Wyszukaj:
Urząd Gminy Nowosolna
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane adresowe
•  Dane adresowe USC
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy Nowosolna Kadencja 2018-2023
•  Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy Nowosolna
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Nowosolna
•  Interpelacje
•  Rada Gminy Nowosolna Kadencja 2014-2018
•  Najbliższa sesja Rady Gminy
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  Oświadczenia majątkowe
  Gmina Nowosolna
•  Statut Gminy Nowosolna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze - sołectwa
•  Budżet
•  Przetargi
•  Nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Inicjatywa lokalna
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Nowosolna na
•  Gminny Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Szkoły
•  Animator Sportu
  Urząd Gminy Nowosolna
•  Statut Urzędu Gminy
•  Regulamin organizacyjny urzędu
•  Schemat struktury organizacyjnej
•  Kontakty do pracowników Urzędu
•  Załatwienie sprawy
•  Sprawdź status sprawy
•  Sprawozdania
•  Ogłoszenia
•  Petycje
  GPCKiE konkurs na stanowisko dyrektora
•  Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia
•  Strategia Rozwoju Gminy Nowosolna do 2020 roku
•  Plany zagospodarowania przestrzennego
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Nowosolna
•  Informacja o podmiotach wpisanych do rejejstru działalności regulowanej
•  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowosolna
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Informacje o środowisku i jego ochronie
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Informacja Publiczna
•  Prawo dostępu do informacji publicznej
•  Ustawa o dostępie do informacji publicznej
•  Biuletyn informacji publicznej
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  Protokoły kontroli
•  Protokół kontroli archiwum państwowego
•  Protokół kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
•  Protokół Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Protokół kontoli sprawdzającej wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej i zamówień publiczn
•  Protokół kontroli podatkowej
•  Protokół kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej
  Sprawozdania z kontroli
•  Sprawozdania z kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
  Nabór na wolne stanowiska pracy
•  Urząd Gminy Nowosolna
•  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Szkoły
•  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
  Informacje
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Wybory
•  WYBORY SAMORZĄDOWE 21 PAŹDZIERNIKA 2018
•  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 25 października 2015
•  REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
•  WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 10 MAJA 2015 R.
•  PONOWNE WYBORY W OKRĘGU NR 2
•  Wybory ławników na kadencję 2016-2019 nowe
•  Wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Przetargi
•  Statut
  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Ogłoszenia
  Wykaz rejestrów publicznych
•  Rejestr żłobków
  POMOC PRAWNA formularz wniosku
•  Formularz
  Monitor Polski/Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Ustaw
  Archiwum
•  Rada Gminy
•  Przetargi
•  Organizacje pozarządowe
•  Oświadczenia majątkowe
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Wybory
•  Podatki
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  LINKI
  Pobierz Adobe PDF Reader
•  Adobe PDF Reader
Pomoc
Statystyki


2957829
od 12 października 2006
Prawo lokalne » Uchwały » Uchwały Rady Gminy Nowosolna Kadencja 2014 - 2018

Artykuły
  UCHWAŁA NR LIV/340/18 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Nowosolna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
  UCHWAŁA NR LIV/339/18 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom podstawowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, funkcjonującym na terenie Gminy Nowosolna, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
  UCHWAŁA NR LIV/338/18 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Nowosolna porozumienia międzygminnego z Miastem Łódź w sprawie powierzenia Miastu Łódź wykonywania zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług w zakresie odbioru ścieków
  UCHWAŁA NR LIV/337/18 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody
  UCHWAŁA NR LIV/336/18 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2018-2025
  UCHWAŁA NR LIV/335/18 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2018
  UCHWAŁA NR LIV/334/18 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2018
  UCHWAŁA NR LIV/333/18 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Nowosolna
  UCHWAŁA NR LIII/332/18 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 17 października 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Nowosolna
  UCHWAŁA NR LII/331/18 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Nowosolna, dokonanej w oparciu o przedstawioną przez Wójta Gminy Nowosolna "Analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Nowosolna"
  UCHWAŁA NR LII/330/18 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obszaru obrębu Lipiny
  UCHWAŁA NR LII/329/18 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obszaru obrębu Byszewy
  UCHWAŁA NR LII/328/18 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom podstawowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkam samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, funkcjonującym na terenie Gminy Nowosolna, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
