Wyszukaj:
Urząd Gminy Nowosolna
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane adresowe
•  Dane adresowe USC
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy Nowosolna Kadencja 2018-2023
•  Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy Nowosolna
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Nowosolna
•  Interpelacje
•  Rada Gminy Nowosolna Kadencja 2014-2018
•  Najbliższa sesja Rady Gminy
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  Oświadczenia majątkowe
  Gmina Nowosolna
•  Statut Gminy Nowosolna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze - sołectwa
•  Budżet
•  Przetargi
•  Nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Inicjatywa lokalna
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Nowosolna na
•  Gminny Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Szkoły
•  Animator Sportu
  Urząd Gminy Nowosolna
•  Statut Urzędu Gminy
•  Regulamin organizacyjny urzędu
•  Schemat struktury organizacyjnej
•  Kontakty do pracowników Urzędu
•  Załatwienie sprawy
•  Sprawdź status sprawy
•  Sprawozdania
•  Ogłoszenia
•  Petycje
  GPCKiE konkurs na stanowisko dyrektora
•  Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia
•  Strategia Rozwoju Gminy Nowosolna do 2020 roku
•  Plany zagospodarowania przestrzennego
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Nowosolna
•  Informacja o podmiotach wpisanych do rejejstru działalności regulowanej
•  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowosolna
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Informacje o środowisku i jego ochronie
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Informacja Publiczna
•  Prawo dostępu do informacji publicznej
•  Ustawa o dostępie do informacji publicznej
•  Biuletyn informacji publicznej
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  Protokoły kontroli
•  Protokół kontroli archiwum państwowego
•  Protokół kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
•  Protokół Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Protokół kontoli sprawdzającej wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej i zamówień publiczn
•  Protokół kontroli podatkowej
•  Protokół kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej
  Sprawozdania z kontroli
•  Sprawozdania z kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
  Nabór na wolne stanowiska pracy
•  Urząd Gminy Nowosolna
•  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Szkoły
•  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
  Informacje
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Wybory
•  WYBORY SAMORZĄDOWE 21 PAŹDZIERNIKA 2018
•  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 25 października 2015
•  REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
•  WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 10 MAJA 2015 R.
•  PONOWNE WYBORY W OKRĘGU NR 2
•  Wybory ławników na kadencję 2016-2019 nowe
•  Wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Przetargi
•  Statut
  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Ogłoszenia
  Wykaz rejestrów publicznych
•  Rejestr żłobków
  POMOC PRAWNA formularz wniosku
•  Formularz
  Monitor Polski/Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Ustaw
  Archiwum
•  Rada Gminy
•  Przetargi
•  Organizacje pozarządowe
•  Oświadczenia majątkowe
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Wybory
•  Podatki
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  LINKI
  Pobierz Adobe PDF Reader
•  Adobe PDF Reader
Pomoc
Statystyki


2957712
od 12 października 2006
Prawo lokalne » Uchwały » Uchwały Rady Gminy Nowosolna Kadencja 2006 - 2010

Artykuły
  Uchwała nr L/278/10 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 9 listopada 2010 r. dot. programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Uchwała nr L/277/10 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2010
  Uchwała nr XLIX/276/10 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 3 listopada 2010 r. dot. konsultacji społecznych
  Uchwała nr XLIX/275/10 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 3 listopada 2010 r. zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej Kalonce
  Uchwała nr XLIX/274/10 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
  Uchwała nr XLIX/273/10 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia ceny żyta dla potrzeb podatku rolnego w 2011 roku
  Uchwała nr XLIX/272/10 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej
  Uchwała nr XLIX/271/10 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
  Uchwała nr XLIX/270/10 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
  Uchwała nr XLIX/269/10 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowosolna za pierwsze półrocze
  Uchwała nr XLIX/268/10 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2010
  Uchwała nr XLVIII/267/10 z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących właśnością Gminy Nowosolna
  Uchwała nr XLVIII/266/10 z dnia 4 października 2010 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na 2010 r.
