Wyszukaj:
Urząd Gminy Nowosolna
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane adresowe
•  Dane adresowe USC
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy Nowosolna Kadencja 2018-2023
•  Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy Nowosolna
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Nowosolna
•  Interpelacje
•  Rada Gminy Nowosolna Kadencja 2014-2018
•  Najbliższa sesja Rady Gminy
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  Oświadczenia majątkowe
  Gmina Nowosolna
•  Statut Gminy Nowosolna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze - sołectwa
•  Budżet
•  Przetargi
•  Nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Inicjatywa lokalna
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Nowosolna na
•  Gminny Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Szkoły
•  Animator Sportu
  Urząd Gminy Nowosolna
•  Statut Urzędu Gminy
•  Regulamin organizacyjny urzędu
•  Schemat struktury organizacyjnej
•  Kontakty do pracowników Urzędu
•  Załatwienie sprawy
•  Sprawdź status sprawy
•  Sprawozdania
•  Ogłoszenia
•  Petycje
  GPCKiE konkurs na stanowisko dyrektora
•  Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia
•  Strategia Rozwoju Gminy Nowosolna do 2020 roku
•  Plany zagospodarowania przestrzennego
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Nowosolna
•  Informacja o podmiotach wpisanych do rejejstru działalności regulowanej
•  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowosolna
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Informacje o środowisku i jego ochronie
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Informacja Publiczna
•  Prawo dostępu do informacji publicznej
•  Ustawa o dostępie do informacji publicznej
•  Biuletyn informacji publicznej
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  Protokoły kontroli
•  Protokół kontroli archiwum państwowego
•  Protokół kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
•  Protokół Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Protokół kontoli sprawdzającej wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej i zamówień publiczn
•  Protokół kontroli podatkowej
•  Protokół kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej
  Sprawozdania z kontroli
•  Sprawozdania z kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
  Nabór na wolne stanowiska pracy
•  Urząd Gminy Nowosolna
•  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Szkoły
•  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
  Informacje
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Wybory
•  WYBORY SAMORZĄDOWE 21 PAŹDZIERNIKA 2018
•  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 25 października 2015
•  REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
•  WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 10 MAJA 2015 R.
•  PONOWNE WYBORY W OKRĘGU NR 2
•  Wybory ławników na kadencję 2016-2019 nowe
•  Wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Przetargi
•  Statut
  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Ogłoszenia
  Wykaz rejestrów publicznych
•  Rejestr żłobków
  POMOC PRAWNA formularz wniosku
•  Formularz
  Monitor Polski/Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Ustaw
  Archiwum
•  Rada Gminy
•  Przetargi
•  Organizacje pozarządowe
•  Oświadczenia majątkowe
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Wybory
•  Podatki
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  LINKI
  Pobierz Adobe PDF Reader
•  Adobe PDF Reader
Pomoc
Statystyki


2957675
od 12 października 2006
Prawo lokalne » Uchwały » Uchwały Rady Gminy Nowosolna Kadencja 2010 - 2014

Artykuły
  UCHWAŁA NR L/337/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Nowosolna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok
  UCHWAŁA NR L/336/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015
  UCHWAŁA NR L/335/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015
  UCHWAŁA NR L/334/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wzięcie w użyczenie gruntu od Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Starych Skoszewach
  UCHWAŁA NR L/333/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 187/1 położonej w miejscowości Plichtów stanowiącej własność Gminy Nowosolna
  UCHWAŁA NR L/332/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie Gminno Parkowemu Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie budynku komunalnego
  UCHWAŁA NR L/331/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie Sołectwu Kalonka na okres powyżej 3 lat, części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 111 położonej w miejscowości Kalonka...
  UCHWAŁA NR L/330/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na 2014 rok
  UCHWAŁA NR L/329/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2014 rok
  UCHWAŁA NR L/328/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/317/14 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
  UCHWAŁA NR XLIX/327/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 22 października 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Kalonka.
  UCHWAŁA NR XLIX/326/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 22 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Nowosolna
  UCHWAŁA NR XLIX/325/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 22 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy wraz z pomieszczeniem przynależnym i ułamkową częścią gruntu oraz zgody na udzielenie.
