Wyszukaj:
Urząd Gminy Nowosolna
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane adresowe
•  Dane adresowe USC
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy Nowosolna Kadencja 2018-2023
•  Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy Nowosolna
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Nowosolna
•  Rada Gminy Nowosolna Kadencja 2014-2018
•  Najbliższa sesja Rady Gminy
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  Oświadczenia majątkowe
  Gmina Nowosolna
•  Statut Gminy Nowosolna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze - sołectwa
•  Budżet
•  Przetargi
•  Nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Inicjatywa lokalna
•  Rejestr Instytucji Kultury
•  Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Nowosolna na
•  Gminny Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Szkoły
  Urząd Gminy Nowosolna
•  Statut Urzędu Gminy
•  Regulamin organizacyjny urzędu
•  Schemat struktury organizacyjnej
•  Kontakty do pracowników Urzędu
•  Załatwienie sprawy
•  Sprawdź status sprawy
•  Sprawozdania
•  Ogłoszenia
•  Petycje
  GPCKiE konkurs na stanowisko dyrektora
•  Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia
•  Strategia Rozwoju Gminy Nowosolna do 2020 roku
•  Plany zagospodarowania przestrzennego
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Nowosolna
•  Informacja o podmiotach wpisanych do rejejstru działalności regulowanej
•  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowosolna
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Informacje o środowisku i jego ochronie
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Informacja Publiczna
•  Prawo dostępu do informacji publicznej
•  Ustawa o dostępie do informacji publicznej
•  Biuletyn informacji publicznej
•  Elektroniczna skrzynka podawcza
•  Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
  Protokoły kontroli
•  Protokół kontroli archiwum państwowego
•  Protokół kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
•  Protokół Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Protokół kontoli sprawdzającej wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej i zamówień publiczn
•  Protokół kontroli podatkowej
•  Protokół kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej
  Sprawozdania z kontroli
•  Sprawozdania z kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
  Nabór na wolne stanowiska pracy
•  Urząd Gminy Nowosolna
•  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Szkoły
•  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
  Informacje
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Wybory
•  WYBORY SAMORZĄDOWE 21 PAŹDZIERNIKA 2018
•  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 25 października 2015
•  REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
•  WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 10 MAJA 2015 R.
•  PONOWNE WYBORY W OKRĘGU NR 2
•  Wybory ławników na kadencję 2016-2019 nowe
•  Wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Przetargi
•  Statut
  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna
•  Ogłoszenia
  Wykaz rejestrów publicznych
•  Rejestr żłobków
  POMOC PRAWNA formularz wniosku
•  Formularz
  Monitor Polski/Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Ustaw
  Archiwum
•  Rada Gminy
•  Przetargi
•  Organizacje pozarządowe
•  Oświadczenia majątkowe
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
•  Wybory
•  Podatki
•  Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy
•  LINKI
  Pobierz Adobe PDF Reader
•  Adobe PDF Reader
Pomoc
Statystyki


2883563
od 12 października 2006
Gmina Nowosolna » Organizacje pozarządowe Wersja do druku

Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku na terenie Gminy Nowosolna

OGŁOSZENIE

Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku na terenie Gminy Nowosolna.

 

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 17, art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239) w związku z Uchwałą nr XVI/95/15 Rady Gminy Nowosolna z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Nowosolna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok Wójt Gminy Nowosolna ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku na terenie Gminy Nowosolna.

 

I. Rodzaj i formy realizacji zadania

 

Jako zadania priorytetowe Gminy Nowosolna w roku 2016 określa zadania o charakterze lokalnym, regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym, realizowane na terenie Gminy Nowosolna i dla mieszkańców Gminy Nowosolna z zakresu kultury fizycznej i sportu dotyczących:

a)      upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych poprzez organizację szkoleń w zakresie kultury fizycznej i sportu,

b)      organizacji przygotowań i uczestnictwo w imprezach sportowych,

c)      organizacji szkoleń sportowych dzieci i młodzieży między innymi w zakresie piłki nożnej, piłki siatkowej i tenisa stołowego na terenie Gminy Nowosolna.

Zadanie nr 1 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych oraz osób dorosłych, w zakresie piłki nożnej, piłki siatkowej, tenisa stołowego, koszykówki, badmintona, lekkoatletyki, itp. w oparciu o szkolną oraz gminną bazę sportową, poprzez szkolenia oraz organizowanie lub uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym, na terenie Gminy Nowosolna i na rzecz mieszkańców Gminy Nowosolna w tym:

·         organizacja i udział w szkoleniach sportowych,

·         organizacja i udział we współzawodnictwie sportowym na terenie Gminy oraz poza granicami Gminy,

·         organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowo – rekreacyjnych,

·         organizowanie turniejów i zawodów.

 

Zadanie nr 2 Upowszechnianie gier zespołowych na terenie Gminy Nowosolna i wśród mieszkańców Gminy Nowosolna ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, w tym:

·         organizacja i udział w szkoleniach sportowych,

·         organizacja i udział we współzawodnictwie sportowym na terenie Gminy Nowosolna oraz poza jej granicami,

·         organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowo – rekreacyjnych,

·         udział w rozgrywkach ligowych, krajowych i rozgrywkach międzynarodowych.

 

Zadanie nr 3 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Nowosolna wśród mieszkańców gminy poprzez organizację biegów długodystansowych i treningów biegowych na terenie gminy Nowosolna, w tym:

  • organizacja  biegów krótko i  długodystansowych,
  • organizacja treningów biegowych,
  • organizacja i udział we współzawodnictwie sportowym na terenie Gminy Nowosolna.

 

Zadanie nr 4 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych kategoriach wiekowych w zakresie tańca sportowego i towarzyskiego na terenie Gminy Nowosolna poprzez szkolenia oraz organizowanie lub uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym, na rzecz mieszkańców Gminy, w tym:

  • organizacja  i udział w szkoleniach sportowych,
  • organizacja i udział we współzawodnictwie sportowym na terenie Gminy oraz poza granicami Gminy,
  • organizacja  i uczestnictwo w imprezach sportowo – rekreacyjnych.

 

II. Zasady przyznawania dotacji:

 

1.      Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2.      Wójt Gminy Nowosolna może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

3.      Podmiot wnioskujący o przyznanie dotacji na realizację zadania własnego Gminy Nowosolna zobowiązany jest przedłożyć ofertę wykonania zadania, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

4.      Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

5.      Oferta powinna zawierać:

a.       szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

b.      termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

c.       kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

d.      informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,

e.       informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,

f.       deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

6.      Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. nr 6, poz.25). Wzory oferty, umowy oraz sprawozdania zgodne z ww. Rozporządzeniem  zostaną opublikowane w formie załączników wraz z ogłoszeniem.

7.      Warunkiem zawarcia umowy z podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie jest:

a.       korekta harmonogramu i kosztorysu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,

b.      posiadanie przez podmiot rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji.

8.      Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego i niezbędnych do jego realizacji.

9.      Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnego ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. nr 6, poz.25).

 

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

 

1.      Na realizację w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku na terenie Gminy Nowosolna przeznacza się środki finansowe w wysokości: 60.000 zł słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych.

2.      Poszczególne kwoty udzielonych dotacji zostaną zawarte w umowach dotyczących realizacji zadania.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

 

1.      Zadanie ma być realizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez oferenta w okresie od dnia podpisania umowy do dnia określonego w ofercie, nie dłużej niż do 31 grudnia 2016 r. Szczegółowe warunki realizacji zadania określone będą w odpowiednich umowach.

2.      Dotowane z budżetu Gminy mogą być tylko te zadania, które realizowane będą na terenie Gminy Nowosolna i na rzecz jej mieszkańców.

3.      Dotacja Gminy na dofinansowanie realizacji zadań nie może przekroczyć 90% całkowitej wartości zadania.

4.      Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami. (Dopuszcza się jednak 15% limit przesunięć pomiędzy odpowiednimi pozycjami różnych rodzajów kosztów określonych w kosztorysie, pod warunkiem, iż dokonane przesunięcia nie spowodują zwiększenia kwoty przyznanej dotacji).

 

V. Termin składania ofert:

 

1.      Wyznacza się termin składania ofert do dnia 25 marca 2016 r. do godziny 15:00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź.

2.      Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w zamkniętych kopertach z napisem "KONKURS".

3.      Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. nr 6, poz.25).

4.      Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5.      W przypadku złożenia oferty niekompletnej przewiduje się możliwość jej uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia wezwanie przez udzielającego dotację.

 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru ofert:

 

1.      Wybór oferty dokonany będzie zgodnie z trybem określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239)

2.      Otwarcie ofert nastąpi dnia 30 marca 2016 r.

3.      Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:

a.       złożenie oferty w terminie określonym w ogłoszeniu i na obowiązującym wzorze formularza oferty,

b.      podpisanie oferty przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji,

c.       zamieszczenie w ofercie informacji dotyczących rodzaju zadania publicznego, oraz wskazanie którego zadania dotyczy,

d.      dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności, oraz sposobu reprezentacji,

e.       załączenie statutu organizacji,

f.       przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub, w przypadku dotychczasowej krótszej działalności, za okres tej działalności,

g.       przedłożenie imiennego wykazu kadry zatrudnionej przy realizacji zadania wraz z podaniem funkcji i szczegółowych kwalifikacji poszczególnych osób,

h.      przedłożenie listy członków organizacji pozarządowej wraz z miejscem zamieszkania i sumą zebranych składek członkowskich za 2015 rok,

i.        listę zawodów sportowych w jakich brano udział oraz osiągniętych wyników w 2015 roku.

 

4.      Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Nowosolna, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

5.      Przy ocenie ofert Komisja bierze pod uwagę kryteria określone w art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:

a)      możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową (0-10 pkt),

b)      kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (0-10 pkt),

c)      jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których organizacja pozarządowa będzie realizowała zadanie publiczne (0-10 pkt),

d)      planowany przez organizację udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego (0-10 pkt),

e)      planowany przez organizację wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków (0-10 pkt),

f)       analiza realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne (0-10 pkt).

Maksymalna łączna ilość punktów: 60.

6.      Wybór ofert nastąpi w terminie do dnia 8 kwietnia 2016 r.

7.      Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Nowosolna oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowosolna.

8.      Konkurs jest ważny wtedy gdy do konkursu zostanie zgłoszona co najmniej jedna oferta.

9.      Wójt Gminy Nowosolna zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia konkursu.

10.  Do spraw nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

VII.  Suma dotacji przyznanych przez Gminę Nowosolna na realizację zadania przez podmioty uprawnione w roku ubiegłym wyniosła:

 

Na realizację zadania upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2015 Gmina Nowosolna przeznaczyła środki finansowe w wysokości: 60.000 zł słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 

Formularze ofert otrzymać można w pokoju 01 Urzędu Gminy Nowosolna, na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowosolna www.gminanowosolna.pl lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Nowosolna www.nowosolna.bip.net.pl.

Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowosolna i w Biuletynie Informacji Publicznej niezwłocznie po rozstrzygnięcia konkursu. 

Dodatkowe informacje na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Justyna Jędrzejczak pod nr tel. 42-616-45-00 w godzinach pracy Urzędu Gminy Nowosolna, adres email: j.jedrzejczak@ugnowosolna.pl lub urzad@gminanowosolna.pl.

 

Wójta Gminy Nowosolna

Piotr Szcześniak

Załączone dokumenty
  Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku na terenie Gminy Nowosolna (22.5MB) pobierz pokaż
  Wzór oferty realizacji zadania publicznego (93kB) pobierz pokaż
  Instrukcja wypełniania oferty (758.9kB) pobierz pokaż
  Wzór umowy (27.4kB) pobierz    

Informację wytworzył: Justyna Jędrzejczak, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Justyna Jędrzejczak, Data wprowadzenia: 2016-03-17 12:31:09, Zatwierdził do publikacji: Justyna Jędrzejczak, Data publikacji 2016-03-17 12:35:04, Ostatnia zmiana: 2016-03-17 12:35:05, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 356