  Uchwała nr XLVIII/265/10 z dnia 4 października 2010 r. w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Finansowego i Inwestycyjnego Gminy Nowosolna na lata 2008-2017
  Uchwała nr XLVIII/264/10 z dnia 4 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kalonka
  Uchwała nr XII/79/03 z dnia 27 października 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowosolna
  Uchwała nr XLVIII/263/10 z dnia 4 października 2010 r w sprawie przystąpienia do aktualizacji "Strategii Rozwoju Gminy Nowosolna do roku 2020"
  Uchwała nr XLVII/258/10 z dnia 10 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Nowosolna na 2010 r.
  Uchwała nr XLVII/257/10 z dnia 10 września 2010 r. w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Finansowego i Inwestycyjnego Gminy Nowosolna na lata 2008 - 2017
  Uchwała nr XLVIII/262/10 z dnia 4 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
  Uchwała nr XLVII/261/10 z dnia 10 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie sołectwu Kalonka działki gruntu na okres 3 lat
  Uchwała nr XLVII/260/10 z dnia 10 września 2010 r. dot. budowy ładki dla pieszych w Starych Skoszewach w gmine Nowosolna
  Uchwała nr XLVII/259/10 z dnia 10 września 2010 r. w sprawie odprowadzania ścieków z terenu gminy Nowosolna
  Uchwała nr XLVII/256/10 z dnia 10 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
  Uchwała nr XLVI/255/10 z dnia 6 lipca 2010 r.dot. Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie
  Uchwała nr XLVI/254/10 z dnia 06.07.2010 w spr. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna
  Uchwała nr XLVI/253/10 z dnia 06.07.2010 w spr. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu na "Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1186E - ul. Aksamitnej w Kalonce
  Uchwała nr XLVI/252/10 z dnia 06.07.2010 w spr. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu na zadania p.n. "Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1148E w miejscowości Kopanka, Gmina Nowosolna na długości 0,834 km"
  Uchwała nr XLVI/251/10 z dnia 06.07.2010 w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu na "Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1186E na odcinku od ul. Aksamitnej do ul. Głównej w Kalonce
  Uchwała nr XLVI/250/10 z dnia 06.07.2010 w spr. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji Spółki Akcyjnej Łódzkie Centrum Handlowe "Zjazdowa" w Łodzi
  Uchwała nr XLVI/249/10 z dnia 06.07.2010 w spr. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2010
  Uchwała nr XVLI/248/10 z dnia 06.07.2010 w spr. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowosolna dotyczącej części obszaru miejscowości Teolin, obręb Lipiny.
  Uchwała nr XVLI/247/10 z dnia 06.07.2010 w spr. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowosolna dotyczącej części obszaru miejscowości Stare Skoszewy
  Uchwała nr XVLI/246/10 z dnia 06.07.2010 w spr. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowosolna dotyczącej części obszaru miejscowości Kopanka
  Uchwała nr XVLI/245/10 z dnia 06.07.2010 w spr. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowosolna dotyczącej części obszaru miejscowości Byszewy
  Uchwała nr XVL/242/10 z dnia 27.05.2010 w spr. wyrażenia zgody na sprzdaż nieruchomości będących własnością Gminy Nowosolna
  Uchwała nr XVL/242/10 z dnia 27.05.2010 w spr. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Uchwała Nr XLV/241/10 z dnia 27.05.2010 w sprawie zmian do budżetu gminy Nowosolna
  Uchwała nr XLIV 237 10 z dnia 27 kwietnia 2010 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowosolna na 2009 r. oraz sprawozdania z realizacji zadań inwestycyjnych prowadzonych w 2009 r.
  UCHWAŁA NR XLIII/236/10 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla sołtysów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody gminy
  UCHWAŁA NR XLIII/235/10 w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2010
  UCHWAŁA NR XLIII/234/10 w sprawie przystąpienia Gminy Nowosolna do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania (LGD) "Ster"
  UCHWAŁA NR XLIII/233/10 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Nowosolna
  Uchwała nr XLII/232/10 w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2010
  Uchwała nr XLII/231/10 w sprawie czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 kwietnia 2010 roku do dnia 31 października 2010 roku
  Uchwała nr XLII/230/10 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
  Uchwała nr XLI/229/10 zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/219/09 w sprawie wyborów uzupełniających do organu jednostki pomocniczej Gminy Nowosolna
  Uchwała nr XLI/228/10 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych
  Uchwała nr XLI/227/10 remont drogi w Kopance
  Uchwała nr XLI/226/10 w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Nowosolna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok
  Uchwała nr XL/225/10 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych
  Uchwała nr XLI/224/10 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Nowosolna na 2011 rok
  Uchwała nr XLI/223/10 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Nowosolna - UCHYLONA
  Uchwała nr XL/222/10 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok
  Uchwała nr XL/221/10 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowosolna na rok 2010
  Uchwała nr XXXIX/220/09 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kalonka
  Uchwała nr XXXIX/219/09 w sprawie wyborów uzupełniającychdo organu jednostki pomocniczej Gminy Nowosolna
  Uchwała nr XXXIX/218/09 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Pracy Rady Gminy Nowosolna
  Uchwała nr XXXIX/217/09 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowosolna
  Uchwała nr XXXIX/216/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu
  Uchwała nr XXXIX/215/09 w sprawie zmian do budżetu gminy Nowosolna na 2009 rok
  Uchwała nr XXXIX/214/09 w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Finansowego i Inwestycyjnego Gminy Nowosolna na lata 2008-2017
  Uchwała nr XXXXIX/213/09 w sprawie zmiany Strategii ROzwoju Gminy Nowosolna 2008-2017
  Uchwała nr XXXVIII/212/09 zmieniająca uchwałę nr XXXVII/204/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku
  Uchwała nr XXXVIII/211/09 w sprawie ustalenia opłaty targowej
  Uchwała nr XXXVIII/210/09 w sprawie opłat od posiadania psów
  Uchwała nr XXXVIII/209/09 w sprawie zmiany do budżetu gmiy Nowosolna na 2009 rok
  Uchwały podjęte przez Radę Gminy Nowosolna na XXXVII sesji w dniu 27 listopada 2009 roku.
  Uchwała nr XXXVII/208/09 z dnia 27 listopada 2009 r. zatwierdzenie realizacji projektu "W drodze do sukcesu"
  Uchwała nr XXXVII/207/09 z dnia 27 listopada 2009 r. dot. nadania nazwy ulicy w miejscowości Kalonka
  Uchwała nr XXXVII/206/09 z dnia 27 listopada 2009 r. dot. wydzierżawienia działki gruntu sołectwu Teolin
  Uchwała nr XXXVII/205/09 z dnia 27 listopada 2009 r. wydzierżawienie nieruchomości gminnych
  Uchwała nr XXXVII/204/09 z dnia 27 listopada 2009 r. podatek od środków transportowych
  Uchwała nr XXXVII/203/09 z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia ceny żyta
  Uchwała nr XXXVII/202/09 z dnia 27 listopada 2009 r. w ustalenia opłaty targowej
  Uchwała nr XXXVII/201/09 z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
  Uchwała nr XXXVII/200/09 z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości
  Uchwała nr XXXVII/199/09 z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na 2009 rok
  Uchwała nr XXXVII/198/09 z dnia 27 listopada 2009 r. w zmieniająca uchwałę Nr XLIX/327/06 w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych
  Uchwała nr XXXVII/197/09 z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowosolna
  Uchwała nr XXXVII/196/09 z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Grabina dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2010 rok
  Uchwała nr XXXVI/195/09 z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zmian do budżetu gminy Nowosolna na 2009 rok
  Uchwała nr XXXVI/194/09 z dnia 29 września 2009 r. w sprawie przyjęcia darowizn
  Uchwała nr XXXVI/193/09 z dnia 29 września 2009 r. w sprawie przyjęcia darowizn
  Uchwała nr XXXV/192/09 z dnia 8 września 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu na realizację zadania remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 1148E.
  Uchwała nr XXXV/191/09 z dnia 8 września 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu na realizację zadania remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 1148E
  Uchwała nr XXXV/190/09 z dnia 8 września 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu na realizację zadania przebudowy drogi powiatowej nr 1151E
  Uchwała nr XXXV/189/09 z dnia 8 września 2009 r. w sprawie zmian do budżetu gminy Nowosolna na 2009 rok.
  Uchwała nr XXXV/188/09 z dnia 8 września 2009 r. w sprawie zaciągnięcia w 2009 roku przez Gminę Nowosolna kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu
  Uchwała nr XXXV/187/09 z dnia 8 września 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Plichtów na lata 2009-2019
  Uchwała nr XXXV/186/09 z dnia 8 września 2009 r. w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Finansowego i Inwestycyjnego Gminy Nowosolna na lata 2008-2017
  Uchwała nr XXXV/185/09 z dnia 8 września 2009 r. w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Gminy Nowosolna na lata 2008-2017
  Uchwała nr XXXV/184/09 z dnia 8 września 2009 w sprawie wyrażenia zamiaru przystąpienia do mającej się zawiązać spółki
  Uchwała nr XXXIV/183/09 w sprawie zmian do budżetu gminy Nowosolna na 2009 rok.
  Uchwała nr XXXIV/182/09 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna.
  Uchwała nr XXXII/180/09 r. w sprawie rozpatrzenia ponowej skargi na działalność Wójta Gminy Nowosolna.
  Uchwała nr XXXII/179/09 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wódka
  Uchwała nr XXXII/178/09 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Nowosolna oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych
  Uchwała nr XXXII/177/09 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.
  Uchwała nr XXXII/176/09 r. w sprawie wyrażenia woli utworzenia stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Województwa Łódzkiego.
  Uchwała nr XXXII/175/09 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXX/159/09 Rady Gminy Nowosolna z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie przystąpienia do Związku Gmin Wiejskich Województwa Łódzkiego.
  Uchwała nr XXXII/174/09 r. w sprawie wyrażenie zgody na rozłożenie na raty opłaty planistycznej.
  Uchwała nr XXXII/173/09 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1148E w Kopance w powiecie łódzkim wschodnim na odcinku około 1.000 m".
  Uchwała nr XXXII/172/09 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu na realizację zadania "Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kładki dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1151E w Starych Skoszewach ".
  Uchwała nr XXXII/171/09 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E w Wiączyniu Dolnym w gminie Nowosolna w powiecie łódzkim wschodnim na odcinku oko ło 1.000 m".
  Uchwała nr XXXII/170/09 r. w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Finansowego i Innnowacyjnego Gminy Nowosolna na lata 2008-2017.
  Uchwała nr XXXII/169/09 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Nowosolna na lata 2008-2017.
  Uchwała nr XXXII/168/09 r. w sprawie zmiany do budżetu gminy Nowosolna na 2009 rok.
  Uchwała nr XXXI/167/09 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXIX/153/09 Rady Gminy Nowosolna z dnia 12 marca 2009 r w sprawie tablic oznaczających nieruchomości.
  Uchwała nr XXXI/166/09 r. w sprawie nadania nazwy placu w miejscowości Kopanka
  Uchwała nr XXXI/165/09 r. w sprawie nadania nazwy placu w miejscowości Kalonka.
  Uchwała nr XXXI/164/09 r. w sprawie zmian do budżetu gminy Nowosolna na 2009 rok.
  Uchwała nr XXXI/163/09 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowosolna za 2008 rok.
  Uchwała nr XXXI/162/09 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowosolna za 2008 r. z uwzględnieniem zadań inwestycyjnych prowadzonych w 2008 r.
  Uchwała nr XXX/161/09 r. w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Finansowego i Inwestycyjnego Gminy Nowosolna na lata 2008 - 2017
  Uchwała nr XXX/160/09 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków.
  Uchwała nr XXX/159/09 r. w sprawie zprzystąpienia do Związku Gmin Wiejskich Województwa Łódzkiego
  Uchwała nr XXX/158/09 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości - Wiączyń Dolny
  Uchwała nr XXX/157/09 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości - Nowe Skoszewy
  Uchwała nr XXX/156/09 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości - Sołectwo Kalonka
  Uchwała nr XXX/155/09 r. w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1151 E".
  Uchwała nr XXX/154/09 r. w sprawie zmiany do budżetu gminy Nowosolna na 2009 rok.