  UCHWAŁA NR XLIX/324/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 22 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy wraz z ułamkową częścią gruntu oraz zgody na udzielenie bonifikaty od ceny jego sprzed..
  UCHWAŁA NR XLIX/323/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 22 października 2014 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektu rocznego programu współpracy Gminy Nowosolna na 2015 rok.
  UCHWAŁA NR XLIX/322/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 22 października 2014 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna
  UCHWAŁA NR XLIX/321/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 22 października 2014 r.w sprawie Statutu Sołectwa Byszewy
  UCHWAŁA NR XLIX/320/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 22 października 2014 r. w sprawie Statutu Sołectwa Grabina
  UCHWAŁA NR XLIX/319/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 22 października 2014 r. w sprawie Statutu Sołectwa Ksawerów
  UCHWAŁA NR XLIX/318/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 22 października 2014 r. w sprawie Statutu Sołectwa Plichtów
  UCHWAŁA NR XLIX/317/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 22 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
  UCHWAŁA NR XLIX/316/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 22 października 2014 r. w sprawie ustalenia ceny żyta dla potrzeb podatku rolnego na 2015 rok
  UCHWAŁA NR XLIX/315/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 22 października 2014 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
  UCHWAŁA NR XLIX/314/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 22 października 2014 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na 2014 rok
  UCHWAŁA NR XLIX/313/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 22 października 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2014-2018
  UCHWAŁA NR XLVIII/312/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 24 września 2014 r. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie Sołectwu Borchówka na okres powyżej 3 lat, nieruchomości oznaczonej jako działka nr 152/1 o pow. 879 m2...
  UCHWAŁA NR XLVIII/311/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 24 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie Sołectwu Byszewy na okres powyżej 3 lat, części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 45/3 położonej w miejscowości Byszewy...
  UCHWAŁA NR XLVIII/310/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 24 września 2014 r. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej między Gminą Nowosolna a Gminą Sulzfeld
  UCHWAŁA NR XLVIII/309/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 24 września 2014 r. w sprawie Statutu Sołectwa Kopanka
  UCHWAŁA NR XLVIII/308/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 24 września 2014 r. w sprawie Statutu Sołectwa Natolin
  UCHWAŁA NR XLVIII/307/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 24 września 2014 r. w sprawie Statutu Sołectwa Wiączyń Dolny
  UCHWAŁA NR XLVIII/306/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 24 września 2014 r. w sprawie Statutu Sołectwa Stare Skoszewy
  UCHWAŁA NR XLVIII/305/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 24 września 2014 r. w sprawie Statutu Sołectwa Lipiny
  UCHWAŁA NR XLVIII/304/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 24 września 2014 r. w sprawie Statutu Sołectwa Kalonka
  UCHWAŁA NR XLVIII/303/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 24 września 2014 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
  UCHWAŁA NR XLVIII/302/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2014
  UCHWAŁA NR XLVIII/301/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2014-2018
  UCHWAŁA NR XLVII/300/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2014
  UCHWAŁA NR XLVII/299/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2014-2018
  UCHWAŁA NR XLVII/298/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
  UCHWAŁA NR XLVII/297/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie Statutu Sołectwa Teolin
  UCHWAŁA NR XLVII/296/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie Statutu Sołectwa Moskwa
  UCHWAŁA NR XLVII/295/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie Statutu Sołectwa Nowe Skoszewy
  UCHWAŁA NR XLVII/294/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie Statutu Sołectwa Boginia
  UCHWAŁA NR XLVII/293/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
  UCHWAŁA NR XLVII/292/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów
  UCHWAŁA NR XLVII/291/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
  UCHWAŁA NR XLVII/290/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia diet dla sołtysów
  UCHWAŁA NR XLV/275/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 4 czerwca 2014 r. - w wyniku głosowania uchwała nie została podjęta.
  UCHWAŁA NR XLVI/289/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 18 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Nowosolna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych
  UCHWAŁA NR XLVI/288/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 18 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Nowosolna w sprawie podziału Gminy Nowosolna na okręgi wyborcze
  UCHWAŁA NR XLVI/287/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie Statutu Sołectwa Dobieszków
  UCHWAŁA NR XLVI/286/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie Statutu Sołectwa Borchówka
  UCHWAŁA NR XLVI/285/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowosolna
  UCHWAŁA NR XLVI/284/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowosolna na lata 2014-2019.
