Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nowosolna

Kolorowy pasek

Udostępnienie danych osobowych w tym wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu lub wymeldowaniu

Urząd Gminy

Nowosolna

 

Udostępnienie danych osobowych w tym  wydawanie zaświadczeń  o zameldowaniu lub wymeldowaniu

Edycja nr 3

Z dnia 14 stycznia 2019r.

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1382),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz.2096 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 570),
 • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. 2018r. poz. 2523),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 2411),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044),
 • Ustawa z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018r. , poz.771),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz.U. z 2017r. poz. 2482).

Miejsce załatwienia sprawy:

Łódź, Rynek Nowosolna 1, ewidencja ludności, dowody osobiste II piętro pokój nr. 16, tel. (42) 616-45-26.

 

Sposób załatwienia sprawy

 1. Na pisemny wniosek wnioskodawcy udostępnia się dane jednostkowe z rejestru mieszkańców.
 2. Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Wniosek może zostać złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym). Dane są przekazywane, w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 3. Przez dane jednostkowe rozumie się informacje uzyskane z rejestru dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.
 4. Wniosek może zostać złożony za pośrednictwem pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym.
 5. Organ gminy udostępnia dane podmiotom, jeżeli:
  • Dane te są niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań. Do podmiotów tych zaliczają się; organy administracji publicznej, sądy i prokuratura, Policja, Straż Graniczna, Służba Więzienna, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Służba Celna, Żandarmeria Wojskowa, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Biuro Ochrony Rządu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organy wyborcze i straże gminne (miejskie), komornicy sądowi (w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego), organy kontroli skarbowej i wywiad skarbowy, państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, inne podmioty - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach oraz Polski Czerwony Krzyż, w zakresie danych osób poszukiwanych.*
  • Wykażą interes prawny w pozyskaniu danych - wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienia danych osobowych innej osoby lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes, np. przysługujące wierzytelności, postępowanie sądowe w sprawie nabycia spadku, zniesienie współwłasności.
 6. Udostępnione dane mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie w celu wskazanym we wniosku.

*Tylko podmioty publiczne nieposiadające pozytywnej decyzji teletransmisyjnej są uprawnione do uzyskiwania danych z rejestru mieszkańców bez ograniczeń do końca kwietnia 2019r. (od maja – limit 300 danych jednostkowych).                                             W sytuacji, gdy podmiot publiczny posiada decyzję teletransmisyjną organ zobowiązany jest do wydania postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania, gdyż nie ma podstaw prawnych do realizacji wniosku.

Informacje uzupełniające

 • Uzyskanie danych musi wynikać z interesu prawnego.
 • W przypadku powoływania się na interes prawny wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienia danych osobowych innej osoby lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes.
 • Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: przysługujące wierzytelności, postępowanie sądowe – wezwanie z sądu (do wglądu).

OPŁATY

Skarbowa za pełnomocnictwo

17zł

Udostępnienie danych

31 zł

- Opłata skarbowa za udzielone pełnomocnictwo jest uiszczana przez pełnomocnika działającego w imieniu wnioskodawcy, za złożony dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.
        Zwolnieniu od opłaty skarbowej podlega dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
- na podstawie art. 54 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji osoby i jednostki organizacyjne są zwolnione z opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców w przypadku udostępnienia danych niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL – formularz zgodny z rozporządzeniem z dnia 21 grudnia 2018 roku
 • Potwierdzenie wpłaty na rachunek bankowy opłaty za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców
 • Potwierdzenie wpłaty na rachunek bankowy opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika

Czas załatwienia sprawy:

- udostępnienie danych – do 30 dni

- wydanie zaświadczenia o zameldowaniu – do 7 dni

 

 

 

Załączniki

UDOSTĘPNIENIE DANYCH (49kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH z RM i PESEL-1 (209kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Tatiana Jaworska-Wszelaka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Tatiana Jaworska-Wszelaka
Data wprowadzenia:2019-03-14 10:15:54
Opublikował:Tatiana Jaworska-Wszelaka
Data publikacji:2019-03-14 10:17:41
Ostatnia zmiana:2019-07-09 13:53:29
Ilość wyświetleń:113

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij