Nr XXXVII/251/05 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na inwestycję pt.:"Budowa chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach Wiączyń Dolny, Stare Skoszewy i Kopanka" w latach 2005-2007
  Uchwała Nr XXXVI/249/05 w sprawie zaciągnięcia przez Gmine Nowosolna kredytu na inwestycję pt.:"Budowa chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach Wiączyń Dolny, Stare Skoszewy i Kopanka" w latach 2005-2007
  Uchwała Nr XXXVI/247/05 w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Wiączyń Dolny na lata 2005-2015
  Uchwała Nr XXXVI/246/05 w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Stare Skoszewy na lata 2005-2008
  Uchwała Nr XXXVI/245/05 w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Moskwa na lata 2005-2008
  Uchwała uchylająca uchwałę Nr XXXIV/238/05 Rady Gminy Nowosolna
  Uchwała Nr XXXVI/244/05 w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Lipiny na lata 2005-2016
  Uchwała Nr XXXVI/243/05 w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Ksawerów na lata 2005-2010
  Uchwała Nr XXXVI/242/05 w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Byszewy na lata 2005-2008
  Uchwała nr XXXV/241/05 w sprawie ustalenia wynagrodzenia sołtysów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody gminy
  Uchwała nr XXXV/240/05 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na inwestycję pt: "Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej przy Szkole Podstawowej w Starych Skoszewach
  Uchwała nr XXXIV/238/05 w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowosolna"
  Uchwała nr XXXIV/237/05 w sprawie powołania Sekretarza Gminy Nowosolna
  Uchwała nr XXXIV/235/05 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Wiączyń Dolny na lata 2005-2015
  Uchwała nr XXXIV/234/05 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Stare Skoszewy na lata 2005-2015
  Uchwała nr XXXIV/233/05 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Plichtów na lata 2005-2015
  Ustawa nr XXXIV/232/05 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Moskwa na lata 2005-2015
  Uchwała nr XXXIV/231/05 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Lipiny na lata 2005-2015
  Uchwała nr XXXIV/230/05 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Ksawerów na lata 2005-2015
  Uchwała nr XXXIV/229/05 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Byszewy na lata 2005-2015
  Uchwała Nr XXXIII/225/05 Rady Gminy Nowosolna w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna
  Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla sołtysów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody gminy
  Uchwała nr XXXIII/228/05 w sprawie zatwierdzenia projektu planu Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2006
  UCHWAŁA NR XXXI/219/05 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowosolna za 2004 rok
  UCHWAŁA NR XXXI/220/05 W sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszy Ochrony Środowiska
  UCHWAŁA NR XXXI/222/05 w sprawie wyborów uzupełniających do organu jednostki pomocniczej Gminy Nowosolna
  UCHWAŁA NR XXXI/223/05 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntów
  UCHWAŁA NR XXX/214/05 w sprawie sprawozdania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok
  UCHWAŁA NR XXX/215/05 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok
  Uchwała NR XXX/216/05 w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowosolna
  UCHWAŁA NR XXX/217/05 w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
  UCHWAŁA NR XXIX/204/05 w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
  UCHWAŁA NR XXIX/205/05 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowosolna
  UCHWAŁA Nr XXIX/206/05 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 rok
  UCHWAŁA NR XXIX/207/05 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu z Europejskiego Funduszu
  UCHWAŁA NR XXIX/208/05 w sprawie uchwalenia planu finansowego Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2005
  Uchwała Nr XXIX/209/05 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania: dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych, za wysługę lat i za warunki pracy, a także nagród nauczycielom
  Uchwała Nr XXIX/210/2005 sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowosolna
  UCHWAŁA NR XXIX/211/05 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowosolna
  UCHWAŁA NR XXIX/212/05 w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowosolna
  UCHWAŁA NR XXIX/213/05 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego
  UCHWAŁA NR XXVII/183/04 w sprawie ustalenia ceny żyta dla potrzeb podatku rolnego w 2005 roku.
  UCHWAŁA NR XXVII/184/04 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych.
  UCHWAŁA NR XXVII/185/04 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2005r.
  UCHWAŁA Nr XXVII/186/04 w sprawie określenia wzorów formularzy podatków i opłat lokalnych.
  Uchwała Nr XXVII/187/04 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  UCHWAŁA NR XXVII/189/04 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Łodzi.
  UCHWAŁA NR XXVII/190/04 w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowosolna
  UCHWAŁA NR XXVII/191/04 w sprawie "Rocznego programu współpracy Gminy Nowosolna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 r.
  UCHWAŁY NR XXVII/192/04 w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Nowosolna
  UCHWAŁA NR XXVII/193/04 w sprawie przystąpienia Gminy Nowosolna do wspólnej, wraz z Gminą Andrespol oraz Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalne Centrum w Łodzi, realizacji Pilotażowego Programu Leader+
  UCHWAŁA NR XXVI/180/04 w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Łodzi
  UCHWAŁA NR XXV/177/04 w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Nowosolna
  UCHWAŁA NR XXV/178/04 w sprawie likwidacji instytucji kultury pod nazwą
  UCHWAŁA NR XXIV/174/04 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców
  UCHWAŁY NR XXIV/175/04 w sprawie wystąpienia do Naczelnego Sądu Administracyjnego ze skargą kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi Sygn. akt . 3/II/S.A./Łd 1515 – 1516/03 z dnia 24 czerwca 2004 roku
  UCHWAŁA NR 2/2004 Gminnej Komisji ds. Referendum Nowosolna
  UCHWAŁA Nr XXIII/169/04 RADY GMINY NOWOSOLNA w sprawie powołania Gminnej Komisji d.s. Referendum
  UCHWAŁA Nr XXIII/170/04 w sprawie regulaminów Gminnej Komisji Do Spraw Referendum i obwodowych komisji do spraw referendum oraz trybu pracy tych komisji
  UCHWAŁA NR XXIII/172/04 w sprawie zmian do planu finansowego Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2004
  UCHWAŁA NR XXII/163/04 w sprawie udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców na terenie Gminy Nowosolna
  UCHWAŁA NR XXII/164/04 w sprawie określenia wysokości zobowiązań dla prowadzenia inwestycji oświatowej;Rozbudowa, modernizacja i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach”
  UCHWAŁA NR XXII/165/04 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.
  UCHWAŁA NR XXII /166/04 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
  UCHWAŁA NR XXII/167/04 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto
  UCHWAŁA NR XXII/168/04 w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji ds. referendum, wzoru zgłoszenia, zasad powoływania oraz zadań gminnej i obwodowych komisji
  Uchwała XX_157_04 Uchwała w sprawie: powołania komisji celem sprawdzenia czy wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie planowanej w Gminie Nowosolna inwestycji polegającej na budowie stalowego masztu antenowego
  Uchwała XX_158_04 Uchwała w sprawie: referendum gminnego w sprawie planowanej w Gminie Nowosolna inwestycji polegającej na budowie stalowego masztu antenowego dla radiowych i telewizyjnych anten nadawczych
  Uchwała XX_159_04 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna
  Uchwałą XXI_161_04 Uchwała w sprawie określenia kierunków działania Wójta Gminy Nowosolna
  Uchwała XIX_147_04 Uchwała w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej Nowosolna
  Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Zakładu Budżetowego Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej
  Uchwała w sprawie zmian do planu finansowego Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2004.
  Uchwała w sprawie stanowiska Rady Gminy w przedmiocie udzielenia pomocy Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu.
  Uchwała w sprawie zwolnienia z opłat przedsiębiorców wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej
  Uchwała w sprawie "Rocznego programu współpracy Gminy Nowosolna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2004 r."
  Uchwała w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego przez podmioty nie będące jednostkami sektora finansów publicznych nie działające w celu osiągnięcia zysków
  Uchwała w sprawie odrzucenia zarzutu wniesionego do zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowosolna dotyczącej obszaru wsi Teolin
  Uchwała w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
  Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowosolna za 2003 rok
  Uchwała w sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz jego zastępcy
  Uchwała w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Nowosolna
  Uchwała w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Nowosolna
  Uchwała wsprawie zatwierdzenia projektu planu Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005 rok
  Uchwała w sprawie : zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
  Uchwała w sprawie : zaciągnięcia długoterminowego kredytu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej
  Uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komisji Rozwoju Społeczno -Gospodarczego, Finansów, Handlu, Usług i Rolnictwa
  Uchwała uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Stałych
  Uchwała w sprawie zamiaru i przyczynach likwidacji instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury Nowosolna
  Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowosolna .
  Uchwała w sprawie sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki
  Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004.
  Uchwała w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Nowosolna do zaciągania zobowiązań wekslowych wobec Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dotyczącej części obszaru wsi Byszewy.
  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Nowosolna działek gruntu od Agencji Nieruchomości Rolnych.
  Uchwała w sprawie : przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2004 rok.
  Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/123/04 Rady Gminy Nowosolna z dnia 17 lutego 2004 roku.
  Uchwała w sprawie uchwalenia planu finansowego Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2004 rok.
  Uchwała w sprawie odrzucenia skargi o uchylenie uchwały Nr XII/96/03 Rady Gminy Nowosolna
  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek będących własnością Gminy Nowosolna
  Uchwała w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,
  Uchwała w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Nowosolna.
  Uchwała w sprawie sfinansowania z budżetu gminy zadania "Remont i wyposażenie szkoły"
  Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/244/98 Rady Gminy Nowosolna
  Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIV/113/03 z dnia 11 grudnia 2003 r. dotyczącej
  Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/165/97 Rady Gminy Nowosolna
  Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/98/90 Rady Gminy Nowosolna
  Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Nowosolna
  Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Nowosolna
  Uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego
  Uchwała Nr XII/79/03 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowosolna
  Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu Pracy Rady Gminy Nowosolna
  Uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Łodzi na kadencję 2004 - 2007
  Uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Łodzi - Widzewa w Łodzi na kadencję 2004 - 2007
  Uchwała w sprawie odwołania Przewodniczącej Rady Gminy Nowosolna
  Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu kampanii wyborczej sołtysów i rad sołeckich
  Uchwała w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy Nowosolna
  Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosołna obejmującej część obszaru wsi Wódka
  Uchwała w sprawie odrzucenia zarzutu wniesionego do zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowosolna dotyczącej obszaru wsi Teolin i Lipiny.
  Uchwała w sprawie odrzucenia zarzutu wniesionego do zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowosolna dotyczącej obszaru wsi Teolin i Lipiny
  Uchwała w sprawie odrzucenia zarzutu wniesionego do zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowosolna dotyczącej obszaru wsi Teolin i Lipiny
  Uchwała w sprawie odrzucenia zarzutu wniesionego do zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowosolna dotyczącej obszaru wsi Teolin i Lipiny.
  Uchwała w sprawie odrzucenia zarzutu wniesionego do zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowosolna dotyczącej obszaru wsi Teolin i Lipiny.
  Uchwała w sprawie odrzucenia zarzutu wniesionego do zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowosolna dotyczącej obszaru wsi Teolin i Lipiny.
  Uchwała w sprawie odrzucenia protestu wniesionego do zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowosolna dotyczącej obszaru wsi Teolin i Lipiny.
  Uchwała w sprawie odrzucenia protestu wniesionego do zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowosolna dotyczącej obszaru wsi Teolin i Lipiny
  Uchwała w sprawie odrzucenia protestu wniesionego do zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowosolna dotyczącej obszaru wsi Teolin i Lipiny.
  Uchwała w sprawie odrzucenia protestu wniesionego do zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowosoina dotyczącej obszaru wsi Teolin i Lipiny.
  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Nowosolna działki gruntu od Agencji Nieruchomości Rolnych
  Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr X/72/03 z dnia 27 czerwca 2003 roku
  Uchwała w sprawie uchwalenia herbu i pochodnych Gminy Nowosolna