  Uchwała nr XXIX/153/09 r. w sprawie tablic oznaczających nieruchomości.
  Uchwała nr XXIX/152/09 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla sołtysów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody gminy.
  Uchwała nr XXIX/151/09 r. Rady Gminy Nowosolna w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na 2009 r.
  Uchwała nr XXVIII/150/09 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/144/09 r.w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków
  Uchwała nr XXVIII/149/09 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok
  Uchwała nr XXVIII/147/09 r. w sprawie wyborów uzupełniających do organu jednostki pomocniczej Gminy Nowosolna
  Uchwała nr XXVIII/146/09 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Nowosolna
  Uchwała nr XXVIII/145/09 r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowosolna"
  Uchwała nr XXVIII/148/09 r. Rady Gminy Nowosolna z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Nowosolna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2009 r.
  Uchwała nr XXVII/144/08 w sprawie przyjęcia Regulaminu określającegowysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcjonalnego, mieszkaniowego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowei godziny zastępst doraźnych.
  Uchwała nr XXVII/143/08 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych
  Uchwała nr XXVII/142/08 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/103/08
  Uchwała nr XXVII/141/08 w sprawie zmian do budżetu gminy Nowosolna na 2008 rok.
  Uchwała nr XXVII/140/08 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowosolna na 2009 rok.
  Uchwała nr XXVI/140/08 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Nowosolna
  Uchwała nr XXVI/139/08 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nowosolna działki gruntu
  Uchwała nr XXVI/138/08 w sprawie zmiany do budżetu gminy Nowosolna na 2008 rok
  Uchwała nr XXVI/137/08 w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Finansowego i Inwestycyjnego Gminy Nowosolna na lata 2008-2017
  Uchwała nr XXVI/136/08 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Nowosolna na lata 2008-2017
  Uchwała nr XXVI/135/08 w sprawie opłaty od posiadania psów
  Uchwała nr XXVI/134/08 w sprawie ustalenia opłaty targowej
  Uchwała nr XXVI/133/08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok
  Uchwała nr XXVI/132/08 w sprawie zmieniająca uchwałę nr XXVIII/196/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wzorów formularzy podatków i opłat lokalnych
  Uchwała nr XXVI/131/08 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
  Uchwała nr XXVI/130/08 w sprawie ustalenia ceny żyta dla potrzeb podatku rolnego w 2009 roku
  Uchwała nr XXV/129/08 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. "Remont ul. Lipowej łączącej drogi powiatowe nr 1186E i 1119E w miejscowości Grabina w Gminie Nowosolna"
  Uchwała nr XXIV/128/08 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Nowosolna
  Uchwała nr XXIV/127/08 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i wydawania w tych sprawach decyzji.
  Uchwała nr XXIV/126/08 w sprawie zmiany do budżetu gminy Nowosolna na 2008 rok
  Uchwała nr XXIV/125/08 w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Finansowego i Inwestycyjnego Gminy Nowosolna na lata 2008-2017
  Uchwała nr XXIV/124/08 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Nowosolna na lata 2008-2017
  Uchwała nr XXIII/123/08 w sprawie zaciągnięcia w 2008 roku przez Gminę Nowosolna kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu
  Uchwała nr XXIII/122/08 w sprawie zmian do budżetu gminy Nowosolna na 2008 rok.
  Uchwała nr XXIII/121/08 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie Rzymskokatolickiej Parafii p.w. więtego Ojca Pio nieruchomości położonej w Kalonce, na okres powyżej 3 lat
  Uchwała nr XXIII/120/08 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Nowosolna
  Uchwała nr XXIII/119/2008 w sprawie zatwierdzenia projektu "Integracja społeczna zielonym światłem dla bezrobotnych w Gminie Nowosolna" w ramach Poddziałania 7.1.1 w ramach Priorytetu VII Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
  Uchwała nr XXIII/118/2008 Rady Gminy Nowosolna w sprawie skargi na bezczynność Wójta Gminy Nowosolna
  Uchwała nr XXII/117/08 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie Sołectwu Moskwa nieruchomości położonej w Moskwie na okres powyżej 3 lat
  Uchwała nr XXII/116/08 w sprawie zmian do budżetu gminy Nowosolna na 2008 rok
  Uchwała nr XXII/115/08 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
  Uchwała nr XXII/114/08 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
  Uchwała nr XXI/113/08 w sprawie zmian do budżetu gminy Nowosolna na 2008 rok
  Uchwała nr XXI/112/08 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wódka
  Uchwała nr XXI/111/08 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wódka
  Uchwała nr XXI/110/08 w sprawie ustalenia wynagordzenia dla sołtysów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody gminy
  Uchwała nr XX/109/08 w sprawie wyborów uzupełniających do organu jednostki pomocniczej Gminy Nowosolna
  Uchwała nr XX/108/08 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Nowosolna działki gruntu od Agencji Nieruchomości Rolnych
  Uchwała nr XX/107/08 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej
  Uchwała nr XX/106/08 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Nowosolna
  Uchwała nr XX/105/08 w sprawie zmian do budżetu gminy Nowosolna na 2008 r.
  Uchwała nr XX/104/08 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.: "Integracyjne wędrówki" finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny
  Uchwała nr XX/103/08 w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1186 E - ul. Głównej w Bukowcu w gminie Nowosolna w powiecie łódzkim wschodnim na odcinku około 1200 m"
  Uchwała nr XIX/102/08 w sprawie zmian do budżetu gminy Nowosolna na 2008 r.
  Uchwała nr XIX/101/08 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Nowosolna
  Uchwała nr XVIII/100/08 w sprawie zmian do budżetu gminy Nowosolna na 2008 r.
  Uchwała nr XVIII/99/08 zmieniająca uchwałę Nr XVII/87/08 Rady Gminy Nowosolna z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego
  Uchwała nr XVIII/98/08 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Nowosolna na lata 2008-2017
  Uchwała nr XVIII/97/08 w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/91/08 z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy
  Uchwała nr XVII/96/08 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok.
  Uchwała nr XVII/95/08 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków
  Uchwała nr XVII/94/08 w sprawie przyjęcia Regulaminu określajacego wysokość oraz szegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe a także nagród nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Nowosolna w roku 2008
  Uchwała nr XVII/93/08 w sprawie zatwierdzenia "Zintegrowanego programu profilaktyki Gminy Nowosolna na 2008 r."
  Uchwała nr XVII/92/08 w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Nowosolna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 r.
  Uchwała nr XVII/91/08 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją
  Uchwała nr XVII/90/08 w sprawie stanowiska Rady Gminy w przedmiocie udzielenia pomocy Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu
  Uchwała nr XVII/89/08 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych na rzecz Powiatu Łódzkiego Wschodniego
  Uchwała nr XVII/88/08 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Finansowego i Inwestycyjnego Gminy Nowosolna na lata 2008-20017.
  Uchwała Nr XVII/87/07 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego
  Uchwała Nr XVI/84/07 w sprawie zmian do budżetu gminy Nowosolna na 2007 r.
  Uchwała Nr XVI/86/07 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowosolna na 2008 rok
  Uchwała Nr XVI/85/07 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Nowosolna
  Uchwała Nr XV/83/07 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
  Uchwała Nr XV/82/07 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów
  Uchwała Nr XV/81/07 w sprawie zmian do budżetu gminy Nowosolna na 2007r.
  Uchwała Nr XV/80/07 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do ustanowienia zabezpieczenia w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową na dofinansowanie ze środków EFRR realizacji projektu.
  Uchwała Nr XIV/79/07 w sprawie przyjęcia porozumienia w zakresie przygotowania i realizacji projektu "Metropolitalna Sieć Szerokopasmowego Dostępu do Internetu"
  Uchwała Nr XIV/78/07 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia w zakresie przygotowania i realizacji projektu "Metropolitalna Sieć Dostępu do Internetu" w ramach Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO Województwa Łódzkiego.
  Uchwała Nr XIV/77/07 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Nowosolna działki gruntu od Agencji Nieruchomości Rolnych
  Uchwała Nr XIV/76/07 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/111/03 Rady Gminy Nowosolna z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanego jej podziałem
  Uchwała Nr XIV/75/07 w sprawie zmian do budżetu gminy Nowosolna na 2007r.
  Uchwała Nr XIV/74/07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok
  Uchwała Nr XIV/73/07 w sprawie opłaty od posiadania psów
  Uchwała Nr XIV/72/07 w sprawie ustalenia opłaty targowej
  Uchwała Nr XIV/71/07 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
  Uchwała Nr XIV/70/07 w sprawie ustalenia ceny żyta dla potrzeb podatku rolnego w 2008 roku
  Uchwała Nr XIII/69/07 w sprawie przyjęcia porozumienia w zakresie przygotowania i realizacji projektu "Metropolitalna Sieć Szerokopasmowego Dostępu do Internetu" w ramach Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
  Uchwała Nr XIII/68/07 w sprawie wyboru ławników dla Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi w kadencji 2008-2011
  Uchwała Nr XIII/67/07 w sprawie wyboru ławników dla Sądu Okręgowego w Łodzi w kadencji 2008-2011
  Uchwała Nr XIII/66/07 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla sołtysów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody gminy
  Uchwała Nr XIII/65/07 w sprawie zmian do budżetu gminy Nowosolna na 2007r.
  Uchwała Nr XIII/64/07 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu budżetu Gminy Nowosolna za I półrocze 2007r.
  Uchwała Nr XII/63/07 w wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnych
  Uchwała Nr XII/62/07 w sprawie zmian do budżetu gminy Nowosolna na 2007r.
  Uchwała Nr XI/61/07 w sprawie rozwiązania i likwidacji Związku Gmin "Pilica"
  Uchwała Nr XI/60/07 w sprawie stanowiska Rady Gminy w przedmiocie udzielenia pomocy Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu
  Uchwała Nr XI/59/07 w sprawie wyboru uzupełniających do organu jednostki pomocniczej Gminy Nowosolna
  Uchwała Nr XI/58/07 w sprawie powołania zespołu d.s. opiniowania kandydatów na ławników w kadencji 2008-2011
  Uchwała Nr XI/57/07 w sprawie przystąpienia Gminy Nowosolna do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego
  Uchwała Nr XI/56/07 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu planu aglomeracji Łódź
  Uchwała Nr XI/55/07 w sprawie przystąpienia do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Nowosolna na lata 2007-2013
  Uchwała Nr XI/54/07 w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Społeczno - Gospodarczego Rozwoju Gminy Nowosolna
  Uchwała Nr XI/53/07 w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności z tytułu opłaty planistycznej Panu Stanisławowi Todzia
  Uchwała Nr XI/52/07 w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności z tytułu opłaty planistycznej Pani Bożenie Radwańskiej
  Uchwała Nr XI/51/07 w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności z tytułu opłaty planistycznej Pani Anecie Świątczak
  Uchwała Nr XI/50/07 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności z tytułu opłaty planistycznej Panu Stanisławowi Todzia
  Uchwała Nr XI/49/07 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności z tytułu opłaty planistycznej Pani Bożenie Radwańskiej
  Uchwała Nr XI/48/07 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności z tytułu opłaty planistycznej Pani Anecie Świątczak
  Uchwała Nr XI/47/07 w sprawie zmian uchwały w sprawie zasad i trybu udzielenia ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Nowosolna lub jej jednostkom organizacyjnym
  Uchwała Nr XI/46/07 w sprawie zaciągania przez Gminę Nowosolna kredytu inwestycyjnego w 2007r.
  Uchwała Nr XI/45/07 w sprawie zmian do budżetu gminy Nowosolna na 2007r.
  Uchwała Nr X/44/07 w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności z tytułu opłaty planistycznej Panu Stanisławowi Todzia
  Uchwała Nr X/43/07 w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności z tytułu opłaty planistycznej Pani Bożenie Radwańskiej
  Uchwała Nr X/42/07 w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności z tytułu opłaty planistycznej Pani Anecie Świątczak
  Uchwała Nr X/41/07 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z prowadzonych przez Gminę Nowosolna oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych
  Uchwała Nr X/40/07 w sprawie ustalenia siecci prowadzonych przez Gminę Nowosolna oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych
  Uchwała Nr X/39/07 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie Sołectwu Nowe Skoszewy nieruchomości położonej w Nowych Skoszewach na okres powyżej 3 lat
  Uchwała Nr X/38/07 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej działki gruntu będącej własnością Gminy Nowosolna, oznaczonej nr 132/5 w Kalonce oraz na udzielenie bonifikaty od ceny netto sprzedaży budynku mieszkalnego położonego na tej działce
  Uchwała Nr X/37/07 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy Nowosolna w 2007 r.
  Uchwała Nr X/36/07 w sprawie zmian do budżetu gminy Nowosolna na 2007 r.
  Uchwała Nr IX/35/07 w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta z przebiegu zebrań wiejskich związanych z wyborami sołtysów i rad sołeckich przeprowadzonych na terenie Gminy Nowosolna
  Uchwała Nr IX/34/07 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla sołtysów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody gminy
  Uchwała Nr IX/33/07 w sprawie zmian do budżetu gminy Nowosolna na 2007 r.
  Uchwała Nr VIII/32/07 w sprawie zatwierdzenia Zintegrowanego programu profilaktyki Gminy Nowosolna na 2007 rok
  Uchwała Nr VIII/31/07 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowosolna na lata 2007-2013
  Uchwała Nr VIII/30/07 w sprawie zmian do budżetu gminy Nowosolna na 2007 r.
  Uchwała Nr VIII/29/07 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowsolna za 2006 rok
  Uchwała Nr VIII/28/07 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonanego planu budżetu Gminy Nowosolna za 2006 rok z uwzględnieniem realizacji zadań inwestycyjnych prowadzonych w 2006 roku
  Uchwała Nr VII/27/07 w sprawie wskazania kandydata i jego stałego zastępcy do udziału w pracach Stałej Konferencji Współpracy
  Uchwała Nr VII/26/07 w sprawie ustalenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowosolna
  Uchwała Nr VII/25/07 w sprawie zmian do budżetu gminy Nowosolna na 2007 r.
  Uchwała Nr VI/24/07 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Kalonka, Grabina
  Uchwała Nr VI/23/07 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Grabina
  Uchwała Nr VI/22/07 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowosolna na 2007 rok
  Uchwała Nr V/21/07 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok
  Uchwała Nr V/20/07 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Nowosolna
  Uchwała Nr V/19/07 w sprawie wyborów do organów jednostek pomocniczych Gminy Nowosolna
  Uchwała Nr V/18/07 w sprawie przyjęcia regulaminu określajacego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatów
  Uchwała Nr V/17/07 zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od posiadania psów
  Uchwała Nr V/16/07 w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
  Uchwała Nr IV/15/06 w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Nowosolna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok
  Uchwała Nr IV/14/06 w sprawie zmian do budżetu gminy Nowosolna na 2006 r.
  Uchwała Nr IV/13/06 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Nowosolna
  Uchwała Nr III/12/06 w sprawie zmian do budżetu gminy Nowosolna na 2006 r
  Uchwała Nr III/11/06 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok
  Uchwała Nr III/10/06 w sprawie podatku od posiadania psów
  Uchwała Nr III/9/06 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
  Uchwała Nr III/8/06 w sprawie ustalenia opłat, lokalnych i administracyjnych
  Uchwała Nr III/7/06 w sprawie ustalenia ceny żyta dla potrzeb podatku rolnego w 2007 roku
  Uchwała Nr II/6/06 w sprawie wyboru przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy Nowosolna na okres kadencji w latach 2006-2010
  Uchwała Nr II/5/06 w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Stałych Rady Gminy Nowosolna na okres kadencji w latach 2006-2010
  Uchwała Nr II/4/06 w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna w okres kadencji w latach 2006-2010
  Uchwała Nr I/3/06 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Nowosolna
  Uchwała Nr I/2/06 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Nowosolna
  Uchwała Nr I/1/06 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na przewodniczącego Rady Gminy Nowosolna