  UCHWAŁA NR XLVI/283/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg tj. umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy.....
  UCHWAŁA NR XLVI/282/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Nowosolna
  UCHWAŁA NR XLVI/281/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Nowosolna
  UCHWAŁA NR XLVI/280/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2014
  UCHWAŁA NR XLVI/279/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2014-2018
  UCHWAŁA NR XLVI/278/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowosolna z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok
  UCHWAŁA NR XLVI/277/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostki samorządu terytorialnego za rok 2013
  UCHWAŁA NR XLVI/276/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowosolna za rok 2013
  UCHWAŁA NR XLIV/274/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie podziału Powiatu Łódzkiego Wschodniego na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
  UCHWAŁA NR XLIV/273/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez Gminę Nowosolna oddziałach przedszkolnych w Szkołach Podstawowych
  UCHWAŁA NR XLIV/272/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2014
  UCHWAŁA NR XLIV/271/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2014-2018
  UCHWAŁA NR XLIV/270/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji planu aglomeracji Łódź
  UCHWAŁA NR XLIV/269/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie Sołectwu Wiączyń Dolny, na okres powyżej 3 lat, nieruchomości oznaczonej jako działka nr 106 o pow. 977 m2....
  UCHWAŁA NR XLIV/268/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie Sołectwu Boginia, na okres powyżej 3 lat, nieruchomości oznaczonej jako działka nr 171 o pow. 2846 m2 położonej w miejscowości Boginia,
  UCHWAŁA NR XLIII/267/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie powołania Komisji doraźnej Rady Gminy Nowosolna do rozpatrzenia wniosku w sprawie referendum.
  UCHWAŁA NR XLII/266/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/253/14 Rady Gminy Nowosolna z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie wyjścia Gminy Nowosolna z Aglomeracji Łódź
  UCHWAŁA NR XLII/265/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
  UCHWAŁA NR XLII/264/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 kwietnia 2014 r. w wyniku głosowania, uchwała nie została podjęta.
  UCHWAŁA NR XLII/263/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2014.
  UCHWAŁA NR XLII/262/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie podziału sołectwa Borchówka i utworzeniu dwóch sołectw sołectwa Borchówka i sołectwa Dobieszków.
  UCHWAŁA NR XLII/261/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania statutów sołectwom Gminy Nowosolna.
  UCHWAŁA NR XLI/260/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie Sołectwu Natolin , na okres powyżej 3 lat, zabudowanej nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 28/6 o pow. 1467 m2...
  UCHWAŁA NR XLI/259/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie Sołectwu Plichtów, na okres powyżej 3 lat, niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 216/2 o pow. 4943 m2...
  UCHWAŁA NR XLI/258/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego ratownictwa ekologicznego dla Komendy Powiatowej...
  UCHWAŁA NR XLI/257/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Nowosolna
  UCHWAŁA NR XLI/256/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2014
  UCHWAŁA NR XLI/255/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia diet dla sołtysów
  UCHWAŁA NR XLI/254/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Nowosolna środków stanowiących fundusz sołecki
  UCHWAŁA NR XLI/253/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wyjścia Gminy Nowosolna z Aglomeracji Łódź
  UCHWAŁA NR XL/252/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nowosolna w 2014 roku”
  UCHWAŁA NR XL/251/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowosolna
  UCHWAŁA NR XL/250/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  UCHWAŁA NR XL/249/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
  UCHWAŁA NR XL/248/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Nowosolna na rok 2015
  UCHWAŁA NR XL/247/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Borchówka w sprawie podziału sołectwa i utworzeniu dwóch sołectw
  UCHWAŁA NR XL/246/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/230/14 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Borchówka
  UCHWAŁA NR XL/245/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2014
  UCHWAŁA NR XXXIX/244/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowosolna
  UCHWAŁA NR XXXIX/243/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  UCHWAŁA NR XXXIX/242/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
  UCHWAŁA NR XXXIX/241/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Pracy Rady Gminy Nowosolna i Komisji Rady Gminy Nowosolna na 2014 rok
  UCHWAŁA NR XXXIX/240/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
  UCHWAŁA NR XXXIX/239/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem....
  UCHWAŁA NR XXXIX/238/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności ....
  UCHWAŁA NR XXXIX/237/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowosolna na lata 2014-2020
  UCHWAŁA NR XXXIX/236/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Nowosolna na lata 2014-2016
  UCHWAŁA NR XXXIX/235/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2014-2018
  UCHWAŁA NR XXXIX/234/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2014
  UCHWAŁA NR XXXIX/233/14 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy....
  UCHWAŁA NR XXXIX/232/14 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu na realizację zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1151E i nr 2913E w miejscowości Wiączyń Dolny"
  UCHWAŁA NR XXXIX/231/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie utworzenia i przystąpienia do Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny
  UCHWAŁA NR XXXIX/230/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Borchówka w sprawie podziału sołectwa i utworzeniu dwóch sołectw
  UCHWAŁA NR XXXVI/223/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2013
  UCHWAŁA NR XXXVI/222/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2013-2017
  UCHWAŁA NR XXXVI/221/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Nowosolna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok
  UCHWAŁA NR XXXVI/220/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania oraz dokonania zamiany nieruchomości
  UCHWAŁA NR XXXVI/219/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnych
  UCHWAŁA NR XXXVI/218/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 listopada 2013 r.w sprawie zmiany statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XL VI/255/10...
  UCHWAŁA NR XXXVI/217/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego oraz wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty...
  UCHWAŁA NR XXXVIII/229/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013
  UCHWAŁA NR XXXVIII/228/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXI/195/13 Rady Gminy Nowosolna z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu...
  UCHWAŁA NR XXXVIII/227/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXII/203/13 Rady Gminy Nowosolna z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu...
  UCHWAŁA NR XXXVIII/226/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowosolna na rok 2014
  UCHWAŁA NR XXXVIII/225/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2014-2018
  UCHWAŁA NR XXXVII/224/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna
  UCHWAŁA NR XXXV/212/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
  UCHWAŁA NR XXXV/216/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2013
  UCHWAŁA NR XXXV/215/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2013-2017
  UCHWAŁA NR XXXV/214/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 października 2013 r. w sprawie ustalenia ceny żyta dla potrzeb podatku rolnego na 2014 rok
  UCHWAŁA NR XXXV/213/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 października 2013 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
  UCHWAŁA NR XXXV/211/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 października 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014
  UCHWAŁA NR XXXV/210/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 października 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014
  UCHWAŁA NR XXXV/209/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 października 2013 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z projektu programu współpracy Gminy Nowosolna z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok.
  UCHWAŁA NR XXXIV/208/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 25 września 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/201/13 Rady Gminy Nowosolna z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/120/08 Rady Gminy Nowosolna z dnia 17 września 2008 r
  UCHWAŁA NR XXXIV/207/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
  UCHWAŁA NR XXXIV/206/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2013
  UCHWAŁA NR XXXIV/205/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2013-2017
  UCHWAŁA NR XXXIII/204/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 10 września 2013 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2013
  UCHWAŁA NR XXXII/203/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu z przeznaczeniem na realizacje I etapu zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186E...........
  UCHWAŁA NR XXXII/202/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie nagrody jubileuszowej dla Wójta Gminy Nowosolna
  UCHWAŁA NR XXXII/201/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/120/08 Rady Gminy Nowosolna z dnia 17 września 2008 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Nowosolna
  UCHWAŁA NR XXXII/200/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na 2013 rok
  UCHWAŁA NR XXXII/199/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2013-2017
  UCHWAŁA NR XXXI/198/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2013
  UCHWAŁA NR XXXI/197/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2013-2017
  UCHWAŁA NR XXXI/196/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186E...
  UCHWAŁA NR XXXI/195/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pt. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1151E..
  UCHWAŁA NR XXXI/194/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Pracy Rady Gminy Nowosolna
  UCHWAŁA NR XXXI/193/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/174/13 Rady Gminy Nowosolna z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Pracy Rady Gminy Nowosolna
  UCHWAŁA NR XXXI/192/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowosolna
  UCHWAŁA NR XXXI/191/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/175/12 Rady Gminy Nowosolna z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowosolna
  Uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Nowosolna za 2012 rok.
