Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nowosolna

Kolorowy pasek

Wójt Gminy Nowosolna ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

KBU.1110-1/06

Wójt Gminy Nowosolna
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Referent ds. zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska
w Urzędzie Gminy Nowosolna, 92-701 Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1

 

Wymagania konieczne:

a.)      wykształcenie wyższe albo wykształcenie średnie z minimum 5- letnim stażem pracy w administracji publicznej,
b.)      znajomość regulacji prawnych z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska oraz utrzymania porządku i czystości na terenie gminy w zakresie odpadów komunalnych,,
c.)      znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym,
d.)      umiejętność obsługi komputera (pakiet Ms Office, środowisko Windows),
e.)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

a.)      wykształcenie wyższe o kierunku administracja, gospodarka przestrzenna, prawo,
b.)      umiejętność stosowania przepisów prawnych,
c.)      znajomość języka angielskiego lub języka niemieckiego,
d.)      umiejętność pracy w zespole,
e.)      zdolność analitycznego myślenia, podejmowania decyzji,
f.)      komunikatywność, odpowiedzialność, dokładność, dyspozycyjność, obowiązkowość,
g.)      doświadczenie zawodowe w pracy w administracji państwowej,


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a.)      prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem oraz zmianami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
b.)      nadzór nad realizacją ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań, rejestracja i analiza wydanych na ich podstawie pozwoleń na budowę,
c.)      udostępnianie zainteresowanym wglądu do studium uwarunkowań lub planu miejscowego oraz wydawanie wypisów i wyrysów,
d.)      przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
e.)      przygotowywanie oceny aktualności studium uwarunkowań i planów miejscowych z uwzględnieniem wniosków o ich zmianę,
f.)      prowadzenie postępowań związanych ze wzrostem wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego,
g.)      prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie zabytków będących w kompetencji gminy,
h.)      prowadzenie spraw będących w kompetencji gminy z zakresu ustawy Prawo ochrony środowiska oraz utrzymania porządku i czystości na terenie gminy w zakresie odpadów komunalnych,
i.)       przygotowywanie projektów uchwał, decyzji, postanowień, pism z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska oraz utrzymania porządku i czystości na terenie gminy w zakresie odpadów komunalnych ,
j.)      prowadzenie ewidencji i rejestrów z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska oraz utrzymania porządku i czystości na terenie gminy w zakresie odpadów komunalnych ,,
k.)      praca w Zespole Inwestycyjnym w ramach zadań realizowanych przez Zespół,
l.)       zastępowanie stanowiska d/s  rolnictwa, działalności gospodarczej i ochrony środowiska w zakresie ochrony środowiska,
m.)     wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.


4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
a.)      CV,
b.)      list motywacyjny,
c.)      kopia trzech pierwszych stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
d.)      kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
e.)      oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
f.)      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
g.)      zaświadczenie potwierdzające stan zdrowia umożliwiający zatrudnienie na stanowisku,
h.)      kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
i.)       kopie świadectw pracy,


Wymagane dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy Nowosolna, Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1, w sekretariacie w terminie do dnia 27 lutego 2006r.  Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert wysłanych pocztą decyduje data stempla. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną pisemnie lub telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://ug.nowosolna.bip-gov.pl/) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowosolna, Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1. Dokumenty: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zm.)”

UWAGA ! ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, z dopiskiem „Oferta na stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego i gospodarki odpadami”

 

 

Metadane

Źródło informacji:Tomasz Bystroński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Elżbieta Kuran (nowosolna)
Data wprowadzenia:2006-02-10 14:56:59
Opublikował:Dariusz Berent
Data publikacji:2006-11-03 13:44:50
Ostatnia zmiana:2006-11-16 12:24:26
Ilość wyświetleń:3103

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij