Wyszukaj:
Urząd Gminy Nowosolna
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane adresowe
•  Dane adresowe USC
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy Nowosolna Kadencja 2018-2023
•  Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy Nowosolna
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Nowosolna
•  Interpelacje
•  Rada Gminy Nowosolna Kadencja 2014-2018
•  Najbliższa sesja Rady Gminy
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  Oświadczenia majątkowe
  Gmina Nowosolna
•  Statut Gminy Nowosolna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze - sołectwa
•  Budżet
•  Przetargi
•  Nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Inicjatywa lokalna
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Nowosolna na
•  Gminny Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Szkoły
•  Animator Sportu
  Urząd Gminy Nowosolna
•  Statut Urzędu Gminy
•  Regulamin organizacyjny urzędu
•  Schemat struktury organizacyjnej
•  Kontakty do pracowników Urzędu
•  Załatwienie sprawy
•  Sprawdź status sprawy
•  Sprawozdania
•  Ogłoszenia
•  Petycje
  GPCKiE konkurs na stanowisko dyrektora
•  Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia
•  Strategia Rozwoju Gminy Nowosolna do 2020 roku
•  Plany zagospodarowania przestrzennego
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Nowosolna
•  Informacja o podmiotach wpisanych do rejejstru działalności regulowanej
•  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowosolna
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Informacje o środowisku i jego ochronie
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Informacja Publiczna
•  Prawo dostępu do informacji publicznej
•  Ustawa o dostępie do informacji publicznej
•  Biuletyn informacji publicznej
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  Protokoły kontroli
•  Protokół kontroli archiwum państwowego
•  Protokół kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
•  Protokół Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Protokół kontoli sprawdzającej wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej i zamówień publiczn
•  Protokół kontroli podatkowej
•  Protokół kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej
  Sprawozdania z kontroli
•  Sprawozdania z kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
  Nabór na wolne stanowiska pracy
•  Urząd Gminy Nowosolna
•  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Szkoły
•  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
  Informacje
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Wybory
•  WYBORY SAMORZĄDOWE 21 PAŹDZIERNIKA 2018
•  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 25 października 2015
•  REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
•  WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 10 MAJA 2015 R.
•  PONOWNE WYBORY W OKRĘGU NR 2
•  Wybory ławników na kadencję 2016-2019 nowe
•  Wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Przetargi
•  Statut
  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Ogłoszenia
  Wykaz rejestrów publicznych
•  Rejestr żłobków
  POMOC PRAWNA formularz wniosku
•  Formularz
  Monitor Polski/Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Ustaw
  Archiwum
•  Rada Gminy
•  Przetargi
•  Organizacje pozarządowe
•  Oświadczenia majątkowe
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Wybory
•  Podatki
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  LINKI
  Pobierz Adobe PDF Reader
•  Adobe PDF Reader
Pomoc
Statystyki


2958363
od 12 października 2006
Archiwum » Przetargi » Rozstrzygnięte

Artykuły
  ZPUB.271.13.2014 - Usługa wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Nowosolna w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
  ZPUB.271.12.2014 - USŁUGA UDZIELENIA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DLA GMINY NOWOSOLNA
  Drugie i trzecie przetargi na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Boginia
  ZPUB.271.11.2014 - Roboty budowlane polegające na remoncie zbiornika retencyjnego w miejscowości Nowe Skoszewy w Gminie Nowosolna.
  Pierwsze i drugie ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu w miejscowości Boginia
  ZPUB.271.9.2014 - Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z nowym odwiertem - etap I
  ZPUB.271.10.2014 - Dostawa energii elektrycznej
  ZPUB.271.5.2014 - "Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej Kalonka-Dobieszków-Niecki etap II" w systemie zaprojektuj i wybuduj.
  ZPUB.271.8.2014 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowosolna.
  Informacja o wyniku pierwszych ustnych przetargów nieograniczonych
  ZPUB.271.4.2014 - „Remont drogi gminnej nr 106331E wraz z przepustem w miejscowości Nowe Skoszewy w km 0+935 – 1+285, w ramach likwidacji szkód spowodowanych przez ulewne deszcze w 2013” w systemie zaprojektuj i wybuduj.
  ZPUB.271.2 .2014 - Roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Natolin - etap I.
  Dotyczy realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów pn. "Jarmark średniowieczny jako wstęp do odbudowy grodziska w miejscowości Stare Skoszewy" w Gminie Nowosolna
  Czwarte i szóste ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż 4 niezabudowanych działek gruntu, przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o charakterze rezydencjonalnym, położonych w miejscowości Boginia
  ZPUB.271.1.2014 - Usługa sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Kalonka"
  ZPUB.271.1.2014-Remont dróg o nawierzchni nieutwardzonej
  ZPUB.271.2.2014-Remont dróg o nawierzchni bitumicznej
  Informacja o wyniku piątych ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż działek w miejscowości Boginia
  Informacja o wyniku trzecich ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż działek w miejscowości Boginia
  ZPUB.271.12.2013 - Usługa wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Nowosolna w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
  ZPUB.271.13.2013-Roboty budowlane polegające na wykonaniu I etapu Budowy oświetlenia ulicy Kasztanowej w Grabinie w ramach zadania inwestycyjnego " Plan i wykonanie oświetlenia ulicy Kasztanowej w Grabinie.
  Informacja o wyniku trzecich ustnych przetargów nieograniczonych
  Informacja o wyniku drugiego ustnego przetargu nieograniczonego zbycie działki nr 160/1 w Bogini
  ZPUB.271.3.2013 - Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych w sezonie 2013/2014 na terenie Gminy Nowosolna
  ZPUB.271.11.2013 - Roboty budowlane polegające wykonaniu dokumentacji projektowej oraz budowę obiektu inżynierskiego wraz z rozbiórką istniejącego przepustu w km 49 + 950 rz. Moszczenicy w m-ci Stare Skoszewy - Głąbie oraz odbudowę drogi gminnej......
  Drugie ustne przetargi nieograniczone - zbycie działek w Bogini
  ZPUB.271.6.2013 - Roboty budowlane polegające na utwardzeniu jezdni i poboczy oraz odwodnieniu ul . Jęczmiennej w Kopance w gm. Nowosolna.
  ZPUB.271.8.2013 - Wykonanie boisk sportowych w Wiączyniu Dolnym w ramach budowy kompleksu "Moje Boisko - Orlik 2012
  ZPUB.271.7.2013 - Roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi krajowej nr 72 w miejscowości
  ZPUB.271.4.2013 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowosolna.
  Czwarty przetarg ograniczony dotyczący sprzedaży działki w miejscowości Boginia gm. Nowosolna
  ZPUB.271.3.2013 - DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY NOWOSOLNA
  ZPUB.271.3.2013 - Rozbudowa oświetlenia drogi w miejscowości Nowe Skoszewy w Gminie Nowosolna.
  Trzeci ustny przetarg ograniczony na sprzedaż działki w Bogini
  ZPUB.271.1.2013 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Nowosolna
  ZPUB.271.26.2012 - Dostawa samochodu 9 osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych
  ZPUB.271.28.2012 - Usługa wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Nowosolna w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
  ZPUB.271.27.2012 - UDZIELENIE KREDYTU BANKOWEGO DŁUGOTERMINOWEGO DLA GMINY NOWOSOLNA W KWOCIE 600.000 zł.
  ZPUB.271.23.2012 - Dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń aktywnych sieci teleinformatycznej dla Gminy Nowosolna
  Drugi ustny przetarg ograniczony na sprzedaż działki w Bogini
  Trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek w Bogini
  Trzeci ustny przetarg ograniczony na sprzedaż działki w Byszewach
  ZPUB.271.1.2012 - Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych w sezonie 2012/2013 na terenie Gminy Nowosolna
  ZPUB.271.21.2012 - Wykonanie zaplecza socjalnego na boisku sportowym w miejscowości Kopanka w systemie zaprojektuj i wybuduj.
  ZPUB.271.22.2012 - Roboty budowlane polegające na urządzeniu placu zabaw w miejscowości Teolin.
  ZPUB.271.12.2012 - Modernizacja systemu cieplnego w budynku Urzędu Gminy Nowosolna
  Drugi ustny przetarg ograniczony na sprzedaż działki w Byszewach
  Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek w Bogini
  Pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż działki w Bogini
  ZPUB.271.16.2012 - Instalacja urządzeń uzdatniających wodę w hydroforni w Wiączyniu Dolnym w systemie zaprojektuj i wybuduj
  ZPUB.271.14.2012 - Roboty budowlane polegające na urządzeniu placu zabaw w miejscowości Teolin.
  ZPUB.271.13.2012 - Usługa sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipinach.
  ZPUB 271.7.2012 Remont nawierzchni drogi gminnej nr 106312E w m. Lipiny
  ZPUB.271.6.2012 - Roboty budowlane polegające na wykonaniu oświetlenia dróg na terenie Gminie Nowosolna.
  ZPUB.271.4.2012 Budowa kompleksu boisk sportowych na terenie Gimnazjum w Wiączyniu Dolnym w Gminie Nowosolna, w ramach rządowego programu „Moje boisko – Orlik 2012”, w systemie zaprojektuj i wybuduj.
  Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - informacja o wyniku przetargu
  Ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości - informacja o wyniku przetargu
  ZPUB.271.1.2012-Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Nowosolna
  ZPUB.271.28.2011 - Usługa wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Nowosolna w okresie od 1 stycznia 2012r.
  ZPUB.271.24.2011-Budowa parkingów oraz zatoki dla autobusów przy Centrum św.Ojca Pio w Kalonce - I etap
  ZPUB.271.23.2011 - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowosolna
  ZPUB.271.26.2011- Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych w sezonie 2011/2012 na terenie Gminy Nowosolna
  ZPUB.271.15.2011-Roboty budowlane polegające na remoncie drogi gminnej w miejscowości Dobieszków odcinek 2 i 3 w Gminie Nowosolna.
  ZPUB.271.21.2011 -Roboty budowlane polegające na remoncie drogi gminnej w Plichtowie w Gminie Nowosolna.
  ZPUB.271.18.2011-Roboty budowlane polegające na przebudowie linii wodociągowej w miejscowości Lipiny w Gminie Nowosolna.
  ZPUB.271.7.2011- Roboty budowlane polegające na budowie parkingów oraz zatoczki dla autobusów przy Centrum św. Ojca Pio w Kalonce w Gminie Nowosolna - I etap
  ZPUB.271.20-2011 - Roboty budowlane polegające na remoncie ul . Jęczmiennej w miejscowości Kopanka gm. Nowosolna
  ZPUB.271.19.2011 - Roboty budowlane polegające na remoncie drogi gminnej w miejscowości Kalonka w Gminie Nowosolna.
  ZPUB.271.9.2011 - Roboty budowlane polegające na remoncie drogi gminnej w miejscowości Teolin w Gminie Nowosolna.
  ZPUB.271.17.2011- REMONT DRÓG O NAWIERZCHNI NIEUTWARDZONEJ NA TERENIE GMINY NOWOSOLNA
  ZPUB.271.13.2011-Roboty budowlane polegające na remoncie drogi gminnej w miejscowości Byszewy żabieniec w Gminie Nowosolna
  ZPUB.271.11.2011-Budowa oświetlenia dróg gminnych (Stare Skoszewy, Nowe Skoszewy i Byszewy-Żabieniec)
  ZPUB.271.8.2011 Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej wodociągów na terenie Gminy Nowosolna
  Czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 5 niezabudowanych działek gruntu, przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo letniskowe położonych we wsi Boginia
  TERMOMODERNIZACJA ORAZ ADAPTACJA PODDASZA W BUDYNKU URZĘDU GMINY NOWOSOLNA
  NAPRAWA CZĄSTKOWA DRÓG O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA TERENIE GMINY NOWOSOLNA
  BIEŻĄCA KONSERWACJA DRÓG O NAWIERZCHNI NIEUTWARDZONEJ NA TERENIE GMINY NOWOSOLNA
  NAPRAWA CZĄSTKOWA DRÓG O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA TERENIE GMINY NOWOSOLNA
  BIEŻĄCA KONSERWACJA DRÓG O NAWIERZCHNI NIEUTWARDZONEJ NA TERENIE GMINY NOWOSOLNA.
  Informacja o wyniku trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego i o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowosolna, położonych w obrębie Boginia
  Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lipinach
  Usługa wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Nowosolna w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.
  Informacja o wyniku drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowosolna przeprowadzonego dnia 10 grudnia 2010 roku w Urzędzie Gminy Nowosolna
  Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych w sezonie 2010/2011 na terenie Gminy Nowosolna
  Usługa udzielenia kredytu długoterminowego dla Gminy Nowosolna w wysokości 2.444.496,- zł.
  Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 8 niezabudowanych działek gruntu w gminie Nowosolna
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Robót budowlanych polegających na rozbiórce pokryć dachowych zawierających płyty azbestowo-cementowe z terenu Gminy Nowosolna.
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu na roboty budowlane polegające na budowie Gminno-Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie w Gminie Nowosolna - II etap ZPUB/10/2010
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu na roboty budowlane polegające na budowie Gminno-Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie w Gminie Nowosolna - II etap
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu na roboty budowlane polegające na „Budowie Metropolitalnej Szerokopasmowej Sieci Dostępu do Internetu w Gminie Nowosolna”
  Roboty budowlane polegające na remoncie drogi gminnej nr 106326E Moskwa-Byszewy w Gminie Nowosolna.
  Roboty budowlane polegające na budowie chodnika w miejscowości Kalonka Gmina Nowosolna - II przetarg
  Informacja o wzborze najkorzystniejszej oferty dot.bieżącego utrzymania dróg gminnych oraz świadczenia usług transportu towarowego na terenie gminy Nowosolna w okresie do 30 kwietnia
  Dostawa nowego średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla OSP Lipiny
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. wykonanie usługi wyceny nieruchomości
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną polegającą na rozbiórce pokryć dachowych zawierających płyty azbestowo-cementowe z terenu Gminy Nowosolna".
  Usługa wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Nowosolna w okresie od 1 lutego 2010r. do 31 grudnia 2010r.