  UCHWAŁA NR XXX/190/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2013
  UCHWAŁA NR XXX/189/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2013-2017
  UCHWAŁA NR XXX/188/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/165/13 Rady Gminy Nowosolna z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowosolna
  UCHWAŁA NR XXX/187/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kalonka
  UCHWAŁA NR XXX/186/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowosolna z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok
  UCHWAŁA NR XXX/185/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostki samorządu terytorialnego za rok 2012
  UCHWAŁA NR XXX/184/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowosolna za rok 2012
  UCHWAŁA NR XXIX/183/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Nowosolna do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej Gminy....
  UCHWAŁA NR XXIX/182/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr XVII/105/12 Rady Gminy Nowosolna z dnia 30 maja 2012 r.
  UCHWAŁA NR XXIX/181/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/52/11 Rady Gminy Nowosolna z dnia 26 października 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Nowosolna do roku 2020
  UCHWAŁA NR XXVIII/180/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2013
  UCHWAŁA NR XXVIII/179/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2013-2017
  UCHWAŁA NR XXVIII/178/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVII/172/13 Rady Gminy Nowosolna z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2013-2017
  UCHWAŁA NR XXVIII/177/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Nowosolna.
  UCHWAŁA NR XXVIII/176/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
  UCHWAŁA NR XXVII/175/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowosolna
  UCHWAŁA NR XXVII/174/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Pracy Rady Gminy Nowosolna
  UCHWAŁA NR XXVII/173/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Nowosolna
  UCHWAŁA NR XXVII/172/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2013-2017
  UCHWAŁA NR XXVII/171/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2013
  UCHWAŁA NR XXVII/170/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/157/12 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowosolna na rok 2013
  UCHWAŁA NR XXVII/169/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
  UCHWAŁA NR XXVII/168/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dla kórych zarządcą jest Wójt gm. Nowosolna
  UCHWAŁA NR XXVII/167/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nowosolna w 2013 roku”
  UCHWAŁA NR XXVI/166/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pod nazwą "Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego " współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
  UCHWAŁA NR XXVI/165/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowosolna
  UCHWAŁA NR XXVI/164/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Nowosolna na rok 2014
  UCHWAŁA NR XXV/163/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/157/12 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowosolna na rok 2013
  UCHWAŁA NR XXV/162/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Pracy Rady Gminy Nowosolna i Komisji Rady Gminy Nowosolna na 2013 rok
  UCHWAŁA NR XXV/161/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowosolna
  UCHWAŁA NR XXV/160/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Nowosolna w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odp...
  UCHWAŁA NR XXV/159/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie Sołectwu Lipiny, na okres powyżej 3 lat, niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 116 o pow. 5257 m2, położonej w Lipinach....
  UCHWAŁA NR XXV/158/13 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Nowosolna na lata 2013-2016
  UCHWAŁA NR XXIV/157/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowosolna na rok 2013
  UCHWAŁA NR XXIV/156/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2013-2017
  UCHWAŁA NR XXIV/155/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012
  UCHWAŁA NR XXIV/154/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2012-2016
  UCHWAŁA NR XXIV/153/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2012
  UCHWAŁA NR XXIV/152/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowosolna
  UCHWAŁA NR XXIII/151/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2012
  UCHWAŁA NR XXIII/150/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  UCHWAŁA NR XXIII/149/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowosolna za odbiór odpadów komunalnych....
  UCHWAŁA NR XXIII/148/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Nowosolna w zakresie odbierania odpadów komunalnych...
  UCHWAŁA NR XXIII/147/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowosolna
  UCHWAŁA NR XXIII/146/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Nowosolna....
  UCHWAŁA NR XXIII/145/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  UCHWAŁA NR XXIII/144/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
  UCHWAŁA NR XXIII/143/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie przejęcia obowiązków przez Gminę Nowosolna odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
  UCHWAŁA NR XXII/142/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2012-2016
  UCHWAŁA NR XXII/141/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2012
  UCHWAŁA NR XXII/140/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 listopada 2012 r.w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dotyczącej części obszaru miejscowości Byszewy
  UCHWAŁA NR XXII/139/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Nowosolna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych
  UCHWAŁA NR XXII/138/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania
  UCHWAŁA NR XXII/137/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Nowosolna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok
  UCHWAŁA NR XXII/136/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013
  UCHWAŁA NR XXII/135/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013
  UCHWAŁA NR XXI/134/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 października 2012 r. w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
  UCHWAŁA NR XXI/133/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
  UCHWAŁA NR XXI/132/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia ceny żyta dla potrzeb podatku rolnego na 2013 rok
  UCHWAŁA NR XXI/131/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 października 2012 r.w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
  UCHWAŁA NR XXI/130/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2012
  UCHWAŁA NR XXI/129/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2012 - 2016
  UCHWAŁA NR XXI/128/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektu rocznego programu współpracy Gminy Nowosolna z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok
  UCHWAŁA NR XX/127/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 19 września 2012 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2012
  UCHWAŁA NR XX/126/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 19 września 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2012-2016
  UCHWAŁA NR XX/125/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 19 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Nowosolna na okręgi wyborcze
  UCHWAŁA NR XX/124/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 19 września 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
  UCHWAŁA NR XX/123/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 19 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w użyczenie Uczniowskiemu Parafialnemu Klubowi Sportowemu „Bula”, na okres powyżej 3 lat, zabudowanej nieruchomości......
  UCHWAŁA NR XIX/122/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jerzego Strzałkowskiego
  UCHWAŁA NR XIX/121/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2012
  UCHWAŁA NR XIX/120/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2012 - 2016
  UCHWAŁA NR XIX/119/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu
  UCHWAŁA NR XIX/118/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu
  Uchwała Nr I/146/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 18 lipca 2012 roku
  UCHWAŁA NR XVIII/117/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2012
  UCHWAŁA NR XVIII/116/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2012-2016
  UCHWAŁA NR XVIII/115/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie wystąpienia do Agencji Nieruchomości Rolnych o nieodpłatne przekazanie na własność Gminy Nowosolna działki gruntu
  UCHWAŁA NR XVIII/114/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 20 czerwca 2012 r. w spr. zm. uchwały nr V/25/2002 Rady Gminy Nowosolna z dnia 30 grudnia 2002 roku w spr wystąpienia do AWRSP o nieodp. przekazanie na wł. Gminy Nowosolna, 2 działek gruntu
  UCHWAŁA NR XVIII/113/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowosolna z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok
  UCHWAŁA NR XVIII/112/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostki samorządu terytorialnego za rok 2011.
  UCHWAŁA NR XVIII/111/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowosolna za rok 2011.
  UCHWAŁA NR XVII/110/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2012.
  UCHWAŁA NR XVII/109/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/93/12 Rady Gminy Nowosolna z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok.
  UCHWAŁA NR XVII/108/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2012-2016.
  UCHWAŁA NR XVII/107/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nowosolna.
  UCHWAŁA NR XVII/106/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie mikrokanalizacji teletechnicznej.
  UCHWAŁA NR XVII/105/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Nowosolna do złożenia wniosku o dofinans. oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa kanalizacji w miejscowości Natolin i i Teolin"
  UCHWAŁA NR XVII/104/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania.
  UCHWAŁA NR XVI/103/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/97/12 Rady Gminy Nowosolna z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi..."
  UCHWAŁA NR XVI/102/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej
  UCHWAŁA NR XVI/101/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2012
  UCHWAŁA NR XV/100/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazania w użyczenie Sołectwu Kopanka lokalu użytkowego, położonego w Kalonce na działce nr 111 będącej własnością Gminy Nowosolna
  UCHWAŁA NR XV/99/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w użyczenie Sołectwu Wiączyń Dolny, nieruchomości gruntowej na okres powyżej 3 lat
  UCHWAŁA NR XV/98/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dotyczącej części obszaru miejscowości Byszewy
  UCHWAŁA NR XV/97/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowosolna”
  UCHWAŁA NR XV/96/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Sołectwa Kopanka na lata 2012 - 2022
  UCHWAŁA NR XV/95/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Natolin na lata 2012 - 2022
  UCHWAŁA NR XV/94/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Teolin na lata 2012 - 2022
  UCHWAŁA NR XV/93/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok
  UCHWAŁA NR XV/92/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2012
  UCHWAŁA NR XV/91/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Brzeziny o uznanie lasów za ochronne
  UCHWAŁA NR XIV/90/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012
  UCHWAŁA NR XIV/89/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012
  UCHWAŁA NR XIV/88/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Nowosolna na rok 2013
  UCHWAŁA NR XIII/87/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Zofii Rózgi
  UCHWAŁA NR XIII/86/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Nowosolna i Komisji Rady Gminy Nowosolna na 2012 rok
  UCHWAŁA NR XIII/85/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 25 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów
  UCHWAŁA NR XIII/84/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
  UCHWAŁA NR XIII/83/12 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2012 - 2016
  UCHWAŁA NR XII/82/11 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowosolna na rok 2012
  UCHWAŁA NR XII/81/11 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2012-2016
  UCHWAŁA NR XII/80/11 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie Gminno Parkowemu Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie zabudowanej nieruchomości
  UCHWAŁA NR XII/78/11 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej
  UCHWAŁA NR XII/77/11 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji planu aglomeracji łódzkiej obejmującej obszar Gminy Nowosolna
  UCHWAŁA NR XII/76/11 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Nowosolna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok
  UCHWAŁA NR XI/75/11 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2011 - 2015
  UCHWAŁA NR XI/74/11 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2011
  UCHWAŁA NR XI/73/11 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
  UCHWAŁA NR XI/72/11 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
  UCHWAŁA NR XI/71/11 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
  UCHWAŁA NR XI/70/11 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia ceny żyta dla potrzeb podatku rolnego w 2012 roku
  UCHWAŁA NR XI/69/11 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
  UCHWAŁA NR XI/68/11 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dotyczącej części obszaru miejscowości Teolin, obręb Lipiny
  UCHWAŁA NR XI/67/11 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dotyczącej części obszaru miejscowości Stare Skoszewy
  UCHWAŁA NR XI/66/11 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dotyczącej części obszaru miejscowości Kopanka
  UCHWAŁA NR XI/65/11 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna, obejmującego części obszarów wsi: Kalonka, Grabina, Bukowiec, Borchówka
  UCHWAŁA NR XI/64/11 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wyborów uzupełniających do organu jednostki pomocniczej Gminy Nowosolna
  UCHWAŁA NR XI/63/11 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 listopada 2011 r.w sprawie uchwalenia statutu samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
  UCHWAŁA NR XI/62/11 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia statutu samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
  UCHWAŁA NR XI/61/11 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego...
  UCHWAŁA NR XI/60/11 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/46/11 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 września 2011 r. zmieniajacą uchwałę Nr XXXII/177/09 Rady Gminy Nowosolna z dnia 2 czerwca 2009 r.
  UCHWAŁA NR XI/59/11 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania pracy z rodziną Ośrodkowi Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna oraz upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna...
  UCHWAŁA NR XI/58/11 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania programu wspólpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok
  UCHWAŁA NR X/57/11 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi na kadencję 2012 2015
  UCHWAŁA NR X/56/11 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Łodzi na kadencję 2012 2015
  UCHWAŁA NR X/55/11 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 26 października 2011 r. w sprawie ustanowienia diet dla sołtysów
  UCHWAŁA NR X/54/11 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 26 października 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
  UCHWAŁA NR X/53/11 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2011
  UCHWAŁA NR X/52/11 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 26 października 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Nowosolna do roku 2020
  UCHWAŁA NR X/51/11 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 26 października 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowosolna dotyczącej części obszaru miejscowości Byszewy
  UCHWAŁA NR X/50/11 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnych
  UCHWAŁA NR X/49/11 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością gminy
  UCHWAŁA NR IX/48/11 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Łódź dotyczącego międzygminnej komunikacji autobusowej
  UCHWAŁA NR IX/47/11 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zawarcia z Miastem Łódź, Gminą Brzeziny, Miastem Brzeziny porozumienia dotyczącego międzygminnej komunikacji autobusowej
  UCHWAŁA NR IX/46/11 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 września 2011 r. zmieniającą Uchwałę Nr XXXII/177/09 Rady Gminy Nowosolna z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć naucz...
  UCHWAŁA NR IX/45/11 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
  UCHWAŁA NR IX/44/11 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2011-2015
  UCHWAŁA NR IX/43/11 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 września 2011 r.w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2011
  UCHWAŁA NR VIII/42/11 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011
  UCHWAŁA NR VIII/41/11 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011
  UCHWAŁA NR VIII/40/11 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2011
  UCHWAŁA NR VIII/39/11 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników
  UCHWAŁA NR VIII/38/11 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników na kadencję 2012-2015
  UCHWAŁA NR VIII/37/11 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Projekt chodnika przy drodze powiatowej nr 1151E.." w miejscow
  UCHWAŁA NR VIII/36/11 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Wykonanie wysepki oraz dwóch przejść dla pieszych"
  UCHWAŁA NR VIII/35/11 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2011
  UCHWAŁA NR VIII/34/11 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wódka
  Uchwała nr VII/33/11 Rady Gminy Nowosolna z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowosolna z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok
  Uchwała nr VII/32/11 Rady Gminy Nowosolna z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostki samorzadu terytorialnego za rok 2010
  Uchwała nr VII/31/11 Rady Gminy Nowosolna z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowosolna za rok 2010
  Uchwała nr VII/30/11 Rady Gminy Nowosolna z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2011
  Uchwała nr VII/29/11 Rady Gminy Nowosolna z dnia 20 czerwca 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów
  Uchwała nr VII/28/11 Rady Gminy Nowosolna z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Nowosolna oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
  Uchwała nr VII/27/11 Rady Gminy Nowosolna z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 - 2016
  Uchwała nr VI/26/11 Rady Gminy Nowosolna z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązwania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011.
  Uchwała nr VI/25/11 Rady Gminy Nowosolna z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Nowosolna oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
  Uchwała nr VI/24/11 Rady Gminy Nowosolna z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
  Uchwała nr VI/23/11 Rady Gminy Nowosolna z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości rolnego leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Uchwała nr VI/22/11 Rady Gminy Nowosolna z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2011-2015
  Uchwała nr VI/21/11 Rady Gminy Nowosolna z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2011
  Uchwała nr V/19/11 Rady Gminy Nowosolna z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez Gminę Nowosolna oddziałach przedszkolnych w Szkołach Podstawowych
  Uchwała nr V/20/11 Rady Gminy Nowosolna z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażania zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto sprzedaży nieruchomości położonych w Byszewach
  Uchwała nr V/18/11 Rady Gminy Nowosolna z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2011
  Uchwała nr V/17/11 Rady Gminy Nowosolna z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2011-2015
  UCHWAŁA NR IV/11/11 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowosolna na rok 2011
  Uchwała nr I /100/2011 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 19 kwietnia 2011 w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego
  Uchwała nr IV/16/11 Rady Gminy Nowosolna z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i komisji Rady Gminy Nowosolna na 2011 r
  Uchwała nr IV/15/11 Rady Gminy Nowosolna z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bukowiec
  Uchwała nr IV/14/11 Rady Gminy Nowosolna z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie odwołania ławnika Sądu Okręgowego w Łodzi
  Uchwała nr IV/10/11 Rady Gminy Nowosolna z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2011- 2015
  Uchwała nr IV/13/11 Rady Gminy Nowosolna z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie wyborów do organów jednostek pomocniczych Gminy Nowosolna
  Uchwała nr IV/12/11 Rady Gminy Nowosolna z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Nowosolna na rok 2012
  Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010.
  Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian do bydżetu Gminy Nowosolna na 2010 r.
  Uchwała nr III/7/10 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Nowosolna
  Uchwała nr II/6/10 Rady Gminy Nowosolna z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2010
  Uchwała nr II/5/10 Rady Gminy Nowosolna z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy Nowosolna na okres kadencji 2010-2014
  Uchwała nr II/4/10 Rady Gminy Nowosolna z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składów Komisji Stałych Rady Gminy Nowosolna na okres kadencji w latach 2010-2014
  Uchwała nr II/3/10 Rady Gminy Nowosolna z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna na okres kadencji w latach 2010-2014
  Uchwała nr I/2/10 Rady Gminy Nowosolna z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Nowosolna
  Uchwała nr I/1/10 Rady Gminy Nowosolna z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Nowosolna