  UCHWAŁA NR LII/327/18 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2018-2025
  UCHWAŁA NR LII/326/18 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2018
  UCHWAŁA NR LII/325/18 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2018-2025
  UCHWAŁA NR LII/324/18 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2018
  UCHWAŁA NR LII/323/18 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LI/321/18 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2018
  UCHWAŁA NR LI/322/18 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2018-2025
  UCHWAŁA NR LI/321/18 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2018
  UCHWAŁA NR L/320/18 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2018
  UCHWAŁA NR L/319/18 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Nowosolna
  UCHWAŁA NR L/318/18 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Nowosolna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
  UCHWAŁA NR L/317/18 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Nowosolna
  UCHWAŁA NR L/316/18 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach; zasad zwalniania nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, od obowiązku realizacji obniżonego tygodniowego wymiaru godzin zajęć; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowosolna
  UCHWAŁA NR L/315/18 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2018-2025
  UCHWAŁA NR L/314/18 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2018
  UCHWAŁA NR XLIX/313/18 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu na realizację zadania pn. „Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna”
  UCHWAŁA NR XLIX/312/18 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2018
  UCHWAŁA NR XLIX/311/18 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowosolna”
  UCHWAŁA NR XLIX/310/18 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowosolna
  UCHWAŁA NR XLIX/309/18 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2018-2025
  UCHWAŁA NR XLIX/308/18 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2018
  UCHWAŁA NR XLIX/307/18 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2018
  UCHWAŁA NR XLIX/306/18 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Nowosolna
  UCHWAŁA NR XLIX/305/18 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowosolna z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok
  UCHWAŁA NR XLIX/304/18 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za rok 2017
  UCHWAŁA NR XLIX/303/18 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowosolna za 2017 rok
  UCHWAŁA NR XLVIII/302/18 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Nowosolna
  UCHWAŁA NR XLVIII/301/18 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu na realizację zadania pn. „Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna”
  UCHWAŁA NR XLVIII/300/18 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2018
  UCHWAŁA NR XLVII/299/18 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nowosolna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych
  UCHWAŁA NR XLVII/298/18 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nowosolna na okręgi wyborcze
  UCHWAŁA NR XLVII/297/18 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nowosolna w 2018 roku”
  UCHWAŁA NR XLVII/296/18 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2018 roku
  UCHWAŁA NR XLVII/295/18 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Nowosolna - Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna w ramach partnerstwa z Powiatem Łódzkim Wschodnim - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi, Gminą Koluszki Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koluszkach, Gminą Tuszyn Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tuszynie, Gminą Andrespol - Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Andrespolu, Stowarzyszeniem Serc Jezusa i Maryi w Koluszkach, Stowarzyszeniem Inicjatywa Rozsądnych Polaków w Łodzi projektu pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - IX Oś Priorytetowa - Włączenie społeczne, Działanie dla Osi IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne
  UCHWAŁA NR XLVII/294/18 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2018-2025
  UCHWAŁA NR XLVII/293/18 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2018
  UCHWAŁA NR XLVII/292/18 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Nowosolna za 2017 rok
  UCHWAŁA NR LXVII/291/18 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Gminy Nowosolna do komisji stypendialnej w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów
  UCHWAŁA NR XLVII/290/18 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowosolna
  UCHWAŁA NR XLVI/289/18 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Stare Skoszewy
  UCHWAŁA NR XLVI/288/18 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
  UCHWAŁA NR XLVI/287/18 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie ciągu – pieszo jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w Gminie Nowosolna – dokumentacja projektowa”, powiat łódzki wschodni, województwo łódzkie
  UCHWAŁA NR XLVI/286/18 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2018-2025
  UCHWAŁA NR XLVI/285/18 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2018
  UCHWAŁA NR XLVI/284/18 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Nowosolna oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
  UCHWAŁA NR XLV/283/18 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy Nowosolna i Komisji Rady Gminy Nowosolna na 2018 rok
  UCHWAŁA NR XLV/282/18 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej
  UCHWAŁA NR XLV/281/18 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 stycznia 2018 r zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów
  UCHWAŁA NR XLV/280/18 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Nowosolna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
  UCHWAŁA NR XLV/279/18 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018
  UCHWAŁA NR XLV/278/18 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
  UCHWAŁA NR XLV/277/18 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/132/16 Rady Gminy Nowosolna z dnia 25 maja 2016r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowosolna"
  UCHWAŁA NR XLV/276/18 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2018-2025
  UCHWAŁA NR XLV/275/18 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na 2018 rok
  UCHWAŁA NR XLIV/274/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2018-2025
  UCHWAŁA NR XLIV/273/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowosolna na rok 2018
  UCHWAŁA NR XLIV/272/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok
  UCHWAŁA NR XLII/265/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie Statutu Gminy Nowosolna
  UCHWAŁA NR XLII/264/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XL/245/17 Rady Gminy Nowosolna z dnia 10 października 2017 roku
  UCHWAŁA NR XLII/263/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kalonka
  UCHWAŁA NR XLII/262/17 RADY GMINY NOWOSOLNAz dnia 29 listopada 2017 r.w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienia nieruchomości gminnych
  UCHWAŁA NR XLII/261/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Nowosolna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
  UCHWAŁA NR XLII/260/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obszaru obrębu Byszewy
  UCHWAŁA NR XLII/259/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obszaru obrębu Lipiny
  UCHWAŁA NR XLII/258/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nowosolna w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obszaru obrębu Lipiny
  UCHWAŁA NR XLII/257/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nowosolna w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna” w miejscowościach Natolin, Byszewy i Stare Skoszewy
  UCHWAŁA NR XLII/256/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nowosolna w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna” dla części obszaru obrębu Lipiny
  UCHWAŁA NR XLII/255/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowosolna na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025"
  UCHWAŁA NR XLII/254/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów
  UCHWAŁA NR XLII/253/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Lipinach
  UCHWAŁA NR XLII/252/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Starych Skoszewach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Jagiełły w Starych Skoszewach
  UCHWAŁA NR XLII/251/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego za 2018 rok
  UCHWAŁA NR XLII/250/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Nowosolna na rok 2018
  UCHWAŁA NR XLII/249/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2017-2025
  UCHWAŁA NR XLII/248/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na 2017 rok
  UCHWAŁA NR XLI/247/17 RADY GMINY NOWOSOLNAz dnia 21 listopada 2017 r.w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na 2017 rok
  UCHWAŁA NR XL/246/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
  UCHWAŁA NR XL/245/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 10 października 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Pracy Rady Gminy Nowosolna
  UCHWAŁA NR XL/244/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 10 października 2017 r. w sprawie Statutu Gminy Nowosolna
  UCHWAŁA NR XL/243/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 10 października 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu na realizację zadania pn. „Budowa zabezpieczenia spływu wód opadowych z odcinka pasa drogowego drogi powiatowej nr 2913E w Wiączyniu Dolnym”
  UCHWAŁA NR XL/242/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2017
  UCHWAŁA NR XL/241/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 10 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów
  UCHWAŁA NR XXXIX/240/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Nowosolna
  UCHWAŁA NR XXXIX/239/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 5 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2017-2025
  UCHWAŁA NR XXXIX/238/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 5 września 2017 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2017
  UCHWAŁA NR XXXIX/237/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 5 września 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nowosolna
  UCHWAŁA NR XXXIX/236/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 5 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Nowosolna działki nr 20/50 położonej w miejscowości i obrębie ewidencyjnym Lipiny
  UCHWAŁA NR XXXVIII/235/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych Gminy Nowosolna za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
  UCHWAŁA NR XXXVIII/234/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/76/15 Rady Gminy Nowosolna z dnia 27 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej
  UCHWAŁA NR XXXVIII/233/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr X/45/15 Rady Gminy Nowosolna z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
  UCHWAŁA NR XXXVIII/232/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2017
  UCHWAŁA XXXVIII/231/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
  UCHWAŁA NR XXXVIII/230/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
  UCHWAŁA NR XXXVIII/229/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/202/17 Rady Gminy Nowosolna z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
  UCHWAŁA NR XXXVII/228/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/194/17 Rady Gminy Nowosolna z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
  UCHWAŁA NR XXXVII/227/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2017-2025
  UCHWAŁA NR XXXVII/226/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2017
  UCHWAŁA NR XXXVI/225/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu na realizację zadania pn. „Budowa chodnika do przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 1151E w Wiączyniu Dolnym”
  UCHWAŁA NR XXXVI/224/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowosolna z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok
  UCHWAŁA NR XXXVI/223/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za rok 2016
  UCHWAŁA NR XXXVI/222/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowosolna za 2016 rok
  UCHWAŁA NR XXXVI/221/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2017-2025
  UCHWAŁA NR XXXVI/220/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2017
  UCHWAŁA NR XXXV/219/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów
  UCHWAŁA NR XXXV/218/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów
  UCHWAŁA NR XXXV/217/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 maja 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów
  UCHWAŁA NR XXXV/216/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2017-2025
  UCHWAŁA NR XXXV/215/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2017
  UCHWAŁA NR XXXIV/214/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowosolna
  UCHWAŁA NR XXXIV/213/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie odrzucenia w całości stanowisk związków zawodowych dotyczących zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Nowosolna w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowosolna
  UCHWAŁA NR XXXIV/212/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2017
  UCHWAŁA NR XXXIII/208/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nowosolna w 2017 roku”
  UCHWAŁA NR XXXIII/207/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 187/1 położonej w miejscowości Plichtów, stanowiącej własność Gminy Nowosolna
  UCHWAŁA NR XXXIII/206/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2017-2025
  UCHWAŁA NR XXXIII/205/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2017
  UCHWAŁA NR XXXIII/204/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowosolna
  UCHWAŁA NR XXXIII/203/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowosolna oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
  UCHWAŁA NR XXXIII/202/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
  UCHWAŁA NR XXXIII/201/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 31 marca 2017 r.w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez Gminę Nowosolna oddziałach przedszkolnych w Szkołach Podstawowych.
  UCHWAŁA NR XXXIII/200/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych, za wysługę lat i za warunki pracy, a także nagród nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Nowosolna
  UCHWAŁA NR XXXII/199/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2017-2025
  UCHWAŁA NR XXXII/198/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2017
  UCHWAŁA NR XXXI/197/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Nowosolna środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług do zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
  UCHWAŁA NR XXXI/196/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Nowosolna za 2016 rok
  UCHWAŁA NR XXXI/195/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2017
  UCHWAŁA NR XXXI/194/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
  UCHWAŁA NR XXX/193/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021
  UCHWAŁA NR XXX/192/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Nowosolna na lata 2017-2019
  UCHWAŁA NR XXX/191/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Nowosolna
  UCHWAŁA NR XXX/190/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów
  UCHWAŁA NR XXX/189/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy Nowosolna i Komisji Rady Gminy Nowosolna na 2017 rok
  UCHWAŁA NR XXX/188/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2017-2025
  UCHWAŁA NR XXX/187/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2017
  UCHWAŁA NR XXX/186/17 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2017
  UCHWAŁA NR XXIX/185/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zaleceń pokontrolnych dla Wójta Gminy Nowosolna
  UCHWAŁA NR XXIX/184/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017
  UCHWAŁA NR XXIX/183/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 grudnia 2016 r.w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017
  UCHWAŁA NR XXIX/182/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno -wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Nowosolna
  UCHWAŁA NR XXIX/181/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez Gminę Nowosolna oddziałach przedszkolnych w Szkołach Podstawowych
  UCHWAŁA NR XXIX/180/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych, za wysługę lat i za warunki pracy, a także nagród nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Nowosolna
  UCHWAŁA NR XXIX/179/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia diet dla sołtysów
  UCHWAŁA NR XXIX/178/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok
  UCHWAŁA NR XXIX/177/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2017-2025
  UCHWAŁA NR XXIX/176/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowosolna na rok 2017
  UCHWAŁA NR XXIX/175/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/162/16 Rady Gminy Nowosolna z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
  UCHWAŁA NR XXIX/174/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016
  UCHWAŁA NR XXIX/173/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2016-2025
  UCHWAŁA NR XXIX/172/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2016
  UCHWAŁA NR XXVIII/171/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Nowosolna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
  UCHWAŁA NR XXVIII/170/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Nowosolna
  UCHWAŁA NR XXVIII/169/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Nowosolna
  UCHWAŁA NR XXVIII/168/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Nowosolna
  UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowosolna
  UCHWAŁA NR XXVIII/166/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
  UCHWAŁA NR XXVIII/165/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania częściowej zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna" w miejscowościach Natolin, Byszewy i Stare Skoszewy
  UCHWAŁA NR XXVIII/164/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
  UCHWAŁA NR XXVIII/163/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego za 2017 rok
  UCHWAŁA NR XXVIII/162/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
  UCHWAŁA NR XXVIII/161/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Nowosolna na rok 2017
  UCHWAŁA NR XXVIII/160/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2016-2025
  UCHWAŁA NR XXVIII/159/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2016
  Uchwała Nr XXVII/158/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2016-2025
  Uchwała Nr XXVII/157/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2016
  Uchwała Nr XXVII/156/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego lub radą działalności pożytku publicznego projektu rocznego programu współpracy Gminy Nowosolna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
  UCHWAŁA NR XXVI/155/16 Rady Gminy Nowosolna z dnia 25 października 2016r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
  UCHWAŁA NR XXV/154/16 Rady Gminy Nowosolna z dnia 28 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn.: "Nowoczesne Urzędy", przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne
  UCHWAŁA NR XXV/153/16 Rady Gminy Nowosolna z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
  UCHWAŁA NR XXV/152/16 Rady Gminy Nowosolna z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat, w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej
  UCHWAŁA NR XV/151/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/101/15 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na rok 2016.
  UCHWAŁA NR XV/150/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2016-2025.
  UCHWAŁA NR XV/149/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2016.
  UCHWAŁA NR XXIV/148/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowosolna
  UCHWAŁA NR XXIV/147/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
  UCHWAŁA NR XXIV/146/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowosolna
  UCHWAŁA NR XXIV/145/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2016-2025
  UCHWAŁA NR XXIV/144/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2016
  UCHWAŁA NR XXIII/143/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowosolna z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok
  UCHWAŁA NR XXIII/142/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za rok 2015
  UCHWAŁA NR XXIII/141/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowosolna za 2015 rok
  UCHWAŁA NR XXIII/140/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2016
  UCHWAŁA NR XXIII/139/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/125/16 Rady Gminy Nowosolna z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2016
  UCHWAŁA NR XXIII/138/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Nowosolna od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  UCHWAŁA NR XXIII/137/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowosolna
  UCHWAŁA NR XXII/136/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Nowosolna w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
  UCHWAŁA NR XXII/135/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowosolna
  UCHWAŁA NR XXII/134/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  UCHWAŁA NR XXII/133/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/29/15 Rady Gminy Nowosolna z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna" dla części obszaru obrębu Lipiny
  UCHWAŁA NR XXII/132/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowosolna"
  UCHWAŁA NR XXII/131/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Nowosolna
  UCHWAŁA NR XXII/130/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej
  UCHWAŁA NR XXII/129/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 25 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zabezpieczenia w budżecie Gminy Nowosolna w 2016 roku środków finansowych na realizację inwestycji pn.: „Modernizacja ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1151E i nr 2913E w Wiączyniu Dolnym, gmina Nowosolna” na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”
  UCHWAŁA NR XXII/128/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 25 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Nowosolna w 2016 roku pomocy finansowej Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu w formie dotacji celowej na realizację inwestycji pn.: „Modernizacja ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1151E i nr 2913E w Wiączyniu Dolnym, gmina Nowosolna” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”
  UCHWAŁA NR XXII/127/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego
  UCHWAŁA NR XXII/126/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2016-2025
  UCHWAŁA NR XXII/125/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2016
  UCHWAŁA NR XXI/124/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2016-2025
  UCHWAŁA NR XXI/123/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2016
  UCHWAŁA NR XX/122/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania Statutu Sołectwu Kalonka
  UCHWAŁA NR XX/121/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowosolna ”
  UCHWAŁA NR XX/120/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2016-2025
  UCHWAŁA NR XX/119/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2016 rok
  UCHWAŁA NR XX/118/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Nowosolna za 2015 rok
  UCHWAŁA NR XX/117/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/48/15 Rady Gminy Nowosolna z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obszaru obrębu Natolin
  UCHWAŁA NR XX/116/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nowosolna w 2016 roku”
  UCHWAŁA NR XIX/115/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy Nowosolna i Komisji Rady Gminy Nowosolna na 2016 rok
  UCHWAŁA NR XIX/114/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego gimnazjum prowadzonego przez Gminę Nowosolna
  UCHWAŁA NR XIX/113/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowosolna
  UCHWAŁA NR XIX/112/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowosolna oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
  UCHWAŁA NR XIX/111/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2016
  UCHWAŁA NR XIX/110/16 RADY GMINY NOWOSOLNa z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2016
  UCHWAŁA NR XVIII/109/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015
  UCHWAŁA NR XVIII/108/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowosolna na lata 2015 - 2020"
  UCHWAŁA NR XVIII/107/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016
  UCHWAŁA NR XVIII/106/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016
  UCHWAŁA NR XVIII/105/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia wiceprzewodniczącym Rady Gminy Nowosolna do podpisywania delegacji służbowych Przewodniczącej Rady Gminy Nowosolna
  UCHWAŁA NR XVIII/104/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego Rady Gminy Nowosolna
  UCHWAŁA NR XVIII/103/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2016-2025
  UCHWAŁA NR XVIII/102/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowosolna na rok 2016
  UCHWAŁA NR XVIII/101/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok
  UCHWAŁA NR XVIII/100/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2015 rok
  UCHWAŁA NR XVII/99/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/59/15 Rady Gminy Nowosolna z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu na realizacje zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1151E i nr 2913E w miejscowości Wiączyń Dolny”
  UCHWAŁA NR XVII/98/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny
  UCHWAŁA NR XVII/97/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2015 - 2021
  UCHWAŁA NR XVII/96/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2015 rok
  UCHWAŁA NR XVI/95/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 listopada w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Nowosolna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
  UCHWAŁA NR XVI/94/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 listopada w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika gminnej jednostki organizacyjnej
  UCHWAŁA NR XVI/93/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 listopada w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr XXXIII/225/05 Rady Gminy Nowosolna z dnia 13 czerwca 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna
  UCHWAŁA NR XVI/92/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 listopada w sprawie wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny
  UCHWAŁA NR XVI/91/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 listopada w sprawie zmiany uchwały nr XV/78/15 Rady Gminy Nowosolna z dnia 27 października 2015 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
  UCHWAŁA NR XVI/90/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 listopada w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Nowosolna na rok 2016
  UCHWAŁA NR XVI/89/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 listopada w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego za 2016 rok
  UCHWAŁA NR XVI/88/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 listopada w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2015 - 2021
  UCHWAŁA NR XVI/87/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 30 listopada w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2015 rok
  UCHWAŁA NR XV/86/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej rozpatrzenia skargi na kierownika gminnej jednostki organizacyjnej
  UCHWAŁA NR XV/85/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 października 2015 r. w sprawie przejęcia zadania Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi przebiegającymi przez teren gminy Nowosolna
  UCHWAŁA NR XV/84/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 października 2015 r. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Nowosolna w 2016 roku pomocy finansowej Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu w formie dotacji celowej na realizację inwestycji pn.: „Modernizacja ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1151E i nr 2913E w Wiączyniu Dolnym, gmina Nowosolna” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”
  UCHWAŁA NR XV/83/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zabezpieczenia w budżecie Gminy Nowosolna w 2016 roku środków finansowych na realizację inwestycji pn.: „Modernizacja ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1151E i nr 2913E w Wiączyniu Dolnym, gmina Nowosolna” na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”
  UCHWAŁA NR XV/82/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 października 2015 r. w sprawie współpracy na rzecz realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1151E i nr 2913E w Wiączyniu Dolnym, gmina Nowosolna” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim a Gminą Nowosolna
  UCHWAŁA NR XV/81/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 października 2015 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego lub radą działalności pożytku publicznego projektu rocznego programu współpracy Gminy Nowosolna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
  UCHWAŁA NR XV/80/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 października 2015 r. w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Nowosolna na lata 2013-2016 z lat 2013-2014"
  UCHWAŁA NR XV/79/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnych
  UCHWAŁA NR XV/78/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 października 2015 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
  UCHWAŁA NR XV/77/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 października 2015 r. uchylająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów
  UCHWAŁA NR XV/76/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej
  UCHWAŁA NR XV/75/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2015 - 2021
  UCHWAŁA NR XV/74/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 października 2015 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2015 rok
  UCHWAŁA NR XIV/73/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 września 2015 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016 - 2019
  UCHWAŁA NR XIV/72/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych
  UCHWAŁA NR XIV/71/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Nowosolna
  UCHWAŁA NR XIV/70/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowosolna
  UCHWAŁA NR XIV/69/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
  UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2015 - 2021
  UCHWAŁA NR XIV/67/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2015 rok
  UCHWAŁA NR XIII/66/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/61/15 Rady Gminy Nowosolna z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2015 rok
  UCHWAŁA NR XIII/65/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2015 rok
  UCHWAŁA NR XIII/64/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XI/58/15 Rady Gminy Nowosolna z dnia 24 czerwca 2015 roku
  UCHWAŁA NR XII/63/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
  UCHWAŁA NR XII/62/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy wraz z ułamkową częścią gruntu oraz zgody na udzielenie bonifikaty od ceny jego sprzedaży
  UCHWAŁA NR XII/61/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2015 rok
  UCHWAŁA NR XII/60/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie Doposażenia oddziałóe przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Nowosolna
  UCHWAŁA NR XI/59/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu na realizację zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1151E i nr 2913E w miejscowości Wiączyń Dolny"
  UCHWAŁA NR XI/58/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka "
  UCHWAŁA NR XI/57/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2015 - 2021
  UCHWAŁA NR XI/56/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2015 rok
  UCHWAŁA NR XI/55/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowosolna z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok
  UCHWAŁA NR XI/54/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za rok 2014
  UCHWAŁA NR XI/53/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowosolna za rok 2014
  UCHWAŁA NR X/52/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na 2015 rok
  UCHWAŁA NR X/51/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2015 - 2021
  UCHWAŁA NR X/50/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 187/1 położonej w miejscowości Plichtów, stanowiącej własność Gminy Nowosolna
  UCHWAŁA NR X/49/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
  UCHWAŁA NR X/48/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obszaru obrębu Natolin
  UCHWAŁA NR X/47/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obszaru obrębu Lipiny
  UCHWAŁA NR X/46/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji stałych Rady Gminy Nowosolna kadencji 2014 - 2018
  UCHWAŁA NR X/45/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
  UCHWAŁA NR X/44/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie opłaty targowej
  UCHWAŁA NR X/43/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
  UCHWAŁA NR X/42/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmiany Statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie
  UCHWAŁA NR X/41/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie kontynuowania członkostwa Gminy Nowosolna w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Ster"
  UCHWAŁA NR X/40/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zaleceń pokontrolnych dla Wójta Gminy Nowosolna
  UCHWAŁA NR X/39/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Niecki
  UCHWAŁA NR IX/38/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2015-2021
  UCHWAŁA NR IX/37/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2015
  UCHWAŁA NR IX/36/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Grzegorza Grzelińskiego
  Sesja VIII Rady Gminy Nowosolna - nie podjęto uchwał
  UCHWAŁA NR VII/35/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2015
  UCHWAŁA NR VII/34/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2015 - 2021
  UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/18/15 Rady Gminy Nowosolna z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2015 rok
  UCHWAŁA NR VII/32/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/25/15 Rady Gminy Nowosolna z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2015
  UCHWAŁA NR VII/31/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Nowosolna do złożenia wniosku o przekazanie Gminie Nowosolna zadania publicznego zarządzania przystankami komunikacyjnymi, których właścicielem jest Powiat Łódzki Wschodni
  UCHWAŁA NR VII/30/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia terminu wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej na nową kadencję w sołectwie Kalonka
  UCHWAŁA NR VII/29/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna" dla części obszaru obrębu Lipiny
  UCHWAŁA NR VII/28/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nowosolna w 2015 roku”
  UCHWAŁA NR VII/27/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zgody na nabycie nieruchomości
  Uchwały z poprzednich kadencji zostały przeniesione do zakładki Archiwum
  UCHWAŁA NR VI/26/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi radnego Czesława Marciniaka na Przewodniczącą Rady Gminy Nowosolna
  UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2015
  UCHWAŁA NR VI/24/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 25 lutego 2015 r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
  UCHWAŁA NR V/23/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji doraźnej
  UCHWAŁA NR V/22/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 stycznia 2015 r.w sprawie odwołania ławnika Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi
  UCHWAŁA NR V/21/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy Nowosolna i Komisji Rady Gminy Nowosolna na 2015 rok
  UCHWAŁA NR V/20/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2015-2021
  UCHWAŁA NR V/19/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 stycznia 2015 r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowosolna na rok 2015
  UCHWAŁA NR V/18/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2015 rok
  UCHWAŁA NR V/17/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/325/14 Rady Gminy Nowosolna z dnia 22 października 2014 r. dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy...
  UCHWAŁA NR V/16/15 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/324/14 Rady Gminy Nowosolna z dnia 22 października 2014 r. dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego...
  UCHWAŁA NR IV/15/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2014-2018
  UCHWAŁA NR IV/14/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na 2014 rok
  UCHWAŁA NR IV/13/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/232/14 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy PŁW na realizację zadania pn.„Budowa chodnika przy drodze powiat..."
  UCHWAŁA NR IV/12/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014
  UCHWAŁA NR IV/11/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Nowosolna nr L/331/14 z dnia 13 listopada 2014 r., nr L/332/14 z dnia 13 listopada 2014 r., nr L/334/14 z dnia 13 listopada 2014 r.
  UCHWAŁA NR III/10/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Nowosolna
  UCHWAŁA NR III/9/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2014-2018
  UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na 2014 rok
  UCHWAŁA NR III/7/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/330/14 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na 2014 rok
  UCHWAŁA NR III/6/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr L/329/14 z dnia 13 listopada 2014 w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2014 rok
  UCHWAŁA NR II/5/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2014
  UCHWAŁA NR II/4/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji stałych Rady Gminy Nowosolna kadencji 2014 - 2018
  UCHWAŁA NR II/3/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Nowosolna kadencji 2014 - 2018
  UCHWAŁA NR I/2/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Nowosolna kadencji 2014 - 2018
  UCHWAŁA NR I/1/14 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Nowosolna kadencji 2014 - 2018