Wyszukaj:
Urząd Gminy Nowosolna
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane adresowe
•  Dane adresowe USC
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy Nowosolna Kadencja 2018-2023
•  Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy Nowosolna
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Nowosolna
•  Rada Gminy Nowosolna Kadencja 2014-2018
•  Najbliższa sesja Rady Gminy
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  Oświadczenia majątkowe
  Gmina Nowosolna
•  Statut Gminy Nowosolna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze - sołectwa
•  Budżet
•  Przetargi
•  Nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Inicjatywa lokalna
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Nowosolna na
•  Gminny Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Szkoły
  Urząd Gminy Nowosolna
•  Statut Urzędu Gminy
•  Regulamin organizacyjny urzędu
•  Schemat struktury organizacyjnej
•  Kontakty do pracowników Urzędu
•  Załatwienie sprawy
•  Sprawdź status sprawy
•  Sprawozdania
•  Ogłoszenia
•  Petycje
  GPCKiE konkurs na stanowisko dyrektora
•  Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia
•  Strategia Rozwoju Gminy Nowosolna do 2020 roku
•  Plany zagospodarowania przestrzennego
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Nowosolna
•  Informacja o podmiotach wpisanych do rejejstru działalności regulowanej
•  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowosolna
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Informacje o środowisku i jego ochronie
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Informacja Publiczna
•  Prawo dostępu do informacji publicznej
•  Ustawa o dostępie do informacji publicznej
•  Biuletyn informacji publicznej
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  Protokoły kontroli
•  Protokół kontroli archiwum państwowego
•  Protokół kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
•  Protokół Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Protokół kontoli sprawdzającej wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej i zamówień publiczn
•  Protokół kontroli podatkowej
•  Protokół kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej
  Sprawozdania z kontroli
•  Sprawozdania z kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
  Nabór na wolne stanowiska pracy
•  Urząd Gminy Nowosolna
•  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Szkoły
•  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
  Informacje
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Wybory
•  WYBORY SAMORZĄDOWE 21 PAŹDZIERNIKA 2018
•  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 25 października 2015
•  REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
•  WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 10 MAJA 2015 R.
•  PONOWNE WYBORY W OKRĘGU NR 2
•  Wybory ławników na kadencję 2016-2019 nowe
•  Wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Przetargi
•  Statut
  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Ogłoszenia
  Wykaz rejestrów publicznych
•  Rejestr żłobków
  POMOC PRAWNA formularz wniosku
•  Formularz
  Monitor Polski/Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Ustaw
  Archiwum
•  Rada Gminy
•  Przetargi
•  Organizacje pozarządowe
•  Oświadczenia majątkowe
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Wybory
•  Podatki
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  LINKI
  Pobierz Adobe PDF Reader
•  Adobe PDF Reader
Pomoc
Statystyki


2887004
od 12 października 2006
Gmina Nowosolna » Organizacje pozarządowe » Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenie świetlicy w Byszewach w 2015 roku Wersja do druku

Otwarty konkurs ofert prowadzenie zajęć profilaktycznych w świetlicy środowiskowej w Byszewach w 2015 roku.

OGŁOSZENIE

 

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 32, art.11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, zm. z 2014 r. poz.1146), w związku z Uchwałą Nr L/337/14 Rady Gminy Nowosolna z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Nowosolna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok. Wójt Gminy Nowosolna ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenie zajęć profilaktycznych w świetlicy środowiskowej w Byszewach w Gminie Nowosolna w 2015 roku.

 

I. Rodzaj i formy realizacji zadania

 

Jako zadanie priorytetowe Gminy Nowosolna w roku 2015 określa zadanie z zakresu:

  1. Profilaktyki uzależnień:

Zadanie z zakresu powierzenie prowadzenia zajęć profilaktycznych w świetlicy środowiskowej w Byszewach w Gminie Nowosolna w tym:

·         prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Nowosolna,

·         prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych,

·         organizowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w szczególności rajdy, wycieczki, imprezy sportowo – kulturalne.

 

II. Zasady przyznawania dotacji:

 

1.       Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art.16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2.       Wójt Gminy Nowosolna może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

3.       Podmiot wnioskujący o przyznanie dotacji na realizację zadania własnego Gminy Nowosolna zobowiązany jest przedłożyć ofertę wykonania zadania, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

4.       Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

5.       Oferta powinna zawierać:

a.       szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

b.      termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

c.       kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

d.      informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadania,

e.      informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,

f.        deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

6.       Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. nr 6, poz.25).

7.       Warunkiem zawarcia umowy z podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie jest:

a.       korekta harmonogramu i kosztorysu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,

b.      posiadanie przez podmiot rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji.

8.       Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego i niezbędnych do jego realizacji.

9.       Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnego ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. nr 6, poz.25).

 

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

 

1.       Na realizację w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia zajęć profilaktycznych w świetlicy środowiskowej w Byszewach w gminie Nowosolna, przeznacza się środki finansowe w wysokości: 22.000 zł słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych.

2.       Poszczególne kwoty udzielonej dotacji zostaną zawarte w umowie dotyczącej realizacji zadania.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

 

1.       Zadanie ma być realizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez oferenta w okresie od dnia podpisania umowy do dnia określonego w ofercie,(od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 r.) Szczegółowe warunki realizacji zadania określone będą w odpowiedniej umowie.

2.       Dotowane z budżetu Gminy mogą być tylko te zadania, które realizowane będą na terenie Gminy Nowosolna i na rzecz jej mieszkańców.

3.       Dotacja Gminy na dofinansowanie realizacji zadań nie może przekroczyć 90% całkowitej wartości zadania.

4.       Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami. (Dopuszcza się jednak 15% limit przesunięć pomiędzy odpowiednimi pozycjami różnych rodzajów kosztów określonych w kosztorysie, pod warunkiem, iż dokonane przesunięcia nie spowodują zwiększenia kwoty przyznanej dotacji).

 

V. Termin składania ofert:

 

1.       Wyznacza się termin składania ofert od dnia 27 listopada 2014 r. do dnia 18 grudnia 2014 r. do godziny 16:00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź.

2.       Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w zamkniętych kopertach z napisem "KONKURS – Prowadzenie zajęć profilaktycznych w świetlicy środowiskowej w Byszewach".

3.       Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. nr 6, poz.25).

4.       Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5.       W przypadku złożenia oferty niekompletnej przewiduje się możliwość jej uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia wezwanie przez udzielającego dotację.

 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru ofert:

 

1.       Wybór oferty dokonany będzie zgodnie z trybem określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, zm. z 2014 r. poz. 1146)

2.       Otwarcie ofert nastąpi dnia 19 grudnia 2014 r.

3.       Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:

a.       złożenie oferty w terminie określonym w ogłoszeniu i na obowiązującym wzorze formularza oferty,

b.      podpisanie oferty przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji,

c.       zamieszczenie w ofercie informacji dotyczących rodzaju zadania publicznego, oraz wskazanie którego zadania dotyczy,

d.      dołączenie aktualnego odpisu potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności, oraz sposobu reprezentacji,

e.      załączenie statutu organizacji,

f.        przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub, w przypadku dotychczasowej krótszej działalności, za okres tej działalności,

g.       przedłożenie imiennego wykazu kadry zatrudnionej przy realizacji zadania wraz z podaniem funkcji i szczegółowych kwalifikacji poszczególnych osób,

h.      przedłożenie listy członków organizacji pozarządowej wraz z miejscem zamieszkania i sumą zebranych składek członkowskich za 2014 rok.

 

4.       Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Nowosolna, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

5.       Przy ocenie ofert Komisja bierze pod uwagę kryteria określone w art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:

a)      możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową (0-10 pkt),

b)      kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (0-10 pkt),

c)       jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których organizacja pozarządowa będzie realizowała zadanie publiczne (0-10 pkt),

d)      planowany przez organizację udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego (0-10 pkt),

e)      planowany przez organizację wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków (0-10 pkt),

f)       analiza realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne (0-10 pkt).

Maksymalna łączna ilość punktów: 60.

6.       Wybór ofert nastąpi w terminie do dnia 23 grudnia 2014 r.

7.       Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowosolna.

8.       Konkurs jest ważny wtedy gdy do konkursu zostanie zgłoszona co najmniej jedna oferta.

9.       Wójt Gminy Nowosolna zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia konkursu.

10.   Do spraw nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

VII.  Suma dotacji przyznanych przez Gminę Nowosolna na realizację zadania przez podmioty uprawnione w roku ubiegłym wyniosła:

 

W roku 2014 Gmina Nowosolna nie przeznaczyła środków finansowych na realizację zadania z zakresu powierzenie prowadzenia zajęć profilaktycznych w świetlicy środowiskowej w Byszewach w roku 2014.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 

Formularze ofert otrzymać można w pokoju 04 Urzędu Gminy Nowosolna, na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowosolna lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Nowosolna.

Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowosolna i w Biuletynie Informacji Publicznej niezwłocznie po rozstrzygnięcia konkursu. 

Dodatkowe informacje na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udzielają: Katarzyna Fidos i Krzysztof Tekielski pod nr tel. 42-648-41-08 w godzinach pracy Urzędu Gminy Nowosolna, adres email: gmina@nowosolna.bip.net.pl.

 

 

Wójt Gminy Nowosolna

Tomasz Bystroński

Załączone dokumenty
  wzor_oferty (93.5kB) pobierz pokaż
  Ogłoszenie (2.2MB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Krzysztof Tekielski, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Krzysztof Tekielski, Data wprowadzenia: 2014-11-27 15:46:56, Zatwierdził do publikacji: Krzysztof Tekielski, Data publikacji 2014-11-27 15:47:23, Ostatnia zmiana: 2014-12-02 14:56:09, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1158