Wyszukaj:
Urząd Gminy Nowosolna
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane adresowe
•  Dane adresowe USC
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy Nowosolna Kadencja 2014-2018
•  Najbliższa sesja Rady Gminy
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  Oświadczenia majątkowe
  Gmina Nowosolna
•  Statut Gminy Nowosolna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze - sołectwa
•  Budżet
•  Przetargi
•  Nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Inicjatywa lokalna
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Nowosolna na
•  Gminny Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Szkoły
  Urząd Gminy Nowosolna
•  Statut Urzędu Gminy
•  Regulamin organizacyjny urzędu
•  Schemat struktury organizacyjnej
•  Kontakty do pracowników Urzędu
•  Załatwienie sprawy
•  Sprawozdania
•  Ogłoszenia
•  Petycje
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia
•  Strategia Rozwoju Gminy Nowosolna do 2020 roku
•  Plany zagospodarowania przestrzennego
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Nowosolna
•  Informacja o podmiotach wpisanych do rejejstru działalności regulowanej
•  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowosolna
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Informacje o środowisku i jego ochronie
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Informacja Publiczna
•  Prawo dostępu do informacji publicznej
•  Ustawa o dostępie do informacji publicznej
•  Biuletyn informacji publicznej
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  Protokoły kontroli
•  Protokół kontroli archiwum państwowego
•  Protokół kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
•  Protokół Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Protokół kontoli sprawdzającej wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej i zamówień publiczn
•  Protokół kontroli podatkowej
•  Protokół kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej
  Nabór na wolne stanowiska pracy
•  Urząd Gminy Nowosolna
•  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Szkoły
  Informacje
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Wybory
•  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 25 października 2015
•  REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
•  WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 10 MAJA 2015 R.
•  PONOWNE WYBORY W OKRĘGU NR 2
•  Wybory ławników na kadencję 2016-2019 nowe
•  Wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Przetargi
•  Statut
  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Ogłoszenia
  POMOC PRAWNA formularz wniosku
•  Formularz
  Monitor Polski/Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Ustaw
  Archiwum
•  Rada Gminy
•  Przetargi
•  Organizacje pozarządowe
•  Oświadczenia majątkowe
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Wybory
•  Podatki
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  LINKI
  Pobierz Adobe PDF Reader
•  Adobe PDF Reader
Pomoc
Statystyki


2537102
od 12 października 2006
Urząd Gminy Nowosolna » Załatwienie sprawy » Podatki

Artykuły
  UCHWAŁA NR XXVIII/162/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
  Uchwała Nr XVII/98/15 Rady Gminy Nowosolna z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny
  Uchwała Nr XV/78/15 Rady Gminy Nowosolna z dnia 27 października 2015 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
  Uchwała w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
  Składanie podań o zastosowanie ulgi w spłacie zaległości podatkowych i bieżącego podatku od środków transportowych: raty, umorzenia, odroczenie terminu płatności
  Zgłoszenie obowiązku podatkowego i zmian mających wpływ na wysokość podatku od środków transportowych dla osób fizycznych i prawnych
  Zaświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego
  Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach
  Zaświadczenie o dochodzie z gospodarstwa rolnego
  Składanie podań o zastosowanie ulgi w spłacie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób prawnych: odroczenie terminu płatności, umorzenia zaległego zobowiązania, umorzenia odsetek
  Zgłoszenie obowiązku podatkowego oraz zmian zaistniałych w ciągu danego roku, mających wpływ na wysokość podatku od nieruchomości od osób prawnych
  Podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny - od osób fizycznych
  Składanie podań o zastosowanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych: odroczenia terminów płatności, umorzenia zaległego podatku, umorzenie odsetek.
  Zgłoszenie obowiązku podatkowego i zmian mających wpływ na wysokość podatku od nieruchomości od osób fizycznych.
  Zgłoszenie obowiązku podatkowego i zmian mających wpływ na wysokość podatku rolnego od osób prawnych
  Zgłoszenie obowiązku podatkowego i zmian mających wpływ na wysokość podatku leśnego od osób prawnych
  Zgłoszenie obowiązku podatkowego i zmian mających wpływ na wysokość podatku leśnego od osób fizycznych
  Zgłoszenie obowiązku podatkowego i zmian mających wpływ na wysokość podatku rolnego od osób fizycznych